ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ထိပ္ပိုင္း ေခါင္းေဆာင္ေနရာ ျဖည့္တင္းခံရသူမ်ားသည္ အရည္အခ်င္းရွိၿပီး ပါတီကသာမက လူထုလက္ခံသူမ်ားျဖစ္ဟု ပါတီေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူမွ ေျပာၾကား

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ထိပ္ပိုင္း ေခါင္းေဆာင္္ ေနရာ တြင္ ထပ္္မံျဖည့္တင္း ခံရသူမ်ား မွာ အရည္အခ်င္း ရွိေၾကာင္း ပါတီက သာမက လူထုလည္း လက္္ခံ ထားသည္္ဟု ယုံၾကည္ေၾကာင္း ျပည္္ေထာင္္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ့ၿဖိဳးေရးပါတီ မွ ေျပာေရးဆိုခြင့္ ရွိသူ ဦးသိန္းထြန္းဦး က ေျပာသည္္။

ပါတီ ဒုတိယ ဥကၠ႒ႏွစ္ဦး အျဖစ္ သမၼတ႐ုံး ဝန္ႀကီးေဟာင္း ဦးလွထြန္းႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးေဟာင္း ဦးခင္ရီ ၊ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ (၃)ဦး အျဖစ္ ဦးေမာင္ျမင့္၊ ဦးသိန္းထြန္းႏွင့္ ဦးစိုင္းထြန္းစိန္္ တို႔ကို ထပ္မံျဖည့္ တင္းေၾကာင္း ေဖေဖာ္္ဝါရီ (၂၁) ရက္္ က တရားဝင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ သည္္။

“အင္အားစု ဖြဲ႕မႈအသစ္္ က လာမယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္နိုင္ေရး အေထာက္္ အကူျဖစ္္မယ္္ လို႔ ယုံၾကည္္ တာေၾကာင့္ တာဝန္ေပး တာေပါ့ ။ ဘာေၾကာင့္ ယုံၾကည္္ လဲဆိုရင္ ဦးလွထြန္း ဆိုရင္ ခ်င္းျပည္နယ္္ မွာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ဖူးတယ္။ တိုင္းရင္းသားအေရးေတြကို ထဲထဲဝင္ဝင္ ေဆာင္ရြက္ေပးနိုင္ခဲ့တယ္။ ေနာက္ ၂၀၁၅ ရႈံးၿပီးေတာ့ အစိုးရသစ္ကို စနစ္တက်လႊဲေျပာင္းေပးရာမွာ သူက ထဲထဲ ဝင္ဝင္ပါဝင္ခဲ့တယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ သူရဲ့စီမံခန႔္ခြဲမႈတိုင္းရင္းသားအေရးအေပၚမွာ လုပ္ေဆာင္တဲ့ အေတြ႕အၾကဳံေတြအေပၚမွာ အေၿခ ျပဳၿပီး ထိုက္တန္လို႔ ဒုတိယဥကၠ႒သုံးေနရာကို ေပးအပ္ခဲ့တာပါ။ ေနာက္ ဦးေမာင္ျမင့္ ဆိုလည္း လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ျပည္သူ႔အေရးကို ထဲထဲဝင္ဝင္ တကယ္ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ပုဂၢိဳလ္ပါ။ ဒီလိုလူေတြျဖည့္ ဆည္းျခင္းအားျဖင့္ ျပည္သူ႔အက်ိဳးကို ပိုၿပီးထိထိေရာက္ေရာက္ စြမ္းေဆာင္ နိုင္မယ္။ ပါတီလုပ္ငန္းေတြလည္း ပိုၿပီးေအာင္ျမင္မယ္လို႔ ယူဆပါတယ္”ဟု ဦးသိန္းထြန္းဦးက ေျပာသည္။

လက္ရွိ အခ်ိန္တြင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္မ်ားအျဖစ္ ဥကၠ႒၊ ဒုတိယဥကၠ႒သုံးဦး၊ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉးတစ္ဦး၊ ဗဟိုအ တြင္းေရးမႉးမ်ားႏွင့္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႕ဝင္ စုစုေပါင္း ၄၃ ဦး တာဝန္ယူ ထားသည္။ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးထိပ္ပိုင္းေနရာ ျဖည့္တင္း ခံရသူမ်ား အရည္အခ်င္းရွိၿပီး လူထုလက္ခံသူမ်ားျဖစ္ဟုဆို
ျပည္္ခိုင္ၿဖိဳး ထိပ္္ ပိုင္းေခါင္းေဆာင္ ေနရာတြင္ ထပ္မံျဖည့္တင္းခံရသူမ်ားမွာ အရည္အခ်င္းရွိေၾကာင္း ပါတီကသာမက လူထုလည္း လက္ခံ ထားသည္ဟုယုံၾကည္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ့ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးသိန္းထြန္းဦးက ေျပာသည္။

ပါတီ ဒုတိယဥကၠ႒ႏွစ္ဦးအျဖစ္ သမၼတ႐ုံးဝန္ႀကီးေဟာင္း ဦးလွထြန္းႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဟာင္း ဦးခင္ရီ။ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ (၃)ဦး အျဖစ္ ဦးေမာင္ျမင့္၊ ဦးသိန္းထြန္းႏွင့္ ဦးစိုင္းထြန္းစိန္တို႔ကို ထပ္မံျဖည့္တင္းေၾကာင္း ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၁ ရက္က တရားဝင္ ထုတ္ျပန္္ခဲ့ သည္။

“အင္အား စုဖြဲ႕မႈအသစ္က လာမယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္နိုင္ေရး အေထာက္အကူျဖစ္မယ္လို႔ ယုံၾကည္တာေၾကာင့္ တာဝန္ေပးတာေပါ့။ ဘာေၾကာင့္ ယုံၾကည္္ လဲဆိုရင္ ဦးလွထြန္းဆိုရင္ ခ်င္းျပည္နယ္မွာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ဖူးတယ္။ တိုင္းရင္းသားအေရးေတြကို ထဲထဲဝင္္ဝင္ ေဆာင္ရြက္ေပးနိုင္ခဲ့တယ္။ ေနာက္ ၂၀၁၅ ရႈံးၿပီးေတာ့ အစိုးရသစ္ကို စနစ္တက်လႊဲေျပာင္းေပးရာမွာ သူက ထဲထဲ ဝင္ဝင္ပါဝင္ခဲ့တယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ သူရဲ့စီမံခန႔္ခြဲမႈတိုင္းရင္းသားအေရးအေပၚမွာ လုပ္ေဆာင္တဲ့ အေတြ႕အၾကဳံေတြအေပၚမွာ အေၿခ ျပဳၿပီး ထိုက္တန္ လို႔ ဒုတိယဥကၠ႒သုံးေနရာကို ေပးအပ္ခဲ့တာပါ။ ေနာက္ ဦးေမာင္ျမင့္ ဆိုလည္း လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ျပည္သူ႔အေရးကို ထဲထဲဝင္ ဝင္ တကယ္ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ပုဂၢိဳလ္ပါ။ ဒီလိုလူေတြျဖည့္ ဆည္းျခင္းအားျဖင့္ ျပည္သူ႔အက်ိဳးကို ပိုၿပီးထိထိေရာက္ေရာက္ စြမ္းေဆာင္ နိုင္မယ္္ ။ ပါတီလုပ္ငန္းေတြလည္း ပိုၿပီးေအာင္ျမင္မယ္လို႔ ယူဆပါတယ္”ဟု ဦးသိန္းထြန္းဦးက ေျပာသည္။

လက္္ရွိ အခ်ိန္တြင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္မ်ားအျဖစ္ ဥကၠ႒၊ ဒုတိယဥကၠ႒သုံးဦး၊ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉးတစ္ဦး၊ ဗဟိုအ တြင္းေရးမႉးမ်ားႏွင့္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႕ဝင္ စုစုေပါင္း (၄၃) ဦး တာဝန္္ ယူ ထားသည္္။

crd:The myanmar Time