ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၀င္ေရာက္ မေႏွာင့္ယွက္္ရန္္ အေမရိကန္ ဒီမိုကရက္ သမၼတကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဘာေနဆန္းဒါးစ္က ႐ုရွားကို သတိေပးလိုက္

အေမရိ ကန္ေရြးေကာက္္ ပြဲေတြမွာ ဝင္မေႏွာင့္ယွက္္ ဖို႔ ဒီမိုကရက္္ သမၼတ ကိုယ္္စားလွယ္ေလာင္း ဘာေနဆန္းဒါးစ္္ က ေဖေဖာ္္ဝါရီ (၂၁) ရက္္ မွာ ႐ုရွား ကို သတိေပး လိုက္္ပါတယ္္။

ဆန္းဒါးစ္္ မဲဆြယ္ပြဲ ကို ႐ုရွားအစိုး ရ ကူညီဖို႔လုပ္ေနတယ္ ဆိုၿပီး အေမရိကန္္ ေထာက္္ လွမ္းေရး အရာရွိေတြ က ေျပာၿပီးတဲ့ေနာက္္ မွာ ဆန္းဒါးစ္္ က ႐ုရွား ကို သတိေပးလိုက္္ တာပါ။

အေမရိကန္ အရာရွိေတြဟာ ႐ုရွား ႀကိဳးပမ္း ခ်က္္ ဆန္းဒါးစ္္ ကို ေျပာခဲ့ သလို သမၼတ ထရမ့္္ နဲ႔ လႊတ္ေတာ္္ အမတ္ေတြကို လည္း အေၾကာင္းၾကားခဲ့ တယ္္လို႔ အဲဒီအေၾကာင္း အရာနဲ႔ နီးစပ္္ တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြ ကို ကိုးကားၿပီး ဝါရွင္္တန္္ပို႔စ္္ က ေဖာ္ျပပါတယ္္။

ဒါေပမဲ့ ႐ုရွား အစိုးရက ဘယ္လိုပုံစံနဲ႔ ကူညီဖို႔ ႀကိဳးပမ္းခဲ့လဲဆိုတာကိုေတာ့ သတင္းစာက မေဖာ္ျပပါဘူး။

သမၼတ ထရမ့္ ျပန္ေရြးေကာက္္ ခံ ရေရးအတြက္္ ႐ုရွား က အေမရိကန္္ သမၼတ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း မဲဆြယ္ပြဲေတြမွာ ဝင္ေႏွာင့္ယွက္ေနတယ္ ဆိုတဲ့ ေျပာၾကားခ်က္ကို ႐ုရွားအစိုးရက ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၁ ရက္မွာ ျငင္းဆိုခဲ့ပါတယ္။

အသက္္ (၇၈) ႏွစ္္ ရွိတဲ့ ဒီမိုကရက္သမၼတ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဘာေနဆန္းဒါးစ္ဟာ ဒီမိုကရက္ သမၼတေလာင္းျဖစ္ဖို႔ ေရပန္း စားေနၿပီး နီဗားဒါးျပည္နယ္ ဒီမိုကရက္္ သမၼတ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၿပိဳင္ပြဲ မွာ အနိုင္္ ရမယ္္လို႔ ေမၽွာ္္လင့္္ရပါတယ္္။

crd:dvb news