အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး ေဖေဖာ္ဝါရီ (၂၅) ရက္တြင္ စတင္ေဆြးေႏြးရန္ လ်ာထားၿပီး လႊတ္ေတာ္္ ကိုယ္စားလွယ္ (၂၈၂) ဦးမွ ၁၄၉ ဦး သို႔ ေလၽွာ့ခ်၍ ေဆြးေႏြးခြင့္ျပဳ

ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး ေဖေဖာ္ဝါရီ (၂၅) ရက္္၌ စတင္ေဆြးေႏြး ရန္ လ်ာထား ၿပီး ေဆြးေႏြး ရန္ အမည္ စာရင္းသြင္း ထား သည့္ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္မ်ား အပါအဝင္ လႊတ္ေတာ္္ ကိုယ္စားလွယ္ စုစုေပါင္း (၂၈၂) ဦးမွ (၁၃၀) ခန႔္ေလၽွာ့ ခ် ၍ (၁၄၉) ဦး ေဆြးေႏြးခြင့္ျပဳခဲ့ သည္။

ဖြဲ႕စည္း ပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ ဆင္ေရး လႊတ္ေတာ္ တြင္း ေဆြးေႏြး ရန္ အမည္္ စာရင္း တင္သြင္း ထားသည့္ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္ စား လွယ္္ (၁၆၄) ဦး၊ NLD ပါတီဝင္ လႊတ္ ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္္ (၆၉) ဦးႏွင့္ အျခားေသာနိုင္ငံ ေရးပါတီမ်ားမွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၄၉ ဦး စုစုေပါင္း ၂၈၂ ဦးထဲမွ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ NLD ပါတီဝင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၅၀ ဦးစီ ႏွင့္ အျခားေသာနိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၄၉ ဦးအား ေဆြးေႏြး ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထို သို႔ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ ေရးေဆြးေႏြးရာတြင္ ဥပေဒမူၾကမ္းတြင္ ပါဝင္ သည့္ ပုဒ္မ၊ ပုဒ္မခြဲမ်ားအေပၚ ေဆြးေႏြးရန္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးလၽွင္ ေဆြး ေႏြးရန္ ခြင့္ျပဳခ်ိန္ ရွစ္မိနစ္ႏႈန္းျဖင့္ သတ္မွတ္ ထားေၾကာင္း ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၁ ရက္က ျပဳလုပ္ သည့္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး တြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက ဦးတီ ခြန္ျမတ္က ေျပာၾကားသည္။

“ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒကို ဒုတိယအ ႀကိမ္ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒမူၾကမ္းမ်ား ေလ့ လာစိစစ္ေရးပူးေပါင္းေကာ္မတီရဲ့အစီရင္ ခံစာ ေနာက္ ဆက္တြဲ ဇ (၁) နဲ႔ စ် (၁) တို႔ပါ ျပင္ဆင္တဲ့ဥပေဒမူၾကမ္းမ်ားအေပၚ ေဆြး ေႏြးဖို႔ တစ္ဦးလၽွင္ ရွစ္မိနစ္ႏႈန္းနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ (၁၄၉) ဦး အမည္စာရင္းကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ နည္းဥပ ေဒ ၁၃၇ ႏွင့္အညီ သတ္မွတ္လ်ာထားၿပီး ျဖစ္ ပါတယ္”ဟု ဦးတီခြန္ျမတ္ က ေျပာၾကား သည္။

ထို႔ျပင္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ ရာ နည္းဥပေဒ ၁၃၈ တြင္ နည္းဥပေဒ ၁၃၇ အရ ေဆြးေႏြးခြင့္ရရွိေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္မ်ား သည္ ေဆြးေႏြးရာတြင္ ေဆြး ေႏြးခြင့္ျပဳသည့္ သတ္မွတ္ခ်ိန္အတြင္း ေဆြး ေႏြးရမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ မူၾကမ္း၌ပါ ရွိေသာ ပုဒ္မမ်ားပါ ကိစၥရပ္မ်ားမွ အပ အျခားမည္သည့္ကိစၥကိုမၽွ ထည့္သြင္း ေဆြးေႏြးျခင္းမျပဳရန္ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းထား ေၾကာင္း၊ ဥပေဒမူၾကမ္းမ်ားအေပၚ ေဆြးေႏြး ၾကသည့္အခါ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးခ်င္းအေနျဖင့္ နိုင္ငံေရးပါတီအဖြဲ႕အ စည္းတစ္ခုခု၊ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္၊ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုတစ္ခုခုကို ထိခိုက္ေစ မည့္အသုံးအႏႈန္း ေျပာဆိုခ်က္မ်ား မပါရွိ ေအာင္ ဂ႐ုျပဳဆင္ျခင္ၾကရန္လိုေၾကာင္း ဦးတီ ခြန္ျမတ္က ေျပာၾကားသည္။

လႊတ္ေတာ္ႏွ င့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္မ်ား၏ ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ေလ်ာ္ညီစြာ ေဆြး ေႏြးၾကရန္ႏွင့္ အျခားမသက္ဆိုင္ေသာ အ ေၾကာင္း အရာမ်ားကို ထည့္သြင္းေဆြးေႏြး ျခင္းမျပဳၾကရန္ ႀကိဳတင္အသိေပး၍ အေလး ထားမွာၾကားလိုေၾကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္အတြင္း ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးလုပ္ငန္း စဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာတြင္ နာယကအပါအ ဝင္ တာဝန္ရွိသူမ်ားအေနျဖင့္ အဘက္ဘက္ က ေလ့လာစဥ္းစားသုံးသပ္ၿပီး ဖြဲ႕စည္းပုံအ ေျခခံဥပေဒႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဆိုင္ရာဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားပါ သတ္မွတ္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ညီညႊတ္ေသာ၊ မဆန႔္ က်င္ေသာနည္းလမ္းမ်ားကို ခ်ျပေဆာင္ရြက္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဦးတီခြန္ျမတ္က ေျပာၾကား သည္။

“လက္္ ရွိအေျခအေနမွာ ဖြဲ႕စည္းပုံအ ေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားပါ သတ္ မွတ္ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ ရြက္ေနပါတယ္။ ျပင္ဆင္တဲ့ဥပေဒမူၾကမ္း မ်ား တင္သြင္းထားတဲ့ အစုအဖြဲ႕မ်ားအပါအ ဝင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အားလုံးအ တြက္ တူညီတဲ့အခြင့္အေရးကို ဥပေဒနည္း ဥပေဒႏွင့္အညီ ရယူအသုံးျပဳနိုင္တဲ့ အေၿခ အေနျဖစ္ပါတယ္”ဟု ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ ေတာ္နာယက က ေျပာၾကားသည္။

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယကတစ္ ဦးအေနႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ မ်ားႏွင့္အညီ ေပးအပ္ထားေသာ တာဝန္ႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို အသုံးျပဳၿပီး လႊတ္ေတာ္၏ လုပ္ငန္းတာဝန္တစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ အေၿခ အေနႏွင့္ အခ်ိန္အခါအားလုံးကို စဥ္းစားသုံး သပ္ၿပီး လုပ္နိုင္သမၽွ ၿပီးျပတ္ေက်>ပန္ေအာင္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏွင့္ ယင္းသို႔ေဆာင္ရြက္သည့္ေနရာတြင္ လႊတ္ ေတာ္၏ အဆုံးအျဖတ္ရယူေဆာင္ရြက္ျခင္း သည္ နာယကတစ္ဦးတည္း၏ဆုံးျဖတ္ခ်က္ မဟုတ္ဘဲ လႊတ္ေတာ္၏ အတည္ျပဳခ်က္ျဖစ္ ေၾကာင္း ဦးတီခြန္ျမတ္က အသိေပးခဲ့သည္။

ဖြဲ႕စည္း ပုံျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးရန္အတြက္ လႊတ္ေတာ္၏ လ်ာ ထားခ်က္၌ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၅ ရက္တြင္ ၁၅ ဦး၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၆ ရက္္ တြင္ ဦးေရ ၂၀၊ ေဖေဖာ္ ၀ါရီ ၂၇ ရက္တြင္ ဦးေရ ၃၀၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၈ ရက္ တြင္ ၁၅ ဦး၊ မတ္ ၃ ရက္မွ ၅ ရက္အထိ တစ္ ရက္လၽွင္ လႊတ္ေတာ္္ ကိုယ္စားလွယ္ ၂၃ ဦးစီျဖင့္ ေဆြးေႏြးရန္ျဖစ္သည္္။

crd: Eleven media