ရန္ကုန္တိုင္း အတြင္းရွိ ဌာနဆိုင္ရာမ်ား ဘတ္ဂ်က္အခ်ိဳ႕ေတာင္းခံရာတြင္ ေခါင္းစဥ္အလြယ္တကူ ေျပာင္းလဲသုံးစြဲနိုင္သည့္ အသုံးစရိတ္ ေတာင္းခံျခင္းမ်ားျပားေနေၾကာင္း ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးတင့္လြင္ ေျပာၾကား

ရန္ကုန္တိုင္း အတြင္းရွိ ဌာနဆိုင္ရာ မ်ားအေနျဖင့္ ဘတ္ဂ်က္္ အခ်ိဳ႕ ေတာင္းခံရာ တြင္ စနစ္တက် တြက္ခ်က္ေတာင္းခံရမည့္္ အစား ေခါင္းစဥ္ အလြယ္တကူ ေျပာင္းလဲ သုံးစြဲနိုင္သည့္ သာမန္ အသုံးစရိတ္ ေတာင္းခံျခင္းမ်ားျပားေနေၾကာင္း ရန္ကုန္ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ျပည္သူ႔ေငြ စာရင္း ေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးတင့္လြင္ က ေျပာၾကားသည္္။

ေဖေဖာ္ဝါရီ (၂၁) ရက္ကျပဳလုပ္္ သည့္ ဒုတိယ အႀကိမ္ ရန္ကုန္ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ အေရးေပၚ အစည္းအေဝး ဒုတိယေန႔ တြင္ ရန္ကုန္္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ ကိုယ္စား စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး တင္သြင္းခဲ့ေသာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၏ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘ႑ာႏွစ္ ျဖည့္စြက္ခြင့္ျပဳ ေငြႏွင့္ ျပဳျပင္ၿပီး ခန႔္ မွန္းေျခေငြစာရင္း (လ်ာထားခ်က္) ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ေကာ္မတီ၏ ေငြေၾကးဆိုင္ရာစိစစ္ေလ့လာ ေတြ႕ရွိခ်က္၊ သုံးသပ္္ အႀကံျပဳခ်က္ႏွင့္သေဘာ ထားမွတ္္ ခ်က္ အစီရင္ခံစာကို ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးတင့္လြင္က လႊတ္ေတာ္ သို႔ တင္ျပရာတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ယခုႏွစ္မွာ လိုေငြဘတ္္ ဂ်က္ ပမာဏႀကီးမားတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ သာမန္အသုံးစရိတ္ေတာင္းခံမႈမ်ားျပားတဲ့ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္ သာယာေရးေကာ္မတီကို တစ္ရက္ အခ်ိန္ေပးၿပီး အေသးစိတ္စိစစ္မႈမ်ားေဆာင္ ရြက္ၿပီး က်ပ္ ၁၈၈၈ ဒသမ ၂၇၃ သန္း (ေတာင္းခံေငြ၏ ရာခိုင္ႏႈန္း ၂၀ ခန႔္)ကို ေလၽွာ့ ခ်ခဲ့ ရပါတယ္္ ။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာ ယာေရးေကာ္ မတီအပါအဝင္ သက္္ဆိုင္္ရာ ဌာနမ်ားအေန နဲ႔ ေငြလုံးေငြရင္း အသုံးစရိတ္ အျဖစ္ စနစ္တက်တြက္္ ခ်က္ေတာင္းခံ ရမည့္ အစား ေယဘု ယ်သေဘာ ေဖာ္ျပေတာင္းခံ ၿပီး သုံးစြဲၿပီး ေခါင္းစဥ္အလြယ္္ တကူေျပာင္း လဲသုံးစြဲနိုင္ေသာ သာမန္အသုံးစရိတ္မွ ေတာင္းခံျခင္းမ်ားကို အဆင့္ဆင့္ႀကီးၾကပ္ ေဆာင္ရြက္ သင့္ပါတယ္” ဟု ဦးတင့္လြင္ က ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ ဌာနမ်ား မွ ဘတ္ဂ်က္လ်ာ ထား ခ်က္မ်ား တင္ျပရာတြင္ ဒီဇိုင္းႏွင့္ အေသး စိတ္တြက္္ ခ်က္္ မႈမ်ား ပူးတြဲ တင္ျပရမည္ဟု ရန္ကုန္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္တြင္ အဆို တင္သြင္း ဆုံးျဖတ္ထားၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း ဌာနအမ်ားစုမွာ သီးျခားထပ္မံေတာင္းခံမွ သာေပးပို႔ၿပီး အခ်ိဳ႕ဌာနမ်ား မွာ လုံးဝေပးျခင္း မရွိသျဖင့္ ေကာ္မတီအေနျဖင့္ ယင္းလုပ္ငန္း မ်ားကို စိစစ္နိုင္ခဲ့ျခင္းမရွိေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ဘ႑ာေရးစိ စစ္မႈ ထိေရာက္ေစရန္ႏွင့္ လာ ေရာက္စိစစ္ခံေသာဌာနမ်ားအေပၚတြင္ မၽွတမႈရွိေစရန္အတြက္ အထက္ပါအခ်က္ မ်ားကို ဌာနမ်ားမွ အေလးအနက္္ ထား လိုက္ နာေဆာင္ရြက္မႈရွိေစေရး အဆင့္ဆင့္ႀကီး ၾကပ္ေဆာင္ရြက္ရန္ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ ျပဳအပ္ေၾကာင္း ဦးတင့္လြင္္ က ေျပာၾကား သည္။

ယခုျဖည့္ စြက္လ်ာထားခ်က္မ်ားကို အခ်ိန္အနည္းငယ္သာ စိစစ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ ရသည့္အတြက္ ေနာင္တြင္ ပိုမိုထိေရာက္ ေသာ ဘတ္ဂ်က္ စိစစ္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္အေနျဖင့္ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းေကာ္မတီ၏ အႀကံျပဳ ခ်က္မ်ားႏွင့္ သေဘာ ထားမွတ္ခ်က္မ်ားကို အေလးအနက္ထားၿပီး စိစဥ္ညႇိႏွိုင္းေဆာင္ ရြက္ေပးရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ဦးတင့္လြင္က ေျပာၾကားသည္။

(၂၀၁၉-၂၀၂၀) ဘ႑ာႏွစ္ ျဖည့္စြက္ခြင့္ ျပဳေငြႏွင့္ ျပဳျပင္ၿပီးခန႔္မွန္းေျခေငြစာရင္း လ်ာထားခ်က္ပါ၊ ဌာနအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ျဖည့္ စြက္ေတာင္းခံေငြမ်ားအေပၚ ေကာ္မတီ က စိစစ္ေလ်ာ့ခ်ရန္ အဆိုျပဳသည့္ လမ္းဦး စီးဌာန (သာမန္+ေငြလုံး)က်ပ္ ၆၉ ဒသမ ၁၇၇ သန္း၊ ေက်းလက္ လမ္းဖြံ့ၿဖိဳးေရးဦးစီး ဌာန က်ပ္၁၁၄၁ဒသမဝ၆၉သန္း၊ ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ (သာ မန္+ေငြလုံး) က်ပ္ ၂၅ ဒသမ ၃၉၈ သန္း၊ စုစု ေပါင္း က်ပ္ ၁၂၃၅ ဒသမ ၆၄၄သန္း ေလၽွာ့ ခ်ထားမႈႏွင့္ အတူ စိစစ္ခြင့္ျပဳထားေသာ အသုံးစရိတ္မ်ားကို အတည္ျပဳနိုင္္ ရန္ ဖြဲ႕စည္း ပုံအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၁၉၄၊ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ နည္း ဥပေဒ ၁၄၀ ႏွင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဘ႑ာေရးစီမံ ခန႔္ခြဲမႈဆိုင္ ရာ စည္းမ်ဥ္းအပိုဒ္ ၃၁ ပါ ၿပ ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသ ႀကီးလႊတ္ေတာ္သို႔ အစီရင္ခံတင္ျပေၾကာင္း ဦးတင့္လြင္ က ေျပာၾကားသည္္ ။

crd:Eleven media