ျမန္မာနိုင္ငံ၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ အခ်ိန္မေရြး ဆုံးရႈံးသြားနိုင္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ သတင္းမွန္ ျပန္ၾကားေရး ဥကၠ႒ ဗိုလ္ခ်ဳပ္စိုးနိုင္ဦး ေျပာၾကား

ျမန္္မာ နိုင္္ငံ၏ အခ်ဳပ္္ အျခာအာဏာ သည္ အခ်ိန္မေရြး ဆုံးရႈံးသြား နိုင္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္္ သတင္းမွန္္ ျပန္ၾကားေရး ဥကၠ႒ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ စိုးနိုင္ဦးက ေျပာၾကားလိုက္္သည္္။

“နိုင္ငံ တစ္္နိုင္ငံမွာ အမ်ိဳးသား အက်ိဳးစီးပြားေပါ့၊ (National Interest) ၊ အဓိက ကၽြန္ေတာ္္တို႔ နိုင္ငံမွာ ဒို႔တာဝန္အေရးသုံးပါး၊ ကၽြန္ေတာ္္ တို႔ရဲ့ အမ်ိဳးသား အက်ိဳးစီးပြား၊ ကၽြန္ေတာ္္တို႔ နိုင္ငံမွာ တိုင္းရင္းသားေတြနဲ႔ ဖြဲ႕စည္းထားေတာ့ တိုင္းရင္းသားစည္လုံးညီညြတ္ေရးၿပိဳကြဲလို႔ မရဘူး၊ ကၽြန္ေတာ္ တို႔က အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ ဆုံးရႈံးနိုင္တယ္၊ ေဘးမွာလည္း အင္အားႀကီးနိုင္ငံႏွစ္နိုင္ငံ၊ ကမၻာမွာ အင္အားႀကီးတဲ့ နိုင္ငံ၊ နိုင္ငံေရး စနစ္ မတူညီတဲ့ နိုင္ငံႏွစ္နိုင္ငံၾကားမွာ ရွိေနပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာဟာ အခ်ိန္မေရြး ဆုံးရႈံးသြားနိုင္တယ္” ဟု ၎ကဆိုသည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၂ ေနျပည္ေတာ္ရွိ စစ္သမိုင္းျပတိုက္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ တပ္မေတာ္၏ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ၎ကအထက္ပါအတိုင္း ေျပာဆိုလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ျပည္ေထာင္္ စု မၿပိဳကြဲေရးအပါအဝင္ အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားတို႔ကို ကာကြယ္ရန္ တပ္မေတာ္အေနႏွင့္ တာဝန္ယူထမ္း ေဆာင္ေနရေၾကာင္း၊ ယင္းကိစ ၥမ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးကဲ့သို႔ေသာ အျခားေသာအေရးကိစၥမ်ားၾကားတြင္ တပ္မေတာ္အေနႏွင့္ သတိႀကီးစြာ လုပ္ေဆာင္ေနရေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ တပ္မေတာ္၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အေပၚတြင္ အားမရသည့္ကိစၥမ်ား ရွိနိုင္ေသာေၾကာင့္ မီဒီယာမ်ား အပါအဝင္ ျပည္သူမ်ားက နားလည္မႈရွိေစလိုၿပီး အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားအတြက္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေစလိုေၾကာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္္ စိုးနိုင္ဦးက ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ျပည္ေထာင္္စု မၿပိဳကြဲေရးႏွင့္ တိုင္းျပည္၏နယ္ေျမမ်ား ပဲ့ပါမသြားရန္ အေရးႀကီးၿပီး ေနာက္ဆုံးအေနႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ ဆုံးရႈံးသြား ပါ က ျပန္လည္ရယူရန္ တိုက္ယူရမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ နိုင္ငံသားအားလုံးတြင္ တာဝန္ရွိေၾကာင္း ၎က ထပ္ေလာင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

၎အေ နႏွင့္ မီဒီယာမ်ား၏ ေမးခြန္းအခ်ိဳ႕ကို ျပန္လည္ျခဳံငုံသုံးသပ္၍ အထက္ပါအတိုင္း ျဖည့္စြက္ေျပာဆိုခဲ့ျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း ဗိုလ္ခ်ဳ္ ပ္စိုးနိုင္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္္။

crd:The voice