နိုင္ငံေတာ္္ဘ႑ာ က်ပ္သန္း (၄၁၀) ေက်ာ္ အလြဲ သုံးစားလုပ္္သည့္ ခရိုင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မႉးကို ေထာင္ဒဏ္ (၁၂)ႏွစ္ ခ်မွတ္ခဲ့ဟု ျပည္ထဲေရးဒုဝန္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္သူ ေျပာ

နိုင္ငံေတာ္္ ဘ႑ာ ေငြမ်ား အလြဲသုံးစား လုပ္္သည့္ ခရိုင္္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မႉး ကို တရား႐ုံး က ေထာင္္ဒဏ္္ (၁၂) ႏွစ္ခ်မွတ္္ သည့္ ျပစ္္ဒဏ္္ အပါအဝင္ ပါဝင္ပတ္ သက္သူမ်ား ကို ရာထူးေလၽွာ့ ခ် ျခင္း၊ ထုတ္္ ပယ္ျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္္ ခဲ့ ေၾကာင္း ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဗိုလ္္ခ်ဳပ္္ေအာင္္သူ က ေျပာသည္္။

ေဖေဖာ္္ဝါရီ (၂၁) ရက္ ျပည္ ေထာင္္စု လႊတ္ေတာ္္ အစည္းအ ေဝးတြင္ ျပည္ေထာင္္ စုစာရင္းစစ္္ ခ်ဳပ္္႐ုံးကေပးပို႔ သည့္ (၂၀၁၈) ဧၿပီမွ စက္တင္္ဘာ အထိ ေျခာက္္လ စစ္ ေဆးေတြ႕ရွိမႈအေပၚ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္္မတီ သ ေဘာထားမွတ္္ခ်က္္ ကို လႊတ္္ ေတာ္္ ကိုယ္စားလွယ္္ မ်ားေဆြးေႏြး ျခင္းအား ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယ ဝန္ႀကီးက ျပန္္လည္္ရွင္း လင္းျခင္းျဖစ္္သည္္။

ျပည္္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျမန္္မာ နိုင္ငံရဲတပ္္ ဖြဲ႕၌ (၂၀၁၇-၁၈) ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ဟိုပန္ခရိုင္ ရဲ တပ္ဖြဲ႕မႉး႐ုံး၌ အသုံးစရိတ္က်ပ္ သန္း ၄၁၀ ေက်ာ္္ ကို အသုံးစရိတ္ ထက္ ပိုမိုထုတ္ယူသည္ကို စိစစ္ ေတြ႕ရွိေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုစာ ရင္းစစ္ခ်ဳပ္ အစီရင္ခံစာတြင္ေဖာ္ ျပထားသည္။ ထို႔အျပင္ ၂၀၁၈ ဧၿပီမွ စက္တင္ဘာအထိ ေျခာက္ လအတြင္း အမွတ္ (၄) လုံျခဳံေရး ရဲတပ္ဖြဲ႕ခြဲ (ေရႊစာရံ) မႏၲေလးတြင္ က်ပ္ ၈၇သန္းေက်ာ္၊ အမွတ္ (၃) ရဲေလ့က်င့္ေရးသင္တန္းေက်ာင္း စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕၌ က်ပ္သန္း ၁၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္ ၂၀၁၈ -၁၉ ဘ႑ာေရး ႏွစ္ပထမေျခာက္လအတြင္း အ မွတ္ (၁) ေရနံေျမလုံျခဳံေရးရဲတပ္ ဖြဲ႕ခြဲ(ေရနံေခ်ာင္း) တြင္ က်ပ္သန္း ၂၀ ေက်ာ္တို႔ကိုပါ အသုံးစရိတ္ ထက္ ပိုမိုထုတ္ယူမႈ၊ အလြဲသုံးစား ျပဳျခင္းမ်ိဳးကို စိစစ္ေတြ႕ရွိေၾကာင္း ယင္းအစီရင္ခံစာ၌ ေဖာ္ျပထား သည္။

ဟိုပန္္ ခရိုင္ရဲတပ္ဖြဲ႕ဖြဲ႕မႉး႐ုံး ၌ အသုံးစရိတ္က်ပ္သန္း ၄၁၀ ေက်ာ္ကို အသုံးစရိတ္ထက္ ပိုမို ထုတ္ယူျခင္းကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ ၿပီး ဟိုပန္္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မႉး႐ုံးမွ ခရိုင္ရဲ တပ္ဖြဲ႕မႉးကို ေထာင္ဒဏ္ ၂ ႏွစ္ ႏွင့္ ေငြထုတ္သူအရာရွိ ရဲမႉးႀကီး တစ္ဦးကို ဒုရဲမႉးအဆင့္သို႔ေလၽွာ့ ခ်ခဲ့ေၾကာင္း ျပည္္ ထဲေရးဝန္ႀကီး ကေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ ခရိုင္ရဲတပ္္ ဖြဲ႕မႉး ေငြထုတ္သူအရာရွိႏွင့္ ဟိုပန္ၿမိဳ႕ ဘဏ္မန္ေနဂ်ာတို႔ကို ၁၉၆၂ အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ ပစၥည္း မ်ားကာ ကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ဥ ပေဒပုဒ္မ (၃) ျဖင့္ ထပ္မံတရားစြဲ တင္ပို႔ခဲ့ရာ ခရိုင္ရဲတပ္ဖြဲ႕မႉးကိုအ လုပ္ႏွင့္ေထာင္ဒဏ္ ၁၀ ႏွစ္က်ခံ ေစရန္ အမိန႔္္ ခ်မွတ္ၿပီးေငြထုတ္သူ အရာရွိႏွင့္ ဟိုပန္ၿမိဳ႕ဘဏ္မန္ေန ဂ်ာကို အမႈမွအၿပီးအျပတ္လြတ္ ေစရန္အမိန႔္ခ်ခဲ့သည္ဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္သူ က ေျပာသည္။

‘‘ဌာနအ တြင္း စိစစ္တဲ့အ ဖြဲ႕ျဖစ္တဲ့ ရွမ္းျပည္နယ္ ဒုတိယ ျပည္နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မႉးနဲ႔ ဒုတိယရဲ မႉး ရဲေထာက္တာဝန္ခံတို႔ကို လည္း အၿငိမ္းစား လစာအတြက္ ရဲမႈထမ္းသက္ တစ္ႏွစ္စီေလၽွာ့ခ် တဲ့ ျပစ္ဒဏ္ကိုေပးခဲ့ပါတယ္’’ဟု ျပည္ထဲေရးဒုဝန္ႀကီးက ေျပာ သည္။

အမွတ္ (၃) ရဲေလ့က်င့္ေရး သင္တန္းေက်ာင္း (စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕)အတြက္ က်ပ္သန္း ၁၀၀ ေက်ာ္အ လြဲသုံးစား ျပဳလုပ္ျခင္းကိစၥႏွင့္ ပတ္္ သက္ၿပီး ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး၊ ႀကီးၾကပ္သူအရာရွိကို ရဲစည္း ကမ္းထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒအရ အ ၿငိမ္းစားလစာအတြက္ ရဲအမႈ ထမ္းသက္တမ္း (၂) ႏွစ္ေလၽွာ့ခ် သည့္ ျပစ္ဒဏ္အပါအဝင္ ဒုတိယ ရဲမႉး၊ ေငြထုတ္သူအရာရွိႏွစ္ဦးႏွင့္ တာဝန္လႊဲေျပာင္းလက္ခံသူတစ္ ဦးကို ရဲစည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး ဥပေဒအား အၿငိမ္းစားလစာအ တြက္ ရဲမႈသက္ ၂ ႏွစ္ခ်မွတ္သည့္ ျပစ္ဒဏ္တို႔ကို ခ်မွတ္ခဲ့ေၾကာင္း ဒုတိယဝန္ႀကီးက ေျပာသည္။

အမွတ္ (၄) လုံျခဳံေရးရဲတပ္ ဖြဲ႕ခြဲ (ေရႊစာရံ) မႏၲေလးတြင္ က်ပ္ ၈၇ သန္းေက်ာ္အလြဲသုံးစားမႈျပဳ လုပ္ျခင္းကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ လုံ ျခဳံေရးရဲတပ္ခြဲမႉး ႀကီးၾကပ္သူအ ရာရွိဒုတိယရဲမႉး၊ အႀကီးတန္းစာ ေရးတို႔မွ ေငြသြင္းခ်လန္ျဖင့္ ျပန္ လည္ေပးသြင္းၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ထဲေရးဒုဝန္ႀကီးက ရွင္းၿပ သည္။

ထို႔အျပင္ ႀကီးၾကပ္သူအရာ ရွိ ဒုတိယရဲမႉးႏွင့္ အႀကီးတန္းစာ ေရးတို႔အား ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီး ဌာနက အၿငိမ္းစားလစာအတြက္ ရဲမႈထမ္းသက္တမ္း သုံးႏွစ္္ အထိ ေလၽွာ့ခ်ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း ျပည္ထဲေရး ဒုဝန္ႀကီးက ေျပာ ၾကားသည္္။

အမွတ္ (၁) ေရနံ ေျမလုံျခဳံေရးရဲတပ္ဖြဲ႕ခြဲ (ေရနံေခ်ာင္း) တြင္ က်ပ္သန္း ၂၀ေက်ာ္ကို အသုံးစရိတ္ထက္ပိုမိုထုတ္ယူေသာေၾကာင့္ တပ္ဖြဲ႕ခြဲမႉးႀကီးၾကပ္သူအရာရွိ၊ ေငြထုတ္သူအရာရွိႏွင့္ ဒုတိယရဲမႉး၊ ဒုတိယရဲအုပ္တို႔ကို ေငြသားစိုက္ထုတ္ေပးေလ်ာ္ေစၿပီး ရဲစည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး ဥပေဒအရ အေရးယူေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးက ေျပာသည္္။

crd:7day daily