ဗင္နီဇြဲလားသမၼတ မာဒူရို၏ အာဏာခ်ဳပ္ကိုင္ထားမႈကို ၿဖိဳခြဲရန္ ႐ုရွားေရနံလုပ္ငန္းႀကီး Rosneft အား အေမရိကန္က ပိတ္ဆို ႔အေရးယူမႈမ်ား ျပ႒ာန္း

ဗင္နီဇြဲလား သမၼတ နီကိုးလတ္္ မာဒူရို၏ အာဏာခ်ဳပ္္ကိုင္္ ထားမႈကို ၿဖိဳခြဲရန္္ ႀကိဳးပမ္း သည့္အေနႏွင့္ ႐ုရွားေရနံ လုပ္္ငန္းႀကီး (Rosneft) ၏ လုပ္ငန္းခြဲ အား ဗင္နီဇြဲလား ၌ အဓိက အခန္းက႑မွ ပါဝင္္ပတ္္သက္္ မႈအတြက္္ အေမရိကန္္ က ပိတ္္ဆို႔အေရးယူ မႈမ်ား ျပ႒ာန္း ခဲ့သည္္ ။

အေမရိကန္္ က ပိတ္ဆို႔အေရးယူထားေသာ္လည္း ဗင္နီဇြဲလားက ေရနံမ်ား ေရာင္းခ်ရန္ ကူညီခဲ့သည့္ Rosneft Trading ကုမၸဏီႏွင့္ Rosneft ၏ ဒုတိယ ဥကၠ႒ ဒီဒီရာကာ စီမာရိုတို႔ကို အေမရိကန္ဘ႑ာေရးဌာနက ပစ္မွတ္ထား ပိတ္ဆို႔ ဒဏ္ခတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဗင္နီဇြဲလား ၏ေရနံမ်ား တင္ပို႔ေရာင္းခ်ရန္ ကမၻာတစ္ဝန္း၌ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ အဓိကပါဝင္ခဲ့ေသာ Rosneft Trading သည္ အာဏာရွင္ ္မာဒူရိုက ဗင္နီဇြဲ လား ျပည္သူမ်ားအား ဖိႏွိပ္မႈကို အားေပးကူညီခဲ့ေၾကာင္း အေမရိကန္က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈ မ်ားအရ Rosneft Trading ႏွင့္ ကာစီမာရိုတို႔၏ အေမရိကန္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ပိုင္ဆိုင္မႈအရပ္ရပ္ကို တားဆီးပိတ္္ပင္္ မည္ျဖစ္သည္။ ၎တို႔ႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ အေမရိကန္၏ တရားစီရင္ပိုင္မႈအရ ရာဇဝတ္မႈေျမာက္မည္ ျဖစ္သည္။

အိမ္ျဖဴေတာ္္ တြင္ သမၼတ ေဒၚနယ္ထရန႔္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံမႈအပါအဝင္ ကမၻာတစ္ဝန္း လွည့္လည္ ခရီးထြက္ခဲ့ေသာ ဗင္နီဇြဲလား အတိုက္္ အခံေခါင္းေဆာင္ ဟြမ္ဂြါအီဒိုက မာဒူရိုအစိုးရအား အေမရိကန္၏ဖိအားေပးမႈကို ႀကိဳဆိုခဲ့သည္။

“အာဏာရွင္္ ကို ေထာက္ခံတဲ့ ဘယ္သူမဆို၊ ဘယ္သူျဖစ္ျဖစ္၊ ဘယ္ေနရာက ျဖစ္ျဖစ္၊ အက်ိဳးဆက္ကို ခံရပါမယ္” ဟု ဂြါအီဒိုက တြစ္တာတြင္ ေရးသားခဲ့သည္္ ။

ကမၻာစင္ျမင့္ တြင္ ႐ုရွားကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ မၽွတစြာ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈကို မေဆာင္ရြက္နိုင္ေသာ အေမရိကန္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ၀ါရွင္တန္္ က အထက္စီး အခြင့္အေရး ဖန္တီးေပးလိုေနေၾကာင္း၊ ကမၻာႀကီးကို ၎တို႔ ဆႏၵအတိုင္း ျဖစ္ေစရန္ အေမရိကန္က ႀကိဳးပမ္းေနေၾကာင္း ႐ုရွား က ရႈတ္ခ်ခဲ့သည္။

ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈမ်ား သည္ လြတ္လပ္စြာကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ လြတ္လပ္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတို႔၏ အခြင့္အေရးကို ခ်ိဳး ေဖာက္ေနေၾကာင္း ဗင္နီဇြဲလားနိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ေဟာဟဲအာရီရာဇာက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဗင္နီဇြဲလား စစ္တပ္၊ ႐ုရွား၊ တ႐ုတ္၊ က်ဴးဘားတို႔၏ ေထာက္ခံမႈကို ရရွိေနေသာ မာဒူရိုကို ျဖဳတ္ခ်ရန္ အေမရိကန္က ဖိအားေပးေနေသာ္္ လည္း မာဒူရိုအစိုးရသည္ အာဏာကို ကိုင္စြဲထားဆဲ ျဖစ္သည္။

မာဒူရိုအစိုးရ ၏ေရနံဝင္ေငြကို ျဖတ္ေတာက္ျခင္းျဖင့္ ဖိအားေပးရန္ အေမရိကန္က ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈမ်ား အမ်ိဳးမ်ိဳး ျပ႒ာန္းထားၿပီး ျဖစ္္ သည္္ ။ Rosneft သည္ ဗင္နီဇြဲလား၏ ေရနံ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန႔္ကို ကိုင္တြယ္ ေဆာင္ရြက္ေပးေနၿပီး ဗင္နီဇြဲလား၏ေရနံကို အဓိက တင္သြင္းသည့္နိုင္ငံမွာ အိႏၵိယႏွင့္ တ႐ုတ္တို႔ ျဖစ္ၾကသည္။

အေမရိ ကန္ႏွင့္ ဆက္ဆံေရး ခိုင္္မာ မႈေၾကာင့္ ဗင္နီဇြဲလားေရနံကို ေလၽွာ့ခ်ဝယ္ယူမည္ဟု အိႏၵိယက ကတိေပးထားသည္။ ယခုေနာက္ဆုံး ပိတ္ဆို႔ အေရး ယူမႈသည္ မာဒူရို အစိုးရ ရရွိေနေသာ ဝင္ေငြအား ေလ်ာ့ပါးေစမည္ဟု ယုံၾကည္ေၾကာင္း မာဒူရိုအား ျဖဳတ္ခ်ေရး အေမရိကန္၏ႀကိဳးပမ္း မႈကို ဦးေဆာင္ေနသူ အဲလိေရာ့ေအဗရာဟမ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္္ ။

crd:Eleven media