အင္ဒိုနီးရွား အထက္တန္းေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ (၆)ဦးထက္မနည္း ေတာင္က်ေခ်ာင္းေရျဖင့္ ေမ်ာပါေသဆုံး (၅)ဦးေပ်ာက္ဆုံး

အင္ဒိုနီးရွား နိုင္ငံ စလီမန္ စီရင္စုတြင္ ေတာတြင္းေလ့လာေရး ထြက္သည့္ အထက္္ တန္းေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ား ေတာင္က်ေ ခ်ာင္းေရထဲ ေမ်ာပါမႈေၾကာင့္ ေျခာက္္ဦး ထက္္မနည္း ေသဆုံးကာ (၅)ဦးေပ်ာက္္ ဆုံးေနေၾကာင္း သိရသည္္။

ေဖေဖာ္ဝါရီ (၂၁) ရက္ မြန္းလြဲပိုင္း တြင္ ေတာင္က်ေခ်ာင္းေရ ထိုး ဆင္းျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အင္ဒိုနီးရွား သဘာဝေဘး စီမံခန္႔ခြဲေရး ဌာန သတင္း ထုတ္ျပန္ေရးမႉး အာဂတ္္စ္္ ဝီဘိုဝို က ေျပာသည္္ ။ စလီမန္္ စီရင္စု အမွတ္္ (၁) အထက္္တန္းေက်ာင္း မွ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသား (၂၅၀) ေက်ာ္္ ပါဝင္သည့္ ေတာတြင္းေလ့ လာေရး အဖြဲ႕သည္ ေခ်ာင္း အနီး စခန္းခ်ေန စဥ္ ေတာင္က်ေခ်ာင္းေရ ထိုးဆင္းၿပီး ေက်ာင္းသား ေျခာက္္ဦး ေသဆုံးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္္။ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား (၂၃၉) ဦး အသက္ေဘးမွ လြတ္ေျမာက္္ ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္္။

ေပ်ာက္္ ဆုံးေနဆဲ ေက်ာင္းသား ငါးဦးကို သဘာဝေဘး စီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႕ ကယ္ဆယ္ေရးသမားမ်ားက ရွာေဖြေနဆဲဟု သတင္း ထုတ္ျပန္ေရးမႉး ဝီဘိုဝိုက ေျပာသည္။ ေက်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားသည္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား ေတာတြင္းေလ့လာေရးခရီးထြက္မည့္ အစီအစဥ္္ ကို ေဒသအာဏာပိုင္မ်ားအား အသိေပးျခင္းမရွိေၾကာင္း တာဝန္ရွိသူမ်ားက ေျပာသည္။

“ကေလးေတြ ေတာင္က်ေ ခ်ာင္းေရထဲ ေမ်ာပါကုန္္ တယ္လို႔ ေဒသခံေတြေျပာမွ ကၽြန္ေတာ္တို႔လည္း သိရတယ္။ အရင္ေန႔ေတြကတည္း က အထက္္ပိုင္းေဒသေတြမွာ မိုးေကာင္းထားလို႔ ေတာင္က်ေခ်ာင္းေရ ထိုးဆင္းမယ့္ အႏၲရာယ္က ရွိေနတယ္။ ေက်ာင္းအာဏာ ပိုင္ေတြကသာ ေဒသတာဝန္္ ရွိသူေတြကို ေလ့လာေရး အစီအစဥ္အေၾကာင္း အသိေပးထားမယ္္ ဆိုရင္ ေတာင္က်ေရေၾကာင့္ အႏၲရာယ္မျဖစ္ေအာင္ တားလိုက္္နိုင္္ မွာ အမွန္ပဲ” ဟု ေဒသခံ ရြာသူႀကီး တာတိုနိုက ေျပာသည္္။

crd:The myanmar Time

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *