ျပည္ပနိုင္ငံမ်ားမွ ဘာသာေရး ဆရာမ်ား နိုင္ငံအတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္ေဟာေျပာ ပို႔ခ်မႈမ်ားအား ကန္႔သတ္မည္ဟု ျပင္သစ္ သမၼတထုတ္ျပန္

ျပည္ပ နိုင္္ငံမ်ားမွ ျပင္သစ္သို႔ မြတ္ဆလင္ဘာသာေရး ဆရာမ်ား ေစလႊတ္္ ကာ ဗလီမ်ား တြင္ ေဟာေျပာ ပို႔ခ်ေနျခင္းမ်ား ကို ကန္႔သတ္္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပင္သစ္္ သမၼတ အီမန္န်ဴရယ္ မာခရြန္က ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၈ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ေျပာၾကားသည္။

နိုင္ငံအ တြင္း ေသြးကြဲမႈမ်ား ျဖစ္ပြားလာျခင္းကို တားဆီးရန္အတြက္ ကန္႔သတ္ရန္ ဆုံးျဖတ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သမၼတ မာခရြန္က ရွင္း လင္းေျပာၾကားသည္။ ျပင္သစ္သည္ ဥေရာပတြင္ မြတ္ဆလင္လူမႈအဖြဲ႕အစည္း အင္အားအေကာင္းဆုံးျဖစ္ၿပီး သမၼတ မာခရြန္သည္ ယခင္္ က ထိုကိစၥကို ေရွာင္ေနခဲ့ကာ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ မူဝါဒမ်ားဘက္တြင္သာ အားစိုက္ခဲ့သူျဖစ္သည္။

အယ္ဂ်ီးရီး ယား၊ ေမာ္ရိုကို၊ တူရကီတို႔က ဘာသာေရးဆရာမ်ား ေစလႊတ္ကာ ဗလီမ်ားတြင္ ေဟာေျပာပို႔ခ်ေနသည့္စနစ္ကို အဆုံးသတ္္ နိုင္ေအာင္ စီစဥ္မည္ဟု သမၼတ မာခရြန္က ေျပာသည္။ ျပည္ပနိုင္ငံမ်ားက ျပင္သစ္သို႔ ေစလႊတ္သည့္ မြတ္ဆလင္ ဘာသာေရး ဆရာဦးေရသည္ တစ္ႏွစ္လၽွင္ ၃၀ဝ ခန္႔ရွိၿပီး ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္သည္ ထိုမၽွ ပမာဏမ်ားမ်ား ျပင္သစ္သို႔ ဝင္ေရာက္ေဟာေျပာခြင့္ရသည့္ ေနာက္္ ဆုံးႏွစ္ျဖစ္လိမ့္မည္ဟုလည္း သမၼတ မာခရြန္က ေျပာသည္။

ျပင္သစ္္ နိုင္ငံအတြင္းရွိ အစၥလာမ္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ညႇိႏွိုင္းကာ ျပင္သစ္ေျမမွာပင္ ဘာသာေရးဆရာမ်ား လုံေလာက္စြာရွိေစေရး၊ ဘာသာေရး ဆရာတိုင္းသည္ ျပင္သစ္စကား တတ္ေျမာက္သူျဖစ္ေရး၊ အစြန္းေရာက္ဝါဒ ပို႔ခ်ျခင္းမရွိေစေရး စီစဥ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သမၼတ မာခ ရြန္က ေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ ျပည္္ပ အစိုးရမ်ားက လစာေပးခန္႔ထားေသာ ဆရာ ဆရာမမ်ားကို ျပင္သစ္သို႔ ေစလႊတ္ကာ ျပင္သစ္ေက်ာင္းသားမ်ားအား စာေပပို႔ခ်ေ စသည့္ စနစ္ကိုလည္း အဆုံးသတ္မည္ဟု သမၼတ မာခရြန္က ေျပာသည္။ ျပင္သစ္သည္ လက္ရွိတြင္ အယ္ဂ်ီးရီးယား၊ ေမာ္ရို ကို၊ တူနီးရွား၊ တူရကီအပါအဝင္ ကိုးနိုင္ငံႏွင့္ သေဘာတူထားခ်က္အရ ယင္းနိုင္ငံမ်ားမွ ျပင္သစ္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္သည့္ ကေလးမ်ား ကို သက္ဆိုင္ရာနိုင္ငံမ်ား၏ ဘာသာစကားမ်ား သင္ၾကားေပးရန္ ယင္းနိုင္ငံမ်ားမွ ဆရာမ်ားကို ျပင္သစ္သို႔ ေစလႊတ္ေပးလ်က္ရွိသည္။

ျပင္္သစ္္ သည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္ပိုင္းမ်ားအတြင္း အစၥလာမၼစ္ အစြန္းေရာက္မ်ား၏ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားႏွင့္ ၾကဳံေတြ႕ခဲ့ရသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္နိုဝင္ဘာက ပါရီၿမိဳ႕၌ ဘာတာကလန္ ျပဇာတ္႐ုံႏွင့္ ေနရာအမ်ားအျပားတြင္ တစ္ၿပိဳင္နက္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ လူ ၁၃၀ ေသဆုံးခဲ့ရၿပီး ဒုတိယကမၻာစစ္ေနာက္ပိုင္း ေသဆုံးမႈအမ်ားဆုံး အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈ ျဖစ္သည္္ ။

crd:The myanmar Time