တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမၿပီးသျဖင့္ အပ္ႏွံခဲ့ရသည့္္ က်ပ္္ဘီလီယံ (၂၀) ေက်ာ္္ကို ပညာေရးဝန္္ႀကီးဌာန ျဖည့္စြက္ရန္ပုံေငြအျဖစ္ ျပန္ေတာင္းမည္

အေျခခံပညာႏွင့္ အဆင့္ျမင့္္ ပညာက႑ မွ တည္ေဆာက္ ေရးလုပ္ငန္း (၁၀ဝ) ေက်ာ္ မၿပီးစီးေသးသည့္္ အတြက္ ျပန္လည္္ အပ္ႏွံထား သည့္ က်ပ္ဘီလီယံ (၂၀) ေက်ာ္ကို ျဖည့္စြက္္ ရန္ပုံေငြအျဖစ္ ျပန္လည္္ ေတာင္းခံမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာနထံ မွ သိရသည္္ ။

အဆင့္ျမင့္္ ပညာဦးစီးဌာနအေန ႏွင့္ ၂၀၁၈-၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္ တြင္ ေငြလုံးေငြရင္း ခြင့္ျပဳရန္ပုံေငြျဖင့္ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္း (၃၂၃) ခု(က်ပ္္ သန္းေပါင္း (၁၅၀ဝေက်ာ္) ရွိခဲ့ၿပီး အဆိုပါ လုပ္္ငန္းမ်ား အနက္္ လုပ္ငန္း မၿပီးျပတ္္ ၍ ျပန္လည္္ အပ္ႏွံရသည့္ လုပ္ငန္း (၁၂) ခု တန္ဖိုးေငြ ၄၉၀ဝ ေက်ာ္ရွိေၾကာင္း ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးဝင္းေမာ္ထြန္းက ဆိုသည္။

အေျခခံပညာ ဦးစီးဌာနအေနႏွင့္လည္း ၂၀၁၈-၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းေပါင္း ၅၀ဝ၀ ေက်ာ္အတြက္ ခြင့္ျပဳရန္ပုံေငြ ၂၂၂ ဘီလီယံ ေက်ာ္္ ရရွိခဲ့ၿပီး ျပန္လည္အပ္ႏွံခဲ့ရသည့္ လုပ္ငန္းေပါင္း ၁၀ဝ ေက်ာ္အတြက္ နိုင္ငံေတာ္သို႔ ၁၅ ဘီလီယံေက်ာ္ကို ျပန္လည္္ အပ္ႏွံခဲ့ေၾကာင္း ၎ကဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

“လိုအပ္ေသာ လုပ္္ ငန္းမ်ားကို ၂၀၁၉-၂၀ ဘ႑ာေရးႏွစ္မွာ အၿပီးသတ္နိုင္ေရးအတြက္ ျဖည့္စြက္ရန္ပုံေငြအျဖစ္ တင္ျပေတာင္း ခံမည္ျဖစ္ပါတယ္္ ” ဟု ဒုတိယဝန္ႀကီးဦးဝင္းေမာ္ထြန္းက ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၀ ရက္ကျပဳလုပ္သည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ ေျပာၾကား သည္။

ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာန၏ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ သတ္မွတ္္ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ၿပီးစီးေအာင္ေဆာင္ရြက္နိုင္ျခင္းမရွိ၍ ပိုလၽွံေငြအျဖစ္ ျပန္လည္အပ္ႏွံခဲ့ရေသာ ဘ႑ာေငြမ်ားအား ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘ႑ာႏွစ္ အတြင္း ျပန္လည္ခြင့္ျပဳေပးနိုင္ျခင္း ရွိ၊ မရွိ သနပ္ပင္မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးျမင့္ဦး ၏ ေမးခြန္းအေပၚ ျပန္လည္ေျဖၾကား ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား ဝန္ႀကီးဌာန၏ ေငြလုံးေငြရင္း ခြင့္ျပဳရန္ပုံေငြမ်ားအနက္ မူလခြင့္ျပဳရန္ပုံေငြတြင္ ပါရွိေသာ ၊ မပါရွိေသာ လုပ္ငန္းမ်ား၏ ေဆာင္ ရြက္ၿပီးစီးမႈအေပၚ မူတည္ၿပီး ၂၀၁၉-၂၀ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ျဖည့္စြက္ရန္ပုံေငြတြင္ တင္ျပေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ မူလခြင့္ျပဳရန္္ ပုံေငြတြင္ပါရွိသည့္ ၊ မပါရွိသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ၂၀၂၀-၂၁ ဘ႑ာေရးႏွစ္၏ မူလခြင့္ျပဳေငြတြင္ ျပန္လည္္ လ်ာထားျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္မည္ဟု ဦးဝင္းေမာ္ထြန္းက ေပါင္းစပ္ေျဖၾကားခဲ့သည္္ ။

crd:The voice