ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္္ကို ဖ်က္သိမ္းၿပီး လမ္းမေတာ္ႏွင့္ ဗိုလ္တေထာင္ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေပါင္းထည့္ျခင္းသည္ ေျခ/ဥႏွင့္ မညီညြတ္ေၾကာင္း ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ သတင္းစာရွင္းလင္း

ဆိပ္ကမ္း ၿမိဳ႕နယ္္ အား ဖ်က္္သိမ္းၿပီး လမ္းမေတာ္ႏွင့္ ဗိုလ္တေထာင္္ ၿမိဳ႕နယ္္ အတြင္း သို႔ ေပါင္း ထည့္ျခင္းသည္္ အေျခခံ ဥပေဒႏွင့္ ညီညြတ္ျခင္း မရွိေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ့ၿဖိဳးေရး ပါတီ၊ ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္္ မဲဆႏၵနယ္္ အမွတ္္(၁) တိုင္း ေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္ ဦးစံေက်ာ္က ေဖေဖာ္ဝါရီ (၂၂) ရက္တြင္ ဆိပ္ကမ္း ၿမိဳ႕ရွိ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ့ၿဖိဳးေရး ပါတီ႐ုံးခန္း တြင္ သတင္းစာရွင္း လင္းပြဲျပဳ လုပ္္ ခဲ့သည္္။

ရန္ကုန္ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ရန္ကုန္အ ေနာက္ပိုင္းခရိုင္ ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္မွ ေမာ္ တင္ ယာယီေစ်းရပ္ကြက္အား လမ္းမေတာ္ ၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းသို႔ ထည့္သြင္းဖြဲ႕စည္းရန္၊ ဆိပ္ကမ္းမိသားစုရိပ္သာ၊ ရဲရိပ္သာရပ္ကြက္ (၂) ရပ္ကြက္ႏွင့္ ေရပိုင္နက္ ၁၀၄ စတုရန္း မိုင္တို႔အား ရန္ ကုန္အေရွ႕့ပိုင္းခရိုင္၊ ဗိုလ္ တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းသို႔ ထည့္သြင္းဖြဲ႕ စည္းၿပီး ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္အား ပယ္ဖ်က္ျခင္း ရန္ကုန္ေျမာက္ပိုင္း ခရိုင္၊ လွိုင္သာယာၿမိဳ႕ နယ္အား လွိုင္သာယာ အေရွ႕ပိုင္းၿမိဳ႕နယ္ ႏွင့္ လွိုင္သာယာ အေနာက္ပိုင္းၿမိဳ႕နယ္အ ျဖစ္ တိုးခ်ဲ႕ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းျခင္း ကိစၥအား ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းအေဝးမွ သေဘာတူညီခ်က္ ရရွိခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ မွတ္တမ္း တင္နိုင္ရန္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ- ၅၄ တို႔ပါျပ႒ာန္း ခ်က္မ်ားအရ ၂၀၂၀ ျပည့္ ႏွစ္ ဇန္နဝါရီ ၂၄ ရက္တြင္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္႐ုံးသို႔ ေပးပို႔ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဦးစံေက်ာ္က ေျပာၾကား သည္။

“ဥပေဒ ကို ေက်ာ္လြန္လုပ္ေဆာင္ေန တယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္အေနနဲ႔ ယူဆပါတယ္။ ပုဒ္မ- ၅၄ မွာ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ရ တိုင္း သို႔မဟုတ္ ကိုယ္ ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသအတြင္းရွိ ေက်းရြာ၊ ေက်းရြာအုပ္စု၊ ရပ္ကြက္၊ ၿမိဳ႕နယ္ သို႔မဟုတ္ ခရိုင္နယ္ နမိတ္မ်ား၊ ျပင္ဆင္ရန္ သို႔မဟုတ္ အမည္ေျပာင္းရန္ ေပၚေပါက္လၽွင္ သက္ ဆိုင္ရာတိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က နိုင္ငံေတာ္္ သမၼတထံ ေထာက္ ခံတင္ျပၿပီး နိုင္ငံေတာ္သမၼတက လိုအပ္ သလို ေဆာင္ရြက္ရမယ္လို႔ ပါရွိပါတယ္။ ဒါ နဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ျပင္ဆင္ရန္၊ အမည္ ေျပာင္းရန္သာ ပါရွိၿပီးေတာ့ ဖ်က္သိမ္းရန္ ပါရွိတာမဟုတ္ပါဘူး။ ဖ်က္သိမ္းတယ္ဆို တာ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမွာ မပါတဲ့ အတြက္ သမၼတရဲ့လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပၚ မူတည္ၿပီး လုပ္တယ္ဆိုတာ မညီပါဘူး။ ျပည္သူေတြရဲ့ ဆႏၵမရွိပါဘူး။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ တင္ျပတယ္ ဆို တာက အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနကို ႐ုံးေခၚလက္မွတ္ထိုးၿပီး တင္ျပတာပဲရွိပါ တယ္” ဟု ဦးစံေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

ယခုကဲ့ သို႔ ေဆာင္ရြက္မႈေၾကာင့္ ၿမိဳ႕ နယ္တစ္ခု၏ ရပိုင္ခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ားဆုံး ရႈံးေၾကာင္း၊ ယခုဆုံးရႈံးမႈမ်ားသည္ ျပည္သူ မ်ား၏ ဆုံးရႈံးမႈ မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္ေထာင္ စုအစိုးရအဖြဲ႕ ဥပေဒပုဒ္မ ၂၉ တြင္ သက္ဆိုင္ ရာတိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ ကိုယ္ ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသအတြင္း၌ ရွိေသာ ေက်းရြာ၊ ေက်းရြာအုပ္စု၊ ရပ္ကြက္၊ ၿမိဳ႕နယ္၊ ခရိုင္နယ္နမိတ္မ်ား ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းရန္ သို႔ မဟုတ္ အမည္ေျပာင္း ရန္ ေပၚေပါက္လၽွင္ နိုင္ငံေတာ္သမၼတသည္ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္း ေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ၏ ေထာက္ခံ တင္ျပခ်က္ျဖင့္ လိုအပ္သလို ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္ဟု ေဖာ္ျပထားေၾကာင္း ဦးစံေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

“လိုအပ္္ သလို ေဆာင္ရြက္ရမယ္ဆို ေတာ့ အခုလိုအပ္သလို ေဆာင္ရြက္သြား တယ္။ ဒါကျပန္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္လည္း ဥပေဒ ပုဒ္မအရ ဖ်က္သိမ္း တာလို႔မပါပါဘူး။ အစိုး ရအဆက္ဆက္မွာ ၿမိဳ႕နယ္ဖ်က္တာမရွိခဲ့ပါ ဘူး။ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ ၿမိဳ႕နယ္ ေပါင္း ၃၃၀ ရွိရမယ္ လို႔ပဲ ပါပါတယ္။ နိုင္ငံ တစ္ဝန္းမွာ လူဦးေရနည္းတဲ့ၿမိဳ႕နယ္ေတြ အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။ မနိုင္လို႔ နိုင္ငံေရးအရ ၿမိဳ႕နယ္ေတြဖ်က္ၿပီး တျခားၿမိဳ႕ေပါင္းထည့္္ မွာလား၊ ဒါမ်ိဳးေတြ လုပ္လာနိုင္တာရွိပါ တယ္။ ဒါေတြက ဥပေဒနဲ႔ မညီညြတ္ပါဘူး။ ဥပေဒနဲ႔ မညီညြတ္တဲ့အတြက္ ကၽြန္ေတာ့္ အေန နဲ႔ ကန႔္ကြက္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဦးစံ ေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၅၈ တြင္ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ တိုင္း သို႔မဟုတ္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ အတြင္းရွိ ေက်းရြာ၊ ေက်းရြာအုပ္စု၊ ရပ္ကြက္၊ ၿမိဳ႕နယ္ သို႔မဟုတ္ ခရိုင္နယ္နမိတ္မ်ား ျပင္ ဆင္ဖြဲ႕စည္းရန္ သို႔မဟုတ္ အမည္ ေျပာင္းလဲ ရန္ ေပၚေပါက္လၽွင္ သက္ဆိုင္ရာတိုင္းေဒသ ႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ ေထာက္ ခံတင္ျပခ်က္အရ နိုင္ငံေတာ္သမၼတသည္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕၏ သေဘာတူညီ ခ်က္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္း ေဆာင္ရြက္ခ်က္ကို အနီးကပ္ဆုံးက်င္းပ သည့္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ မွတ္ တမ္းတင္နိုင္ရန္ ေပးပို႔ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးစံေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

“ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေ ဒ ၂၀၀၈ ပုဒ္မ ၅၄ ေဖာ္ျပခ်က္မွာ ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းရန္ သို႔ မဟုတ္ အမည္ေျပာင္းလဲရန္သာ ေဖာ္ျပထား ၿပီး ပယ္ဖ်က္္ ရန္္ မပါဝင္တဲ့အတြက္ ဥပေဒနဲ႔ မညီညြတ္ဘူးလို႔ ေျပာရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဖြဲ႕ စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၁ အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုခ်က္ ဖြင့္ဆို ထားၿပီး ပုဒ္မ(စ်)မွာ တိုင္း ေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္မ်ားနဲ႔ ျပည္ေထာင္စု နယ္ေျမမ်ားကို နိုင္ငံေတာ္အျဖစ္ စုစည္း သည္ဟု ေဖာ္ျပ ထားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းမွ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုျဖစ္ သည့္အတြက္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၄ သာမကဘဲ ပုဒ္မ ၅၂၊ ၅၃ ျပ႒ာန္း ခ်က္ကိုလည္း လိုက္နာရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ ေၾကာင့္ ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္ ပယ္ဖ်က္ျခင္းက ဥပေဒနဲ႔မညီဘူးလို႔ ကၽြန္ေတာ္အေန နဲ႔ ေျပာ ျခင္းျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဦးစံေက်ာ္က ဆိုသည္။

ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ ၿမိဳ႕နယ္ ပယ္ဖ်က္ပါက မည္ကဲ့သို႔ ေဆာင္ရြက္ရမည္ ကို ျပ႒ာန္းထားျခင္းမရွိသည့္အတြက္ လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္္ စားလွယ္မ်ား ရပ္တည္မႈကို သီး ျခားေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိေၾကာင္း၊ ဆိပ္ကမ္း ၿမိဳ႕နယ္အား ပယ္ဖ်က္ျခင္းသည္ ဥပေဒႏွင့္ မညီဘဲ ပယ္္ ဖ်က္ၿပီးပါက လက္ရွိ ဆိပ္ကမ္း ၿမိဳ႕နယ္ကိုယ္စားျပဳ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စား လွယ္မ်ားလည္း တရားဝင္ရပ္တည္နိုင္မည္ မဟုတ္္ ေၾကာင္း ဦးစံေက်ာ္က ေျပာၾကား သည္္။

crd:Eleven media