ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္း တရားမဝင္ေနထိုင္္သည့္ နိုင္ငံျခားသား မ်ားကို ျပည္ႏွင္္ဒဏ္ ေပးကာ အေရးယူမည္္ဟု ရန္ကုန္တိုင္း လဝက၀န္ႀကီးေျပာၾကား

တရားမဝင္္ ေနထိုင္္ သည့္ နိုင္ငံျခားသားမ်ား ကို ျပည္ ႏွင္္ ဒဏ္္ ေပး၍ အေရးယူမည္္ ဟု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လူဝင္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္္ ဝန္ႀကီး ေဒၚမိုးမိုးစု ၾကည္္ က ေျပာသည္္ ။

ေဖေဖာ္ဝါရီ (၂၀) ရက္္ တိုင္း လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ကာလရွည္ၾကာစြာေရာက္ရွိေန ထိုင္အလုပ္္ လုပ္ကိုင္ေနသည့္ နိုင္ငံျခားသားမ်ားကို စိစစ္ၾကပ္ မတ္မႈႏွင့္ ေျမျပင္၌ အေရအတြက္ မည္မၽွရွိသည္ကို စစ္ေဆးေဆာင္ ရြက္ထားျခင္းရွိ၊ မရွိ တိုင္း လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဦးဝင္းေမာင္ က ေမးျမန္းရာ၎ကေျဖၾကား ျခင္းျဖစ္သည္။

ေဒၚမိုးမိုးစုၾကည္္ က ကာလ ရွည္ၾကာစြာ ေရာက္ရွိေနထိုင္ သည့္ နိုင္ငံျခားသားမ်ားကို တည္ဆဲဥပေဒမ်ားျဖင့္ စိစစ္ၾကပ္ မတ္ျခင္း၊ အေရအတြက္္ အတိအ က်သိရွိနိုင္ေစရန္ ရပ္ေက်းအုပ္ ခ်ဳပ္ေရးမႉးမ်ားမွတစ္ဆင့္ ၎တို႔ ငွားရမ္းေနထိုင္သည့္ေနအိမ္မ်ား ထံမွ အခ်က္အလက္္ ရယူျခင္း၊ ဟိုတယ္၊ မိုတယ္၊ အင္း၊ တည္း ခိုခန္းမ်ားထံမွရရွိသည့္ နိုင္ငံျခား သားဧည့္စာရင္းရယူကာ စက္႐ုံ၊ အလုပ္႐ုံမ်ားထံ မွ အခ်က္အလက္ ရယူျခင္းတို႔ လုပ္ေဆာင္ေနသည္ ဟု ဆိုသည္။

‘‘ေရာက္ရွိၿပီး (၂၄) နာရီအ တြင္း သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္ဦးစီး႐ုံး အသီးသီးထံ သတင္းပို႔တိုင္ၾကား ရန္ပ်က္ကြက္ျခင္းမွစ၍ ေနထိုင္ ခြင့္မရွိဘဲ ဆက္္ လက္ေနထိုင္ျခင္း၊ ေနထိုင္ခြင့္ရွိေသာ္လည္း ဥပေဒ ႏွင့္ဆန႔္က်င္၍ ေနထိုင္ျခင္းရွိပါက ျပည္ႏွင္သည္အထိ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ သြားမယ္္ ဆိုတာ ကၽြန္မဒီေနရာကေန ေျဖၾကားလို ပါတယ္’’ ၎ကေျပာသည္။

ရန္ကုန္္ တိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ၂၀၁၉ အတြင္း ကာလရွည္ၾကာ စြာေနထိုင္သည့္ နိုင္ငံျခားသားဦး ေရ ၉၂၅ ဦးရွိၿပီး တည္းခိုေနထိုင္ ျခင္း သတင္းပို႔ ရန္္ ပ်က္ကြက္္ သည့္္ အိမ္ရွင္ႏွင့္္ တာဝန္ရွိသူ ငါး ဦးကို အေရးယူခဲ့ေၾကာင္းေဒၚမိုးမိုး စုၾကည္က ဆိုသည္။

သို႔ေသာ္ သတ္္မွတ္္ စည္း ကမ္းခ်က္လိုက္နာျခင္းမရွိသည့္ နိုင္ငံျခားသား မည္မၽွအား အေရး ယူခဲ့သည္ကို ၎ကထည့္သြင္း ေျပာၾကားျခင္း မရွိေပ။ ၂၀၁၉ အတြင္း ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ ရာေလဆိပ္မွ ဗီဇာ ၁၄ မ်ိဳးျဖင့္ဝင္ ေရာက္လာသည့္ နိုင္ငံျခားသား ၁ ဒသမ ၃ သန္းေက်ာ္ ရွိၿပီး ဝင္ ေရာက္မႈ အမ်ားဆုံးသည္ ကမၻာ လွည့္ဗီဇာျဖင့္ ဦးေရေျခာက္သိန္း ေက်ာ္၊ လုပ္ငန္းဗီဇာျဖင့္ ဦးေရ ႏွစ္သိန္းခန႔္၊ လူမႈေရး ဗီဇာျဖင့္ ၂၅,၀၀၀ ေက်ာ္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚမိုးမိုးစုၾကည္ကဆိုသည္။

ဗီဇာအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ဝင္ေရာက္ လာသည့္ နိုင္ငံျခားသားမ်ားအ နက္ အမ်ားဆုံးဝင္ေရာက္သည့္ နိုင္ငံျခားသားသည္ တ႐ုတ္လူမ်ိဳး မ်ားျဖစ္ၿပီး ဦးေရ သုံးသိန္းခြဲခန္ ႔္ရွိ ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္္ ။

crd:7day daily