ဥေရာပ မ်ိဳးဆက္သစ္တိုက္ေလယာဥ္ ေရွ႕ေျပးပုံစံတစ္ခု တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ သေဘာတူညီခ်က္ ျပင္သစ္ႏွင့္ ဂ်ာမနီ လက္္မွတ္ေရးထိုး

ဥေရာပ အတြက္ မ်ိဳးဆက္္ သစ္္ တိုက္ ေလယာဥ္္ ေရွ႕ေျပး ပုံစံတစ္္ ခု တည္ေဆာက္္ ေရးအတြက္္ ျပင္သစ္ႏွင့္္ ဂ်ာမနီတို႔ က ေဖေဖာ္ဝါရီ (၂၀) တြင္ သေဘာတူခဲ့ၾကရာ ထိုလုပ္ငန္းစဥ္္ မ်ားအား မည္သို႔ခြဲေဝယူၾကမည္ႏွင့္္ ပတ္သက္၍ အျငင္းပြားမႈမ်ားေၾကာင့္ ကာလရွည္ၾကာ ေႏွာင့္ေႏွးေနေသာ စီမံကိန္း တစ္္ခု အား အမွန္တကယ္စတင္္ လိုက္ၿပီျဖစ္သည္။

Future Combat Air System က ဥေရာပကာကြယ္ေရးအ တြက္ မိမိတို႔၏ စိတ္ ပိုင္းျဖတ္ထားမႈႏွင့္ ရည္မွန္းခ်က္ကို ျပသခဲ့ ေၾကာင္း ထိုသေဘာတူညီခ်က္္ အား ဂ်ာမနီ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး Annegret Kramp Karrenbauer ႏွင့္အတူ လက္မွတ္ထိုးသည့္ အခမ္းအနားတြင္ ျပင္္သစ္္ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး ဖေလာရင့္ပါလီက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထိုႏွစ္နိုင္္ငံ က အညီအမၽွက်ခံၾကမည့္ ယူရိုသန္း ၁၅၀ (ေဒၚလာ ၁၆၂ သန္း) ကုန္က် မည့္ ထိုသေဘာတူညီခ်က္သည္ ၂၀၂၆ ခုႏွစ္ ထက္ ေနာက္မက် ဘဲ ထိုစနစ္သစ္၏ ကြန္ရက္ အေျခခံအေဆာက္အအုံႏွင့္ ဒ႐ုန္းမ်ားအား ေပါင္းစပ္ေရးအျပင္ စတဲ့သ္နည္းပညာသုံး delta-wing တိုက္ေလယာဥ္္ မ်ား၏ ေရွ႕ေျပးပုံစံမ်ားကို တည္ေဆာက္ရန္ ရည္ရြယ္သည္။

ယင္းသည္ ၂၀၄၀ ျပည့္ႏွစ္္ တြင္ ေလယာဥ္သစ္မ်ား တာဝန္ထမ္းေဆာင္နိုင္ေရး အတြက္၂၀၃၀ ျပည့္ႏွစ္မတိုင္မီ ယူရို ၁၂ ဘီလ်ံ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံရန္ စီစဥ္ ထားမႈ၏ ေသးငယ္ေသာပမာဏတစ္ခုသာျဖစ္ေၾကာင္း ျပင္သစ္ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနသတင္းရင္းျမစ္တစ္ခုက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထိုေရွ႕ေျပးပုံစံ တည္ေဆာက္ေရး သေဘာတူညီခ်က္အား ၿပီးခဲ့ေသာႏွစ္ ဇြန္ တြင္ ပါရီေလေၾကာင္းျပပြဲ၌ လက္မွတ္ထိုးရန္ စီစဥ္ခဲ့ေသာ္လည္း ထိုစီမံကိန္းတြင္ ပါဝင္ သည့္ကုမၸဏီမ်ားအၾကား လုပ္ငန္းခြဲေဝမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ သေဘာကြဲလြဲမႈ၊ ျပင္သစ္က ဦး ေဆာင္မည္ကို ဂ်ာမနီက တင္းခံမႈတို႔ေၾကာင့္ လက္မွတ္မထိုးျဖစ္ခဲ့ေပ။

သို႔ေသာ္ ဥေရာပ ၏ ျခားနားမႈႀကီးမား ေသာ စစ္တပ္မ်ားအား ေပါင္းစပ္နိုင္ေရးအတြက္ က်ယ္က်ယ္ျပန႔္ျပန႔္တြန္းအားေပးမႈ၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း အျဖစ္ ထိုစီမံကိန္းအတြက္ ပထမဆုံး ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားေပးရန္ သေဘာ တူညီခ်က္ကို ဂ်ာမနီအမတ္မ်ားက ယခုလ အေစာပိုင္းတြင္္ သေဘာတူခဲ့ၾကသည္္ ။

ထိုတိုက္ေလယာဥ္္ သစ္တည္ေဆာက္မႈစီမံကိန္းတြင္ ဥေရာပေလေၾကာင္းအာကာသ ကုမၸဏီႀကီး Airbus ႏွင့္ ျပင္သစ္ေလေၾကာင္း ကုမၸဏီ ႀကီး Dassault တို႔က ဦးေဆာင္ၾကမည္ျဖစ္ၿပီး ျပင္သစ္ကုမၸဏီမ်ားျဖစ္ေသာ Safran ႏွင့္ Thales ၊ ဂ်ာမနီအင္ဂ်င္္ ထုတ္လုပ္ေရးကုမၸဏီ MTU ႏွင့္ ဥေရာပဒုံးက်ည္ ပူးတြဲတည္ေဆာက္ေရးကုမၸဏီ MBDA တို႔ လည္း ပါဝင္ၾကမည္ျဖစ္သည္။

လာမည့္လမ်ားအတြင္း စပိန္သည္ ထို စီမံကိန္းတြင္ ပူးေပါင္းမည္ျဖစ္ၿပီး စမ္းသပ္ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ထပ္တိုး ယူရို ၄၅ သန္း ထည့္ဝင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပင္သစ္ႏွင့္ဂ်ာမနီ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးမ်ားက အတည္ျပဳခဲ့ၾကသည္။ ျပင္သစ္၊ ဂ်ာမနီႏွင့္ စပိန္အစိုးရမ်ား က ညီတူညီမၽွ ပါဝင္ထားၾကေသာ Airbus က စပိန္အစိုးရသည္ ထိုစီမံကိန္းတြင္ ပူး ေပါင္းပါဝင္ရန္ စပိန္ကုမၸဏီ Indra ကို ေရြး ခ်ယ္ခဲ့သျဖင့္ ၿပီးခဲ့ေသာႏွစ္ စက္တင္ဘာ တြင္ မက္ဒရစ္အား ေဝဖန္ခဲ့သည္။

လက္ရွိမ်ိဳး ဆက္ Rafale တိုက္ေလယာဥ္္ မ်ားႏွင့္ Eurofighter တိုက္ေလယာဥ္္ မ်ား ေနရာတြင္ အစားထိုးရန္ စီစဥ္ထားေသာ ထို အနာဂတ္တိုက္ေလယာဥ္သစ္ တည္ေဆာက္ မႈစီမံကိန္း တြင္ ပါဝင္ရန္ ဥေရာပရွိ အျခား မည္သည့္နိုင္ငံကမၽွ လက္မွတ္မထိုးေသးေပ။ ဥေရာပနိုင္ငံအမ်ားအျပား သည္္ အေမရိကန္္ တိုက္ေလယာဥ္္ မ်ားအား ဝယ္ယူထားၾကၿပီး ျဖစ္သည္္ ။

crd:Eleven media