အေမရိကန္ႏွင့္ အာဖဂန္တာလီဘန္ သူပုန္တို႔အၾကား ပဏာမ အပစ္အခတ္ရပ္စဲမႈ အစီအစဥ္ စတင္

အေမရိကန္ တပ္မ်ားႏွင့္္ အာဖဂန္ တာလီဘန္္ သူပုန္တို႔ အၾကား အၾကမ္းဖက္္ မႈ ေလၽွာ့ခ်ေရး (၇) ရက္္ ၾကာ အပစ္္ရပ္္မႈ အစီအစဥ္္ စတင္္ နိုင္္ ခဲ့ေၾကာင္း အရာရွိမ်ား က ေျပာၾကားသည္္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အတြက္ ကာလရွည္ သြားရမယ့္ခရီးမွာ ယခုေျခ လွမ္းက အေရးႀကီး ပါေၾကာင္း အေမရိကန္္ နိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး မိုက္ပြန္ပီယို က ေျပာၾကားသည္္။

လက္္ရွိ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲမႈ ေအာင္ျမင္ပါက ဆယ္စုႏွစ္ ႏွစ္ခုနီးပါးၾကာ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ ၿပီးဆုံးအရန္အတြက္ ပထမအဆင့္အျဖစ္ အင္အားစုႏွစ္ရပ္ လုံးက ပထမအဆင့္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးနိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ေဒသစံေတာ္ ခ်ိန္ ညဥ့္သန္းေခါင္ယံအခ်ိန္တြင္စတင္မည့္ ကာလတို အပစ္အခတ္ရပ္စဲမႈသည္ အေမရိကန္ႏွင့္ တာလီ ဘန္ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားအၾကား တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားအၿပီး ရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

နိုင္ငံျခားတပ္္ မ်ား ဆုတ္ခြာသြားျခင္းႏွင့္အတူ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အေျခခံလုပ္ငန္းမ်ား ခ်မွတ္နိုင္ေစေရးအတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ လုံျ ခဳံေရးအေျခအေနရွိရန္လိုသည္ဟု တာလီဘန္ဘက္မွ ညႇိႏွိုင္းသူက ေျပာၾကားသည္။

ယခုအပစ္္အခတ္္ ရပ္္စဲမႈ သည္ တာလီဘန္္ မ်ား၏ အၾကမ္းဖက္မႈကို ေလၽွာ့ခ်ျခင္းလိုလားခ်က္ကို စမ္းသပ္မည့္ ေျခလွမ္းဟု NATO မဟာမိတ္၏ အေထြေထြ အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ ဂ်န္စ္စေတာ္တန္ဘာ့ဂ္က ဆိုသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္္ အျငင္းပြား မႈျပႆနာမ်ားႏွင့္ ၾကဳံေနရေသာ လက္ရွိအာဖဂန္နစၥတန္အစိုးရက ေဆြးေႏြးမႈတြင္ မပါဝင္နိုင္ေသးေပ။

သီတင္းပတ္ၾကာ အပစ္အခတ္္ရပ္္ စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္အရ တာလီဘန္၊ အာဖဂန္ႏွင့္ နိုင္ငံတကာတပ္မ်ားဘက္မွ ထိုး စစ္္တိုက္္ခိုက္္ မႈ ျပဳလုပ္ခြင့္မရွိေပ။

“အာဖဂန္နစၥတန္္ အႏွံ့မွာ အၾကမ္းဖက္မႈေတြ ေလ်ာ့က်ေရးအတြက္ တာလီဘန္တို႔နဲ႔ နားလည္မႈ ရယူခဲ့ပါတယ္” ဟု မစၥတာပြန္ပီယိုက ေျပာၾကားသည္။

ယခုအပစ္္အခတ္္ရပ္္ စဲေရးမွသည္ အေမရိကန္-တာလီဘန္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီခ်က္ ပထမအဆင့္အထိ ရရွိရန္ ရည္ရြယ္္ ထားေၾကာင္း အရာရွိႀကီးမ်ားက ဆိုသည္္။

crd:The voice

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *