ရန္္ခ်န္းအက်ဥ္းေထာင္တြင္ ေထာင္္အရာရွိမ်ား အပါအဝင္ လူ (၂ဝ၇) ဦး (COVID-19) ဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္ခံေနရ

တ႐ုတ္္ နိုင္ငံအေရွ႕ပိုင္း ရွန္္တုန္းျပည္္နယ္္ရွိ ရန္ခ်န္း အက်ဥ္းေထာင္္ မွ ေထာင္္ အရာရွိ (၇) ဦးအပါအဝင္ စုစုေပါင္း လူ (၂၀၇) ဦး (COVID-19) ဗိုင္းရပ္္စ္္ ကူးစက္ေနသည္္ ကို စစ္ေဆးေတြ႕ရွိရေၾကာင္း ေဒသဆိုင္ရာ တာဝန္္ရွိ သူတို႔က ယေန႔နံနက္္ပိုင္း က ျပဳ လုပ္ေသာ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ေျပာ သည္္။

ဂ်င္နင္းၿမိဳ႕တြင္ ရွိေနသာ အဆိုပါေထာင္ရွိလူအားလုံးကိုု န်ဴကလီယစ္အက္စစ္စမ္းသပ္မႈျပဳလုပ္ၿပီးစီးေၾကာင္းကိုလည္း ေဒသဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူ တို႔ကေျပာသည္။

ေထာင္္အရာရွိ တစ္ဦး ေဖေဖၚဝါရီ (၁၂) ရက္ေန႔က ေခ်ာင္းဆိုး သည့္ လကၡဏာျပလာ သျဖင့္ ေဆး႐ုံတစ္္ ႐ုံတြင္ စစ္ေဆးရာ ဗိုင္းရပ္္စ္္ သင့္ေနေၾကာင္းေနာက္တစ္ေန႔တြင္ သိရၿပီးေနာက္ သက္ဆိုင္ရာနယ္ပယ္ကို ခ်က္ျခင္းပိတ္ဆို႔လိုက္ၿပီး စစ္ေဆးမႈမ်ားကို ျပဳလုုပ္္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း တာဝန္ရွိသူတို႔ကေျပာသည္။

ယင္းေနာက္ ဗိုင္းရပ္္စ္္ ကူးစက္မႈရွိေၾကာင္း သိရွိရသည့္ ေဒသတာဝန္ရွိသူ ၈ ဦးကိုလည္း တာဝန္မ်ားမွ ေခတၱအနားေပးကာ သီးသန႔္ထား ၍ ကုသခဲ့သည္။

တ႐ုတ္ နိုင္ငံ အေရွ႕ပိုင္း က်ဲ႕က်န္းျပည္နယ္ရွိ ေထာင္တစ္ခုတြင္လည္း COVID-19 သင့္မႈ ရွိေၾကာင္း သတင္းေပးပို႔မႈရွိသည္။

က်ဲ႕က်န္းျပည္နယ္ ရွိ ရွီလီဖန္ေထာင္တြင္ ယခုအခ်ိန္အထိ COVID-19 သင့္သူ ၃၄ ဦးရွိၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေဒသတာဝန္ ရွိသူတို႔ကေျပာသည္။ ယင္းသည္ ျပင္ပမွ ေရာက္ရွိကူးစက္လာျခင္းမ်ားျဖစ္သျဖင့္ တာဝန္ရွိသူ ေထာင္အရာရွိ ၂ဦးကို ရာထူးမွ ဖယ္ရွား ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္္။

crd:popular news