သမၼတကို တပ္မေတာ္၏ စစ္ေသနာပတိခ်ဳပ္္ အျဖစ္ အ ေျခခံဥပေဒ  တြင္ျပ႒ာန္းရန္ စဥ္းစားသင့္ေၾကာင္း MIPS သုေတသနစာအုပ္၌ အႀကံျပဳ

ျမန္မာနိုင္္ငံ ၏အနာဂတ္္ နိုင္္ ငံေရး ေျပာင္းလဲမႈ မ်ား တြင္ နိုင္္ငံေတာ္္ အထြတ္္ အထိပ္္ ျဖစ္္သည့္္ သမၼတ ကို တပ္မေတာ္္ ၏ စစ္ေသနာပတိခ်ဳပ္္ အျဖစ္ ဖြဲ႕ စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ၌ ျပ႒ာန္း သည့္္ အခ်က္္ တစ္္ခု ကို ေရြးခ်ယ္္ စရာအျဖစ္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားနိုင္ ေၾကာင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္္ လုံျခဳံေရး ဆိုင္ရာ ျမန္မာအင္စတီက်ဳဒ္ (MIPS) သုေတသနစာအုပ္၌ အ ႀကံျပဳထားသည္။

‘ဖက္ဒရယ္္ နိုင္ငံ ငါးနိုင္ငံ၏ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားဆိုင္ရာ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ျပ႒ာန္းဥပေဒ မ်ားတြင္ ျပ႒ာန္းထားသည့္ လုပ္ ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ အာဏာမ်ား ကိုႏွိုင္းယွဥ္ သုံးသပ္ျခင္းႏွင့္ ထည့္သြင္းစဥ္း စားစရာမ်ား’ စာအုပ္ကို MIPS က ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၈ ရက္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ မိတ္ဆက္္ ခဲ့သည္။

MIPSသည္္ အေမရိကန္၊ ေတာင္အာဖရိက၊အိႏၵိယ၊ နီေပါ ႏွင့္ ဆြစ္ဇာလန္ဟူသည့္ ဒီမိုကေရ စီႏွင့္ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို အေျခခံ ေသာ နိုင္္ငံ ငါးခု၏ လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႕မ်ားဆိုင္ရာ အေျခခံဥပေဒ ႏွင့္ျပ႒ာန္းဥပေဒမ်ားတြင္ ျပ႒ာန္း ထားသည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္အာဏာ မ်ား ကို သုေတသနျပဳလုပ္ၿပီး အ နာဂတ္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာနိုင္ငံ တပ္မေတာ္ႏွင့္ လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႕အားလုံးအတြက္ ထည့္ သြင္းစဥ္းစားသင့္္ သည့္ မူေဘာင္ မ်ားကို စာအုပ္တြင္ အႀကံျပဳထား သည္။

ဒီမိုကေ ရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စ နစ္ အေျခခံေသာနိုင္ငံမ်ားတြင္ နိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ အထြတ္အ ထိပ္ျဖစ္သူကသာ စစ္ေသနာပ တိခ်ဳပ္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္္မာ နိုင္္ငံ တြင္ လက္ရွိ NCA အရ ေဆာင္ ရြက္ေနသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ ငန္းစဥ္၏ ဦးတည္ခ်က္သည္ ဒီမို ကေရ စီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို အေျခခံေသာ ျပည္ေထာင္စု ဟူ၍ ေဖာ္ျပထားေၾကာင္း MIPS အမႈ ေဆာင္ဒါရိုက္တာ ေဒါက္တာမင္း ေဇာ္ဦးက ရွင္းျပသည္္ ။

‘‘ဒီနိုင္ငံေတြ ကို ေလ့လာတဲ့ အခါမွာ အရပ္သားထိန္းခ်ဳပ္မႈ ေအာက္မွာ တပ္မေတာ္ရွိတယ္ ဆိုတဲ့ သေဘာတရားက အရပ္ သားေတြက လုပ္ခ်င္္ တာလုပ္မယ္ ဆိုတဲ့ သေဘာမဟုတ္ဘူး။ အထူး သျဖင့္ တပ္မေတာ္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ မူဝါဒခ်မွတ္တဲ့ကိစၥေတြ အကုန္ လုံးလိုလိုမွာ တပ္မေတာ္္ ရဲ့ေခါင္း ေဆာင္ေတြနဲ႔ ညႇိႏွိုင္းေဆြးေႏြးတိုင္ ပင္ၿပီးမွ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ၾကတာ ေတြ႕ရပါတယ္’’ ေဒါက္တာ မင္းေဇာ္ဦးက ေျပာသည္္ ။

အရပ္္ သား ထိန္းခ်ဳပ္မႈ ေအာက္တြင္ တပ္မေတာ္ရွိေရးဆို သည္မွာ အရပ္ဘက္၊ စစ္ဘက္ ဆက္ဆံေရးကို မည္သို႔ေခ်ာေမြ႕ ေျပျပစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္မည္ ဆိုသည့္အေပၚ အေျခခံၿပီးအ ေကာင္အထည္ ေဖာ္ရျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

သို႔ရာတြင္ တပ္မေတာ္အေန ျဖင့္ စိုးရိမ္ခ်က္မ်ားစြာ ရွိနိုင္ ေၾကာင္း၊ အရပ္သားမ်ားကလုံျခဳံ ေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ နိုင္ငံေရးအရ စဥ္းစားပါက လုံျခဳံ ေရးက်ိဳးေပါက္မႈမ်ား ျဖစ္နိုင္သည့္ ဟူသည့္ စိုးရိမ္ခ်က္မ်ား ရွိနိုင္၍ အရပ္သားမ်ားကလည္းလုံျခဳံေရး ကိစၥကို စဥ္းစားရာ ၌ နိုင္ငံေရးကို မ်ားစြာ ေဇာင္းေပး၍မရေၾကာင္း ေဒါက္တာမင္းေဇာ္ဦးက ေျပာ သည္။

‘‘အရပ္သား နိုင္ငံေရးသမား ေတြအေနနဲ႔လည္း လုံျခဳံေရးအ လုပ္လုပ္ေနတဲ့ တပ္မေတာ္အပါ အဝင္ လုံျခဳံေရးအလုပ္လုပ္ေနတဲ့ အစုအဖြဲ႕ေတြဆီကေန သူတို႔ရဲ့ အႀကံျပဳခ်က္ေတြ၊ သူတို႔ရဲ့စဥ္း စားခ်က္ေတြကို ထည့္သြင္းစဥ္း စားဖို႔ လိုကိုလိုတယ္။ အဲဒါေတြမ ပါဘဲနဲ႔ ျမန္္မာျပည္ရဲ့ လုံျခဳံေရး ေပၚလစီဆိုတာ ဘယ္လိုမွလုပ္လို႔ လည္းမရဘူး။ အေကာင္အထည္ ေဖာ္လို႔လည္းမရဘူး’’ဟု ၎က ဆိုသည္။

လက္ရွိအေန အထားတြင္ တပ္မေတာ္ဘက္က ေတာင္းခံ သည့္ ဘတ္ဂ်က္ကို လက္ရွိ NLD အစိုးရက မ်ားစြာျဖတ္ေတာက္ ျခင္းမလုပ္္ သကဲ့သို႔ လက္ရွိအရပ္ သားအစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္အေန ျဖင့္ အမ်ိဳးသားလုံျခဳံေရးႏွင့္ပတ္ သက္ၿပီး စဥ္းစားရာတြင္ လမ္း ေၾကာင္းတူ သည္ဟု ရွင္းျပသည္။

‘‘တပ္မေတာ္အေနနဲ႔လက္္ ရွိ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ကို ျပင္ဆင္တဲ့ေနရာမွာ ဒီကိစၥကို စဥ္းစားၿပီဆိုရင္ အရပ္သားထိန္း ခ်ဳပ္မႈေအာက္္ မွာ တပ္မေတာ္ရွိ ေရးဆိုတဲ့ဟာက တပ္မေတာ္အ ေနနဲ႔ ဒီေလာက္စိုးရိမ္စရာ မရွိဘူး ဆိုတာကိုေတာ့ ေယဘုယ်သုံး သပ္လို႔ရပါ တယ္’’ဟု ေဒါက္တာ မင္းေဇာ္ဦးက ေျပာသည္။

ယခု မိတ္ဆက္္ သည့္ စာ အုပ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သုေတ သနလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဒါက္တာ ဆလိုင္းငြန္ က်ဳံးလ်န္ကဦးေဆာင္ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္္ သည္။ သုေတသန ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားသည္ အနာဂတ္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာ ခံ- ၂၁ရာစုပင္လုံ အစည္းအေဝး မ်ား က်င္း ပရာတြင္ ပါဝင္သင့္ ပါ ဝင္ထိုက္သူမ်ားအတြက္ ျမန္မာ နိုင္ငံ၏ အနာဂတ္လုံျခဳံေရးဆိုင္ ရာကိစၥရပ္မ်ား ေဆြးေႏြးသည့္အ ခ်ိန္၌ ထည့္သြင္း စဥ္းစားနိုင္္ ရန္ ရည္ရြယ္ျခင္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္္တာ ဆလိုင္းငြန္က်ဳံးလ်န္္ က ဆို သည္္။

crd:7day news