ေထာင္ဒဏ္ (၁၅)ႏွစ္ ခ်မွတ္ခံရျခင္းအတြက္ အယူခံဝင္္သည့္ ေတာင္ကိုရီးယား သမၼတေဟာင္းကို ေထာင္ဒဏ္ (၁၇) ႏွစ္ သို႔ တိုးျမႇင့္ခ်မွတ္္

ေတာင္္ ကိုရီးယား သမၼတေဟာင္း လီေျမာင္္ဘတ္္ သည္္ လာဘ္္စားမႈ၊ နိုင္္ငံ့ဘ႑ာ အလြဲသုံးစားမႈမ်ားျဖင့္္ ေထာင္္ဒဏ္္ (၁၅) ႏွစ္္ ခ်မွတ္္ ခံထားရျခင္း ကို အယူခံဝင္္ ခဲ့ရာ အယူခံ တရား႐ုံးက ေထာင္္ဒဏ္္ကို (၁၇) ႏွစ္္ သို႔ တိုးျမႇင့္ခ်မွတ္္ လိုက္္ မႈေၾကာင့္ ေဖေဖာ္္ဝါရီ (၁၉) ရက္္မွ စတင္္ ကာ ေထာင္္ဒဏ္္ က်ခံရၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္္ ။

လီသည္္ (၂၀ဝ၈) မွ (၂၀၁၃) ခုႏွစ္္ အတြင္း သမၼတတာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး ေထာင္ဒဏ္ ၁၅ ႏွစ္ က်ခံရန္ႏွင့္ ေငြဒဏ္ ဝမ္ ၁၃ ဘီလ်ံ (ေဒၚလာ ၁၁ သန္း) ေပးေဆာင္္ ရန္္ တရား႐ုံးက (၂၀၁၈) ခုႏွစ္တြင္ စီရင္ခ်က္ခ်မွတ္ခဲ့ရာ ထိုစီရင္ခ်က္ကို အယူခံဝင္ေနစဥ္အတြင္း အာမခံႏွင့္ ျပင္္ပ ၌ ေနထိုင္ခြင့္ ရရွိခဲ့သည္။

သမၼတေဟာင္း လီသည္ ရာထူးထမ္းေဆာင္စဥ္အတြင္း ေဒၚလာသန္းခ်ီ အလြဲသုံးစားျပဳခဲ့သလို၊ အခြန္ေရွာင္မႈျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္္ က်ခံေနရေသာ ဆမ္ေဆာင္းဥကၠ႒ လီကြန္ဟီကို သမၼတလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ျဖင့္ လႊတ္ေပးေရးအတြက္ ဆမ္ေဆာင္းအီလက္ထေရာနစ္္ ကုမၸဏီ ထံမွ လာဘ္ေငြမ်ား လက္ခံခဲ့ေၾကာင္း ႐ုံးေတာ္က စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခဲ့သည္။

လီသည္္ မိမိက်ဴး လြန္ခဲ့ေသာ အမွားမ်ားအတြက္ ေနာင္တရပုံမျပသလို၊ တာဝန္ခံသည့္ အျပဳအမူမ်ိဳးကိုလည္း မေတြ႕ရသျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္္ ကို တိုးျမႇင့္လိုက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုးလ္ၿမိဳ႕ တရား႐ုံးက ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၉ ရက္တြင္ စီရင္ခ်က္ကို ဖတ္ၾကားခဲ့သည္။

ေတာင္္ကိုရီးယား သမၼတ အခ်ိဳ႕သည္ ရာထူးဆင္းၿပီးေနာက္ နိုင္ငံေရးၿပိဳင္ဘက္မ်ား ဦးေဆာင္ေသာ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားေၾကာင့္ ေထာင္ဒဏ္က်ခံ ရမႈမ်ား ရွိေနသည္။ သမၼတေဟာင္း ပါ့ခ္ကြမ္ဟဲသည္လည္း အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ စြဲခ်က္မ်ား ရင္ဆိုင္ရကာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္က ျဖဳတ္္ခ် ခံခဲ့ရၿပီးေနာက္ လက္ရွိတြင္ လာဘ္စားမႈ၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အလြဲသုံးစားမႈမ်ားျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ ၃၂ ႏွစ္ က်ခံရလ်က္ရွိသည္။

ေတာင္ကိုရီးယား သမၼတေဟာင္း ရိုမူးဟန္သည္လည္း ၎၏ မိသားစုႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားအတြက္ စစ္ေဆးေမးျမန္း ခံရၿပီးေနာက္ မိမိကိုယ္္ကိုယ္္ အဆုံး စီရင္္ခဲ့သည္္။

crd:The myanmar Time