ယခင္အစိုးရ လက္ထက္က အေႂကြး(၆)ဘီလ်ံ  ေလၽွာ္္ပစ္နိုင္္ခဲ့သလိုမ်ိဳး ယခုအစိုးရမလုပ္နိုင္ဟု ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးအမတ္ ဦးေမာင္ျမင့္ ေျပာ

တပ္မေတာ္္ အစိုးရ လက္္ထက္္က တင္္ခဲ့သည့္အေႂကြး (၁၁) ဘီလ်ံ ကို ဦးသိန္းစိန္္ အစိုးရ က(၆)ဘီလ်ံေလၽွာ္္ ပစ္နိုင္ခဲ့ သလို ယခု အစိုးရမလုပ္နို္င္ ဟု ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ့ၿဖိဳးေရး ပါတီ မင္းကင္းျပည္္သူ႔ လႊတ္ေတာ္္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေမာင္ျမင့္္ က ေျပာသည္္။

ေဖေဖာ္္ဝါရီ (၂၂) ရက္တြင္ ေကာ့မႉးၿမိဳ႕ ျပည္ေထာင္္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ့ၿဖိဳးေရးပါတီ ႐ုံး၌ ေဒသခံ ပါတီဝင္္ မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံစဥ္္ အထက္္ ပါ အတိုင္း ေျပာျခင္းျဖစ္္သည္္။

”ဒီအစိုးရ လက္ထက္မွာ ေဒၚလာ ေျခာက္ဘီလ်ံရဲ့ ၁ဝ ပုံတစ္ပုံျဖစ္တဲ့ ေဒၚလာသန္းေျခာက္ရာ အဲဒါကိုေလၽွာ္ပစ္တယ္ဆိုလို႔ရွိရင္ ပါတီ နိုင္ငံေရး အမ်ိဳးသားနိုင္ငံေရးမလုပ္ေတာ့ဘူး။ တရားစခန္းဝင္မယ္”ဟု ဦးေမာင္ျမင့္က ေျပာသည္။

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္သည္ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးကို လုပ္ေဆာင္ျပသ လိုက္ရာ ကမၻာက လက္ခံသျဖင့္ ယင္းအေႂကြးပမာဏကို ေလၽွာ္ ပစ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာသည္။

”ကမၻာ့ နိုင္ငံေတြက လက္ခံတဲ့အတြက္ ေဒၚလာေျခာက္ဘီလ်ံ အေႂကြးကေန ေလၽွာ္ပစ္တယ္။ ေျခာက္ဘီလ်ံကို ေလၽွာ္ပစ္တယ္ဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္္ တို႔ရဲ့ ႀကီးမားတဲ့အခြင့္အေရးပဲ။ အဲဒီ အခြင့္အေရးမ်ိဳးရေအာင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အစိုးရလုပ္ခဲ့တယ္”ဟု ၎က ဆက္္ လက္ေျပာသည္္။

crd:The myanmar Time