ေျခ/ဥ ျပင္ဆင္ေရး အစီရင္ခံစာကို ေဆြးေႏြးရန္ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ အားလုံးနီးပါး အမည္စာရင္းတင္သြင္း

ေျခ/ဥျပင္ဆင္္ ေရး မူၾကမ္း ပါ အစီရင္ ခံစာကို ေဆြးေႏြးရန္္ တပ္မေတာ္္သား ကိုယ္စားလွယ္္ အားလုံး နီးပါး အမည္္ စာရင္း တင္္ သြင္းထားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္္ သားကိုယ္စားလွယ္္ (၁)ဦးက အတည္ျပဳေျပာၾကားသည္္ ။

ျပည္ေထာင္္ စုလႊတ္ေတာ္္ တြင္ တပ္္ကိုယ္္စားလွယ္္ (၁၆၆) ဦးရွိရာမွ (၁၆၂) ဦး၏ အမည္္ စာရင္းကို ေပးသြင္း ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္္ ပါတီ (NLD) မွ (၆၉) ဦး၊ တိုင္းရင္းသားႏွင့္ အျခားပါတီမ်ား အပါအဝင္ တစ္္သီးပုဂၢလအားလုံး (၄၉) ဦး တို႔ ေဆြးေႏြး မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၈ ရက္ ညေနပိုင္းအထိ လႊတ္ေတာ္မွ ရရွိေသာစာရင္းမ်ားအရသိရသည္။

ေဆြးေႏြး မည့္ ကိုယ္စားလွယ္ အမည္စာရင္းေပးသြင္းထားမႈမ်ားျပားေနေသာေၾကာင့္ ေလၽွာ့ခ်ရန္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ညႇိႏွိုင္း မည့္အေျခအေနရွိေနေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ေျခဥျပင္ ဆင္္ ေရးတြင္ NLD ဦးေဆာင္တင္သြင္းသည့္ ဥပေဒၾကမ္း ၂၊ ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔က ဥပေဒၾကမ္း ၅ ခု တင္သြင္း ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းဥပေဒၾကမ္းမ်ားကို သီးျခားေဆြးေႏြးရန္ တပ္မေတာ္က တင္ျပခဲ့ေသာ္လည္း ယင္းတင္ျပခ်က္ကို လက္မခံ နိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ ဥပေဒၾကမ္းအားလုံး တစ္ေပါင္းတည္း ေဆြးေႏြးမည္ဟု နာယကက ျပန္လည္ေျပာၾကားထားသည္။

ဥပေဒၾကမ္းမ်ားတြင္ျပင္ဆင္ရန္ အဆိုျပဳပုဒ္မ စုစုေပါင္း (၁၄၂) ခ်က္အထိ ရွိေၾကာင္း ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီက တင္ျပထားသည္။

crd:The voice