ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္္စ္္ (COVID-19)  ေၾကာင့္ တ႐ုတ္ ႐ုပ္္ရွင္္ ဒါရိုက္္တာႏွင့္ မိသားစုဝင္မ်ား ေသဆုံးခဲ့

တ႐ုတ္္ နိုင္္ငံ ဟူေပျပည္္နယ္္ ဝူဟန္္ ၿမိဳ႕တြင္္ ႐ုပ္္ရွင္္ ဒါရိုက္္တာ တစ္္ဦးႏွင့္ ၎ ၏ မိသားစုဝင္္ မ်ားအားလုံး ကိုရိုနာဗိုင္း ရပ္စ္ (COVID-19) ေၾကာင့္ ေသဆုံးသြား ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္္ ။

အသက္္ (၅၅) ႏွစ္္ ရွိ တ႐ုတ္္ ႐ုပ္ရွင္ဒါရိုက္္ တာ Chang Kai ႏွင့္္ အတူ ၎၏ မိခင္္ ၊ ဖခင္္ ၊ အမ ျဖစ္္ သူတို႔ အားလုံး အဆိုပါ ဗိုင္းရပ္စ္ ကူးစက္ခံရၿပီး ေသဆုံးသြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ယင္းျဖစ္ စဥ္္ သည္ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ အဓိက ျဖစ္ပြားေနသည့္ ဝူဟန္ၿမိဳ႕တြင္ ဗိုင္းရပ္စ္ေၾကာင့္ လူသိမ်ားေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ေနာက္ထပ္ ေသဆုံးသည့္္ ျဖစ္ စဥ္တစ္ခု ျဖစ္သည္။

Chang Kai သည္ ၿပီးခဲ့ သည့္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၄ ရက္က ကြယ္လြန္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ၎၏ မိဘႏွစ္ပါးသည္ ယင္းမတိုင္မီ ႏွစ္ပတ္ခန႔္အၾကာ က ကြယ္လြန္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ Cheng တို႔ မိသားစုသည္ ဗိုင္းရပ္စ္ ကူးစက္ခံရမႈေၾကာင့္ ရက္မ်ားစြာၾကာ သီးျခားခြဲကာ ေရာဂါေျခ ခ်ဳပ္ျဖင့္ ေနထိုင္ခဲ့ၿပီးမွ ကြယ္လြန္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း တ႐ုတ္မဂၢဇင္း Caixin က ေဖာ္ျပသည္။

Cheng ကြယ္္ လြန္ၿပီးေနာက္ နာရီပိုင္းအၾကာတြင္ အမ ျဖစ္သူလည္း ဗိုင္းရပ္စ္ေၾကာင့္ပင္ ကြယ္လြန္သြားခဲ့သည္။ ယခုအခါ Cheng ၏ ဇနီးသည္ လည္း ဗိုင္းရပ္စ္ ကူးစက္ခံထားရၿပီး အေျခအေနစိုးရိမ္ရသည္ဟု သိရသည္။

၀ူဟန္ႏွင့္ အနီး အနား ေဒသမ်ားတြင္ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ေၾကာင့္ ေသဆုံးမႈႏႈန္းသည္ က်န္ျပည္နယ္ေဒသမ်ားထက္ ပိုမိုျမင့္မားေနလ်က္ ရွိသည္။ အစိုးရဘက္ က ေဆး႐ုံသစ္မ်ား ေဆာက္လုပ္ေပးထားသည္ ဆိုေပေသာ္ျငား လူနာအမ်ားအျပားသည္ ေဆး႐ုံမ်ားတြင္ ခုတင္ရရွိနိုင္ရန္ ပင္ အခက္အခဲေတြ႕ေနခဲ့သည္ဟု သတင္းမ်ားထြက္ေပၚ ထားခဲ့သည္္ ။

crd:mizzima news