Latest

သမၼတ ေဒၚနယ္ထရန္႕ကို ေပၚတင္္စိန္္ေခၚ အျပစ္္ တင္္ လိုက္္တဲ့ “Taylor Swift”

အခု (US) မွာ ဂရက္္ထ ေနတဲ့ ရဲ တစ္္ေယာက္္ ရဲ႕ အႏိုင္္ က်င့္္ ဖမ္းဆီး မႈေၾကာင့္ လူမည္း တစ္္ေယာက္္ ဟာ အသက္္ ဆုံးခဲ့ ရၿပီး George Floyd Protests ဆႏၵျပပြဲ ေတြ အႀကီးအက်ယ္္ လုပ္ေနၾက တာ ျဖစ္္ပါ တယ္
Read More

တ႐ုတ္္ႏွင့္ နယ္္စပ္္ အေရးတင္းမာမႈတြင္္ နိုင္္ငံ၏ ဂုဏ္သိကၡာကို အထိခိုက္ခံမည္မဟုတ္္ဟု အိႏၵိယ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး ရာဂ်္နက္ဆင္း က ေျပာၾကားလိုက္

တ႐ုတ္္ ႏွင့္ ျဖစ္ပြားေနေသာ နယ္္စပ္္ အေရးတင္းမာမႈ ကိစၥတြင္္ အိႏၵိယ နိုင္္ငံ၏ ဂုဏ္္သိကၡာ ကို အထိခိုက္ ခံမည္မဟုတ္္ဘဲ အိမ္နီးခ်င္း အင္အားႀကီး နိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားမွ တစ္္ဆင့္္ ႏွစ္ဖက္္ အျငင္းပြားမႈကို ေျဖရွင္း ရန္ စဥ္းစားဆုံးျဖတ္ ထားေၾကာင္း အိႏၵိယကာ ကြယ္ေရးဝန္ႀကီး ရာဂ်္နက္ဆင္း က ေျပာၾကား
Read More

ၾသဂုတ္္လဆန္းတြင္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း ေအာင္္စာရင္းကို ေၾကညာၿပီး၊ က်န္္အတန္းမ်ားကို ဇြန္္လ (၁၃)ရက္္တြင္ ေၾကညာမည္္

တကၠသိုလ္္ဝင္္တန္း စာေမးပြဲေအာင္စာရင္း မ်ားကို ၾသဂုတ္္လ ဆန္းပိုင္း အတြင္း ေၾကညာ နိုင္ေရး အထက္္တန္းျပလုပ္္ သက္ (၆)လ ရွိေသာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား ကိုပါ အမွတ္ျခစ္္ရန္္ ေစလႊတ္္ ေနရေၾကာင္း အေျခခံ ပညာဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမႈး ခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ တင္ေမာင္ဝင္း က ေျပာသည္္။ အထက္္တန္းျပ လုပ္္သက္္
Read More

အေမရိကန္ အေနျဖင့္ တ႐ုတ္္ျပည္မႀကီး၏ လုံျခဳံေရး ဥပေဒကို တံု႔ျပန္ျခင္းအားျဖင့္ ေဟာင္ေကာင္္ကို ယခင္ကလိုပုံစံျဖင့္ ဆက္္ဆံမႈျပဳမည္္ မဟုတ္ဟု ထရမ့္္ ေျပာၾကားလိုက္

အေမရိကန္္ ျပည္ေထာင္္စု အေနႏွင့္္ ေဟာင္ေကာင္္ ကၽြန္းအ တြက္္ ကုန္သြယ္္ေရး ကိစၥ၊ ခရီးသြားလာေရး ကိစၥတို႔ႏွင့္္ ပတ္္သက္္၍ ဦးစား ေပး ေဆာင္ရြက္္ ေပးမႈမ်ား အားလုံးကို အဆုံးသတ္္ ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းသို ႔လုပ္ေဆာင္ရျခင္း မွာ တ႐ုတ္္ ျပည္မႀကီး၏ ေဟာင္ေကာင္ ဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသား လုံျခဳံေရးဥပေဒျပ႒ာန္းျခင္း ကို
Read More

(Covid 19)ႏွင့္ လုံးပန္းေနရခ်ိန္တြင္္ ေသြးလြန္္ တုပ္ေကြးမ်ားကဲ့သို႔ အျခားအႏၲရာယ္္ မ်ားကို မေမ့ေလ်ာ့ၾကရန္္ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္္ သတိေပးေျပာဆို

(COVID 19) ႏွင့္ လုံးပန္း ေနရခ်ိန္္ တြင္္ မိုးကာလ ၌ ျဖစ္တတ္္ သည့္ ေသြးလြန္္ တုပ္ေကြး၊ ဆင္္တုပ္္ ေကြးမ်ား ကဲ့သို႔ အျခား အႏၲရာယ္္ မ်ားကို သတိ မေမ့ မေလ်ာ့ ရန္ နိုင္ငံေတာ္္ ၏ အတိုင္ပင္္ခံ ပုဂၢိဳလ္္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္္ က
Read More

အေမရိကန္နိုင္ငံတြင္ ရဲလက္္ခ်က္္ျဖင့္ လူမည္း (၁)ဦး ေသဆုံးရာမွ ႏိုင္ငံအႏွံ့အျပား၌ ဆႏၵျပမႈမ်ား ျဖစ္္ပြား

အေမရိကန္္ နိုင္ငံတြင္္ ရဲ္လက္္ ခ်က္ေၾကာင့္ လူမည္း (၁)ဦး ေသဆုံးရာမွ ၿမိဳ႕အမ်ား အျပားတြင္ ဆႏၵျပမႈ မ်ား ျဖစ္ပြားေပၚ ေပါက္္လ်က္္ ရွိ သည္္။မီနီဆိုးတားျပည္နယ္ မင္နီယာပိုလစ္ၿမိဳ႕တြင္ ယခု သီတင္းပတ္အတြင္းက လူျဖဴရဲတစ္ဦး၏ လက္ခ်က္ျဖင့္ ေဂ်ာ့ခ်္ဖလြိဳက္ဆိုသူ ေသဆုံးရာမွ ယခုကဲ့သို႔ ဆႏၵျပမႈမ်ား ျဖစ္ပြားေပၚေပါက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ေဂ်ာ့ခ်္ဖလြိဳက္္ သည္ ဖမ္းဆီးခံ
Read More

ထိုင္းနိုင္ငံမွ ျပန္လာသူမ်ားကို ထားရွိသည့္ တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕ (Quarantine)စခန္းမွ (၆၆) ႏွစ္အရြယ္ အမ်ိဳးသား (၁)ဦး ထြက္ေျပး

ထိုင္း နိုင္ငံက ျပန္္လာ သူေတြကို (Quarantine) ထားရွိ တဲ့ တာခ်ီလိတ္္ ၿမိဳ႕ မိုးကုတ္္ ဝိပႆနာ ရိပ္္သာကေန အသက္္ (၆၆) ႏွစ္္ အရြယ္္ အမ်ိဳးသား (၁)ဦး ေမ (၃၁)ရက္္ မနက္အ ေစာပိုင္းက ထြက္ေျပးသြား ပါတယ္္။သူက ထိုင္းေထာင္္ ေတြကေန ျပစ္္ ဒဏ္ေစ့ၿပီး
Read More

ဇြန္္လ (၄)ရက္တြင္ ေမာ္လၿမိဳင္ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး ဓာတ္ခြဲမႈဆိုင္ရာဌာနတြင္ (COVID 19) ဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးမႈမ်ားကို  စတင္ ေဆာင္ရြက္မည္

ေမာ္လၿမိဳင္္ ၿမိဳ႕ရွိ ျပည္သူ႔ က်န္းမာေရး ဓာတ္္ခြဲမႈ ဆိုင္္ရာဌာနတြင္ (COVID-19) ဓာတ္္ခြဲ စစ္ေဆးမႈမ်ား ကို ဇြန္္ (၄)ရက္္ တြင္္ စတင္္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း က်န္းမာေရးႏွင့္္ အားကစား ဝန္ႀကီးဌာန ထံမွ သိရသည္္။” ဇြန္လ ၂ရက္ေန႔က်ရင္ NHLက နမူနာ ၁၅ခု ယူလာၿပီးေတာ့ ဇြန္္လ (၃)ရက္မွာ
Read More

တရားခံမေပၚ ေပါက္ေသးသည့္  ဗစ္တိုးရီးယား အမႈမွ အဓိက တာဝန္္ရွိသည့္ ရဲအရာရွိႀကီး(၃)ဦးကို ရာထူးတိုးျမွင့္ရပ္ဆိုင္းျခင္းျဖင့္ အေရးယူဟုဆို

တရားခံ မေပၚ ေပါက္္ေသးသည့္္ ဗစ္တိုးရီးယား အမႈတြင္္ တာဝန္္ ေက်ပြန္္စြာ မေဆာင္္ရြက္္သူ၊ လစ္ဟာ မႈမ်ား တြင္ အဓိက တာဝန္ရွိ သည့္ ျမန္္မာနိုင္ငံ ရဲတပ္္ဖြဲ႕မွ ရဲအရာရွိႀကီး (၃)ဦးကို ရာထူးတိုးျမႇင့္ ရပ္္ဆိုင္း ျခင္းျဖင့္ အေရးယူ ထားျခင္းသည္ လုံးဝမွၽွတမႈ မရွိေၾကာင္း ဗစ္တိုးရီး ယားဖခင္ျဖစ္္ သူက
Read More

တ႐ုတ္္ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းက ယခုႏွစ္္ကုန္္တြင္ (COVID 19‌) ကာကြယ္ေဆး ေဈးကြက္အတြက္ အဆင္သင့္ျဖစ္နိုင္္ေၾကာင္း  ေျပာဆို

တ႐ုတ္္ က ထုတ္္လုပ္္ သည့္ Covid 19ဗိုင္းရပ္္စ္္ ကာကြယ္ေဆး ကို အေစာဆုံး အားျဖင့္ ယခုႏွစ္္ကုန္္ တြင္္ ေဈးကြက္္ အတြက္ အဆင္္ သင့္ျဖစ္နိုင္္ သည္္ဟု တ႐ုတ္္ နိုင္္ငံပိုင္္ Assets Supervision and Administration Commission (SASAC) က လူမႈ မီဒီယာတြင္္
Read More