႐ု႐ွား သမၼတ ပူတင္​ လက္​ထက္​ စစ္​မႈထမ္​းခ်င္​သူ အင္​မတန္​မ်ားျပားလာတဲ့ ႐ု႐ွား စစ္​တပ္​အ​ေၾကာင္​း

ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္ စုျပိဳကြဲျပီးေနာက္ သမၼတ ပူတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ ရုရွားတပ္မေတာ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား

၁။ စစ္သည္မ်ားကို တိုက္ခိုက္ေရးႏွင့္ ေနာက္တန္း ၂မ်ိဳးခြဲ၍ နဂိုမူရင္းလစာတူတူ ရလွ်င္ေတာင္မွ မျငိမ္းခ်မ္းေသာနယ္ေျမတြင္ တိုက္ပြဲမ်ားဆင္ႏႊဲ၊ တာ၀န္က်ေနေသာ စစ္သည္မ်ားအတြက္ မူရင္းလစာအား ၅-၁၀%တိုးကာ တိုက္ခိုက္ေရးလစာအျဖစ္ တိုးေပးျခင္းမ်ိဳး၊ သို႔တည္းမဟုတ္ သက္စြန္႔ဆံဖ်ားစရိတ္အား တကယ္အသက္စြန္႔တိုက္ပြဲ၀င္ေနရသည့္ စစ္သည္မ်ားအတြက္ အခြင့္အေရးတစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္းမ်ိဳးျဖစ္သည္။ ေနာက္တန္းစစ္သည္မ်ားတြင္ မာစတာ၊ ေဒါက္တာဘြဲ႔ႏွင့္ အျခားေသာတီထြင္မႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ ပညာသည္မ်ားအတြက္ မူရင္းလစာအား ၅%တိုးေပးျခင္း၊ ၾကံ့ခိုင္ေရးဆန္းစစ္ပံုမွန္စံခ်ိန္မီသူမ်ားအတြက္ မူရင္းလစာအား ၃%တိုးေပးျခင္းမ်ိဳး ျဖစ္သည္။

၂။ လူသစ္မ်ား ပိုမိုစုေဆာင္းရလြယ္ေစရန္ႏွင့္ တပ္ေျပး၊ စစ္ေျပးမ်ား နည္းပါးေစရန္ စစ္သည္မ်ားအားလံုး၏ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရးကို ပိုမိုစဥ္းစားေပးရန္လိုသည္။ စစ္သည္အားလံုး၏ လစာမ်ားအား တပ္မေတာ္မွ သတ္မွတ္ထားေသာ ဘဏ္မရွိသည့္ အရပ္ေဒသမ်ားမွလြဲ၍ က်န္ေသာအျခားဘဏ္မ်ားရွိသည့္ မည္သည့္ေဒသတြင္မဆို အဆင္ေျပမည့္ဘဏ္မ်ားမွ ကဒ္မ်ားလုပ္ေပးျပီး လစာကို သာေရး၊ နာေရးအပါအ၀င္ မည္သည့္ျဖတ္ေတာက္မႈမွမျပဳလုပ္ဘဲ အျပည့္ထုတ္ယူခြင့္ရေစျခင္းမ်ိဳးျဖစ္သည္။ သာေရး၊ နာေရး၊ ေငြစုျခင္း၊ အသက္အာမခံလုပ္ငန္းတို႔အား စစ္သည္တို႔၏ ဆႏၵအရသာ ထည့္၀င္ေစျခင္းကို လုပ္ေဆာင္ရမည္။

၃။ တိုက္ပြဲျဖစ္ေနခ်ိန္မဟုတ္ပါက တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခ်ိန္အား တိတိက်က်သတ္မွတ္ထားကာ ၾကီးမားေသာ အေၾကာင္းအရင္းကိစၥမေပၚေပါက္ပါက စစ္သည္မ်ား၏ ကိုယ္ပိုင္အနားယူခ်ိန္၊ ခြင့္၊ မိသားစုအေရးကိစၥမ်ားတြင္ တင္းၾကပ္မႈမ်ားမျပဳလုပ္ျခင္းမ်ိဳး ျဖစ္သည္။

၄။ စစ္မႈထမ္းသက္တမ္းစာခ်ဳပ္တြင္ ၁၀ႏွစ္သတ္မွတ္ထားပါက ၁၀ႏွစ္ျပည့္ေအာင္ ထမ္းေဆာင္ျပီးပါက မည္သည့္ပင္စင္ခံစားခြင့္မ်ား မယူဘဲ ႏႈတ္ထြက္ခ်င္သူအား ထြက္ခြင့္ျပဳျခင္း၊ ပင္စင္ေပးသည့္စစ္မႈထမ္းသက္အား စစ္သက္၂၀ႏွစ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္း၊ ပညာသည္-ႏိုင္ငံေတာ္စရိတ္ျဖင့္ ပညာသင္သြားသူမ်ားအတြက္ စစ္မႈထမ္းသက္ထပ္မံတိုးျမွင့္ျပီး သတ္မွတ္ကာလထိ ထမ္းေဆာင္ေစရမည္။

၅။ တစ္ေက်ာင္းတစ္ဂါထာမျဖစ္ေစရန္ စစ္သည္တိုင္းအားလံုး တူညီစြာလိုက္နာရမည့္ စံႏႈန္းမ်ား၊ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား၊ အမိန္႔မ်ား၊ အခြင့္အေရးႏွင့္ ဥပေဒမ်ား၊ က်င့္၀တ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားအား တပ္မေတာ္၀ဘ္ဆိုဒ္တြင္ မတင္ႏိုင္ေသးပါက လစဥ္၊ ႏွစ္စဥ္လက္စြဲစာအုပ္မ်ားထုတ္ေ၀ျပီး စစ္သည္အားလံုး သိရွိနားလည္ဖတ္ရႈျပီးေၾကာင္းႏွင့္ လိုက္နာမည့္အေၾကာင္း လက္မွတ္ေရးထိုးေစရမည္။

၆။ ရာထူးတိုးအဆင့္တိုးမူ၀ါဒမ်ားတြင္ တိုက္ပြဲထူးခၽြန္သူမ်ားမွလြဲ၍ က်န္ေသာအဆင့္တိုးမ်ားအတြက္ မူ၀ါဒအသစ္ခ်မွတ္ရန္လိုသည္။ ဗုိလ္ၾကီးအဆင့္မွ စ၍ စစ္ဘက္ေဆာင္းပါးမ်ား၊ မွီျငမ္းကိုးကားရန္စာအုပ္မ်ား ေရးသားျပဳစုျခင္း၊ တီထြင္မႈမ်ား၊ တပ္ဖြဲ႔ႏွင့္ တပ္မေတာ္အတြက္ အက်ိဳးျပဳကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ထူးခၽြန္စြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သူမ်ား၊ ပညာေရးအဆင့္အတန္းႏွင့္ ေလ်ာ္ညီေသာအရည္အခ်င္းရွိသူမ်ားကိုသာ တိုးျမွင့္ေပးျခင္းမ်ိဳးကို လုပ္ေဆာင္ရမည္။

၇။ တပ္မေတာ္အတြင္းအထူးအေရးၾကီးေသာ လံုျခံဳေရးကိစၥရပ္မ်ားမွတစ္ပါး အျခားေသာျဖစ္ရပ္မ်ား၊ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား၊ ျပိဳင္ပြဲမ်ား၊ အမႈအခင္းမ်ား၊ ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳျခင္းမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာတပ္ဖြဲ႔အလိုက္ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာတြင္ ေဖာ္ျပျခင္းမ်ိဳး လုပ္ေဆာင္ရမည္။ တပ္မေတာ္ပိုင္မီဒီယာႏွင့္ ႏိုင္ငံပိုင္မီဒီယာမ်ားအားလည္း ေလ့လာေရးဗဟုသုတအျဖစ္ ရိုက္ကူးခြင့္ျပဳကာ ျပည္သူအမ်ား သိရွိေစရန္ လုပ္ေဆာင္ရမည္။

၈။ တပ္ဖြဲ႔တိုင္းတြင္ စစ္သည္မ်ားအတြက္ ျပဇာတ္ရံု၊ ကာရာအိုေကရံုႏွင့္ အျခားေဖ်ာ္ေျဖေရးက႑မ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းစီစဥ္ေပးကာ အစဥ္အျမဲစစ္သားစိတ္ ရွိေစရန္ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာမ်ားကို သင္ၾကားျပသေပးရမည္။ စစ္ေက်ာင္း၊ ရံုး၊ တန္းစီကြင္းမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သီခ်င္း၊ သက္ဆိုင္ရာတပ္ဖြဲ႔သီခ်င္း၊ စစ္သီခ်င္းမ်ားကို ဖြင့္ထားေပးျပီး စစ္ေသြးစစ္မာန္အျမဲထက္သန္ေနေစရန္ လုပ္ေဆာင္ရမည္။

၉။ စစ္သည္တိုင္းတြင္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ ကိုယ္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ ဇီ၀ကမၼလိုအပ္ခ်က္မ်ားရွိမည္ကို ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ေပးျပီး သင့္ေလ်ာ္မည့္ နားလည္မႈမ်ားျဖင့္ ခြင့္ျပဳေပးျခင္းမ်ိဳး ရွိရမည္။ အသက္၁၈ႏွစ္ျပည့္ျပီးသူ စစ္မႈထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ အိမ္ေထာင္ျပဳလိုပါကသင္တန္းကာလ၊ စစ္မႈထမ္းေဆာင္ခ်ိန္တို႔မွ ကင္းလြတ္ေသာအခ်ိန္တြင္ ခြင့္ျပဳရမည္ျဖစ္ျပီး ေယာက္်ားေကာင္း၊ မိန္းမေကာင္းမ်ား ျဖစ္ေစရန္ ေလ့က်င့္သင့္ၾကားရမည္။

၁၀။ တိုက္ပြဲ၀င္ယူနီေဖာင္း၊ ရံုးတက္ယူနီေဖာင္းႏွင့္ အခမ္းအနားတက္ယူနီေဖာင္းမ်ားအား တစ္မ်ိဳးစီသာသတ္မွတ္ျပီး ၂ႏွစ္တစ္ၾကိမ္စစ္သည္၊ အရာရွိ အားလံုးတန္းတူ ထုတ္ေပးရန္လိုသည္။ ၀တ္ဆင္ေသာယူနီေဖာင္းတြင္ တပ္ဆင္ရမည့္ အဆင့္၊ တံဆိပ္၊ ဆုတံဆိပ္မ်ားအားလည္း လြယ္ကူစြာတပ္ဆင္ႏိုင္ေစရန္ စီမံျပဳလုပ္ရမည္။ ၀တ္စားဆင္ယင္မႈအတြက္ အခ်ိန္ကုန္က်မႈအနည္းဆံုးျဖင့္ ၀တ္လိုက္ရံုျဖင့္ စမတ္က်ေနမည့္ပံုစံမ်ိဳး သတ္မွတ္ရန္လိုသည္။

၁၁။ ေရွ႕တန္းႏွင့္ စစ္ေရးေလ့က်င့္ခန္းၾကီးမ်ားတြင္ မီးခိုးတိတ္အသင့္စားရိကၡာေျခာက္ႏွင့္ အမယ္စံုအား စနစ္တက်ထုပ္ပိုးျပီး ၃ရက္စာ၊ ခ်က္ျပဳတ္စားႏိုင္မည့္ ရိကၡာေျခာက္၄ရက္စာ သယ္ေဆာင္ေစျပီး ၇ရက္ထက္ ပိုမိုေက်ာ္လြန္ပါက သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးစနစ္ျဖင့္ ေလေၾကာင္းမွေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကုန္းေၾကာင္းမွေသာ္လည္းေကာင္း ပံုမွန္ေထာက္ပ့ံေပးႏိုင္ရန္လိုသည္။ ေခ်ာကလက္၊ သၾကားလံုး၊ ဆားငန္သီးမွအစ ဆားဓာတ္၊ သၾကားဓာတ္လိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးမည့္ အစားေသာက္မ်ားကိုပါ ထုပ္ပိုးေပးရမည္။

၁၂။ ေန႔စဥ္ကာယေလ့က်င့္ခန္း၊ အေျပးေလ့က်င့္ခန္းမ်ားအား ဗိုလ္ေလာင္းမ်ား၊ စစ္မႈမထမ္းမေနမရထမ္းေဆာင္ေနၾကသူမ်ားအတြက္သာ ၾကီးၾကပ္လုပ္ေဆာင္ေစျပီး အျခားေသာစစ္သည္၊ အရာရွိအားလံုးအား မိမိတို႔ကိုယ္ပိုင္အခ်ိန္ထဲမွ လုပ္ေဆာင္ေစရမည္။ စာခ်ဳပ္ျဖင့္ ထမ္းေဆာင္ေနေသာ စစ္သည္ႏွင့္ အရာရွိအားလံုးအတြက္ ၂-၃လတစ္ၾကိမ္ ၾကံ့ခိုင္ေရးစစ္ေဆးမႈလုပ္ေဆာင္ကာ သတ္မွတ္စံခ်ိန္အတြင္း ၀င္သူမ်ားအား မူရင္းလစာအား ၃%တိုးေပးျခင္း၊ သတ္မွတ္စံနႈန္းထက္ပိုမိုလုပ္ေဆာင္ႏိုင္သူမ်ားအား မူရင္းလစာအား ၅%တိုးေပးျခင္းႏွင့္ သတ္မွတ္စံခ်ိန္မ၀င္ေသာ စစ္မႈထမ္းမ်ားအား မူရင္းလစာမွ ၂% ေလွ်ာ့ခ်ျဖတ္ေတာက္ျခင္းမ်ိဳး လုပ္ေဆာင္ရမည္။

၁၃။ စစ္ဘက္ေထာက္လွမ္းေရးမ်ား၊ စစ္ရဲမ်ားမွ စဥ္ဆက္မျပတ္ အရာရွိၾကီးမ်ား၏ အာဏာအလြဲသံုးစားလုပ္မႈ၊ လာဘ္စားမႈ၊ တပ္မေတာ္ပိုင္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ေငြေၾကး၊ ပစၥည္းႏွင့္ အျခားအရာမ်ားကို ကိုယ္က်ိဳးအတြက္ အသံုးခ်ျခင္း ရွိမရွိ၊ တာ၀န္ခ်ိန္တြင္ မိမိကုိယ္အက်ိဳးစီးပြားလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ေနျခင္းရွိမရွိ၊ လစာႏွင့္ မေလ်ာ္ညီေသာ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား ရွိမရွိအား အစဥ္အျမဲစစ္ေဆးေနေစျပီး စစ္မႈထမ္းမ်ားမွလည္း တိုင္ၾကားသတင္းပို႔ႏိုင္ေစရန္အတြက္ ဖုန္းနံပါတ္မ်ား၊ အီးေမးလ္မ်ား၊ စာတိုက္ပံုးမ်ား ထားရွိသည္။

၁၄။ စစ္ေရးျပအခမ္းအနားမ်ား၊ တပ္မေတာ္ေန႔အခမ္းအနားမ်ား၊ ႏိုင္ငံေတာ္ပိတ္ရက္ၾကီးမ်ားတြင္ စစ္လက္နက္ယာဥ္မ်ား ခင္းက်င္းျပသကာ ျပည္သူလူထုအား အမွတ္တရဓာတ္ပံုရိုက္ခြင့္ျပဳျခင္း၊ ရွင္းျပေပးျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ ျပည္သူႏွင့္ တပ္မေတာ္တစ္သားတည္းျဖစ္ေစျပီး ယံုၾကည္မႈတိုးေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားအား လုပ္ေဆာင္ေစသည္။

၁၅။ ျပစ္မႈမ်ားက်ဴးလြန္ပါက ရာဇ၀တ္မႈျဖစ္ေသာ္ ထုတ္ပယ္ေထာင္ခ်အေရးယူေစျပီး က်န္ေသာ ျပစ္မႈမ်ားကိုမူ အျမင့္ဆံုးျပစ္ဒဏ္အျဖစ္ လက္ရွိရာထူးမွတစ္ဆင့္ေလွ်ာ့ကာ တစ္ႏွစ္တိတိ တစ္ဆင့္နိမ့္ရာထူးျဖင့္ ထမ္းေဆာင္ေစျခင္းမ်ိဳးထမ္းေဆာင္ေစျပီး တစ္ႏွစ္ျပည့္ပါက နဂိုအဆင့္ရာထူးျပန္လည္ထမ္းေဆာင္ေစျခင္းမ်ိဳးျဖစ္သည္။ သတိေပး၊ သတိေပးဆံုးမႏွင့္ ဆံုးမခံယူျခင္းတို႔အား ၂လ၊ ၄လ၊ ၆လကာလ သတ္မွတ္ထားျပီး အဆိုပါကာလျပည့္ပါက အလိုအေလ်ာက္ ပ်က္ျပယ္ျခင္းျဖစ္ေစသည္။ ဗိုလ္ေလာင္းေက်ာင္းဆင္းအရာရွိျဖစ္ကာစတစ္ၾကိမ္၊ ဗိုလ္မွဴးျဖစ္ကာစတစ္ၾကိမ္ႏွင့္ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ျဖစ္ကာစတစ္ၾကိမ္ စုစုေပါင္း ၃ၾကိမ္တြင္ ဆားဗစ္ကဒ္ စစ္မႈထမ္းမွတ္တမ္းအား အစမွျပန္လည္အသစ္ထုတ္ေပးသည္။

၁၆။ ရာထူးအဆင့္တိုးရာတြင္ သက္ဆိုင္ရာလက္ရံုးတပ္ဖြဲ႔အလိုက္ ေနရာလြတ္၊ ရာထူးလြတ္ရွိသည့္အေပၚတြင္မူတည္၍ သတ္မွတ္ကာလထမ္းေဆာင္ျပီးေသာ စစ္သည္၊ အရာရွိမ်ားအား သက္ဆိုင္ရာလက္ရံုးတပ္ဖြဲ႔မွ တိုက္ရိုက္ခန္႔အပ္သည္။ စစ္မႈထမ္းအားလံုးရာထူးအဆင့္တိုးျခင္းအား တစ္ေနရာတည္းမွ ထိန္းခ်ဳပ္မထားေပ။ အဆင့္အတြက္ သတ္မွတ္လစာ၊ ရာထူးေနရာတာ၀န္ခံမႈအေပၚမူတည္၍ သတ္မွတ္အပိုလစာ ေပးသည္။

၁၇။ စစ္လက္နက္ထုတ္သည့္ စက္ရံုအလုပ္ရံုမ်ားအား စစ္ဘက္-အရပ္ဘက္ ဖက္စပ္ရွယ္ယာပါ၀င္ကာ အျပိဳင္အဆိုင္ထုတ္လုပ္ျပီး တပ္မေတာ္အတြက္ စစ္လက္နက္ယာဥ္မ်ား တပ္ေတာ္၀င္ေစျခင္း၊ ႏိုင္ငံတကာကို ထုတ္ေရာင္းျခင္းမ်ားအား ကာကြယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာနႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတတို႔ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သည္။

အဆိုပါ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားေၾကာင့္ ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စုၾကီးျပိဳကြဲကာ ဖရိုဖရဲျဖစ္လာေသာတပ္မေတာ္အား ရုရွားသမၼတၾကီး ပူတင္လက္ထက္မွစ၍ အလ်င္အျမန္ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။ ယေန႔ရုရွားတပ္မေတာ္သည္ ဆိုဗီယက္ေခတ္က တပ္မေတာ္ထက္ အစစအရာရာ ေကာင္းမြန္တိုးတက္လာကာ တိုက္ရည္ခိုက္ရည္ျပည့္၀ျပီး လစာေကာင္းသည္။ စစ္မႈထမ္းျဖစ္ရန္အတြက္ ျပိဳင္ဆိုင္မႈမ်ားၾကီးမားကာ စာခ်ဳပ္သက္တမ္းမ်ားအား အျပည့္ထမ္းေဆာင္ခ်င္ၾကသူ မ်ားလာေလေတာ့သည္။

Mario Moeset