ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ လူမ်ိဳးေရး/ဘာသာေရး ျပသနာမ်ာ ျဖစ္ေပၚလာပါက တပ္မေတာ္္သည္သာ စတင္ရွင္းရသည့္အဖြဲ႕ ျဖစ္သျဖင့္ မိမိတို႔ စရွင္းရမည့္ျပႆနာကို မည္သည့္အခါမွ မဖန္တီးေၾကာင္း ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေဇာ္မင္းထြန္းမွ ေျပာၾကား

ရခိုင္ျပည္ နယ္တြင္ လူမ်ိဳးေရး ၊ ဘာသာေရး ပဋိပက ၡျဖစ္ပြား လာပါက တပ္မေတာ္္ သည္္ စတင္ေျဖ ရွင္းရသည့္ အဖြဲ႕ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္္ ကိုယ္စ ရွင္းရမည့္ ျပႆနာ ကို မည္သည့္္ အခ်ိန္မွ မဖန္တီး ဟု တပ္မေတာ္္ သတင္းမွန္ ျပန္ၾကားေရး အဖြဲ႕ အတြင္းေရးမႉး ဗိုလ္္မႉးခ်ဳပ္္ ေဇာ္မင္းထြန္း က ေျပာၾကားသည္္။

ေဖေဖာ္္ဝါရီ (၂၂) ရက္္ က ေနျပည္ေတာ္္ ရွိ တပ္မေတာ္္ စစ္္သမိုင္း ျပတိုက္္ ၌ျပဳလုပ္္သည့္ တပ္မေတာ္ သတင္းမွန္ျပန္ၾကားေရး အဖြဲ႕၏ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ ၿပီးခဲ့သည့္္ရက္္ပိုင္းက ေျမာက္ဦး တြင္ မြတ္ဆလင္္ လူငယ္ အသတ္္ခံရသည့္္ ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ တပ္မေတာ္ႏွင့္ (AA) အဖြဲ႕အၾကား မည္္သူ႔ လက္ခ်က္္ ဆိုသည့္ စြပ္စြဲမႈ မ်ားရွိၿပီး လူမ်ိဳး ဘာသာေရး ပဋိပကၡေတြ ျဖစ္ေအာင္္လုပ္္ ေနတယ္္ ဆို သည့္ ေဝဖန္မႈမ်ားအေပၚ တပ္မေတာ္အေနႏွင့္ ဘာေျပာ ခ်င္္္ လဲဆို သည့္ ေမးျမန္း မႈ ကို ျပန္္ လည္ေျဖၾကား ရာ တြင္ တပ္မေတာ္္္ သတင္းမွန္ ျပန္ၾကားေရး အဖြဲ႕ အတြင္းေရး မႉး ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေဇာ္မင္းထြန္း က အထက္္ပါ အတိုင္း ထည့္သြင္းေျဖၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္္သည္္ ။

“လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရး ပဋိပကၡျဖစ္ေအာင္္ ဆိုေတာ့ ရခိုင္ျပည္နယ္ မွာ ကၽြန္ေတာ္ ျပန္ၿပီးေမးခ်င္ တာက ရခိုင္ျပည္နယ္္ မွာ လူမ်ိဳးေရး ဘာသာေရးနဲ႔ ပတ္္ သက္ၿပီးေတာ့ ပဋိပကၡျဖစ္္ လို႔ရွိရင္ ပထမဦး ဆုံး စရွင္းရတဲ့ အဖြဲ႕က ဘယ္အဖြဲ႕လဲလို႔ ကၽြန္ေတာ္ေမးခ်င္တယ္။ တပ္မေတာ္က စရွင္းရ တာေလ။ တပ္မေတာ္ကေတာ့ ကိုယ္စရွင္းရမယ့္ ျပႆနာကို ဘယ္ေတာ့မွ မဖန္တီးဘူး။ ကၽြန္ေတာ္ ခဏခဏေျပာ တယ္။ကိုယ့္လည္ပင္းကိုယ္ ဘယ္ေတာ့မွ ႀကိဳးကြင္းမစြပ္ဘူး။ ဘယ္ေကာင္ေတြက လာစြပ္ခိုင္းေနတယ္ဆိုတာ ခင္ဗ်ားတို႔ သိလိမ့္မယ္” ဟု ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္္ ေဇာ္မင္းထြန္း က ေျပာၾကားသည္္။

ယင္းေက်းရြာျဖစ္္ စဥ္ႏွင့္ ပတ္္သက္ၿပီး စျဖစ္သည့္္ အခ်ိန္တြင္ တပ္မေတာ္္ ရွိ အႀကီးအကဲမ်ား ကလည္း ယင္းကိစၥသည္ အေရးႀကီးသည္္ ကို သိရွိျခင္းေၾကာင့္ လူမ်ိဳးေရး ဘာသာေရး ပဋိပကၡမျဖစ္ေစခ်င္သည့္အတြက္ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ပြားၿပီး နာရီပိုင္းအတြင္း တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ မီဒီယာမ်ား ကို ေျပာျခင္း၊ အျဖစ္မွန္ေျပာျခင္း မ်ားႏွင့္ သတင္း ထုတ္ျပန္ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္္ ခဲ့ေၾကာင္း ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္္ ေဇာ္မင္းထြန္းက ဆိုသည္္။

ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္္ ေဇာ္မင္းထြန္းက “တခ်ိဳ႕ မီဒီယာေတြလည္း သူတို႔ရဲ့ ဆႏၵစြဲေတြနဲ႔ကေတာ့ ေဖာ္ျပၾက မွာေပါ့။ ဆႏၵစြဲေတြနဲ႔ ေမးၿပီးေတာ့ ေဖာ္ျပၾက မွာေပါ့။ သို႔ေသာ္္ ကၽြန္ေတာ္ ေျပာခ်င္္ တာက ကာယကံရွင္္ ကို ေမးၾကည့္ပါ။ အဲဒီမွာ အဖမ္းခံ ရတဲ့ လူႏွစ္ေယာက္္ ရွိတယ္။ အသတ္ခံရတဲ့ လူတစ္ေယာက္ရွိတယ္။ ထြက္ေျပးလာတဲ့ ဘဂၤါလီအမ်ိဳးသားတစ္ဦး ရွိတယ္။ သူ႔ကို ေမးၾကည့္ပါ။ သူ႔ကို ေမးၾကည့္ရင္ အျဖစ္မွန္ သိလိမ့္္ မယ္။ သူကေတာ့ ဘယ္လိုလုပ္လိမ္မလဲ။ သူကိုယ္တိုင္ ေျပာတာပဲေလ၊ ဒီဟာေတြသည္ သူတို႔ဖုန္းကို အသုံးျပဳေနစဥ္ အခ်ိန္အတြင္း မွာ ေရာက္လာတယ္။ ေရာက္လာၿပီးေတာ့ မင္းတို႔ တပ္ကို သတင္းေပးေနတဲ့ ေကာင္ေတြလားဆိုၿပီး ေမးတယ္။ ေမးၿပီးေတာ့ ဖမ္းခ်ဳပ္္ တယ္။ ေစာထူးက ျပန္လြတ္ေျမာက္လာတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ေမာင္တင္လွိုင္ကေတာ့ ေနာက္ေန႔မနက္မွာ ဓားဒဏ္ရာေတြနဲ႔ ေသဆုံးေန တာေတြ႕တယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္္။

အထက္္ ပါျဖစ္သည့္ ျဖစ္ပြားသည့္ေနရာသို႔ ၁၉ ရက္ေန႔ နံနက္ ၈ နာရီခန႔္ (ေနာက္တစ္ေန႔ မနက္ပိုင္း) တြင္ ေျမာက္ဦးရွိ ဒုတိယရဲမႉး(၁)ဦး သြားေရာက္္ စစ္ေဆးသည့္ အခါတြင္လည္း အထက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပြားသည္ဆိုျခင္းကို ရြာသူရြာသားအားလုံးက ေျပာၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ စစ္ေဆးသူ မ်ား ျပန္သြားသည့္အခ်ိန္ ၁၁ နာရီခန႔္တြင္မွ ႏွစ္ဖက္တင္းမာမႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

“အခုအေျခအေနကေတာ့ (၁၉) ရက္ေန႔ကတည္း ကတိုင္ တည္ၿငိမ္သြားၿပီျဖစ္္ တယ္္။ သို႔ေသာ္ ကၽြန္ေတာ္ ခဏ ခဏ ေျပာခဲ့တယ္္ ။ လူမ်ိဳးေရး ဘာ သာေရး ပဋိပကၡကိုျဖစ္္ ေအာင္ ဘာလို႔ လုပ္ေနလဲဆိုတဲ့အေၾကာင္း အရင္းက ICJ ရဲ့ သူတို႔ဆီကေန ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ထြက္လာၿပီးေနာက္္ ပိုင္းမွာမွ ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာ ေဒသက ဘူးသီးေတာင္ဘက္ ေဒသေတြမွာ ရြာထဲကို လက္နက္ႀကီးနဲ႔ ပစ္တဲ့ဟာမ်ိဳးေတြရွိတယ္္ ။ မိုင္းထိၿပီး ေသတဲ့ဟာေတြရွိတယ္။ ၿပီးရင္ ဘယ္ေလာက္အထိ ဟိုဟာျပဳလဲဆိုေတာ့ ခုနက ဗိုလ္ခ်ဳပ္္ ထြန္းထြန္းညီ ရွင္းသြားတဲ့အထဲမွာ ပါတယ္။ ဘဂၤါလီ အမ်ိဳးသမီးေတြကို မုဒိမ္းက်င့္တဲ့ဟာ၊ ႐ုပ္သံေတြေရာ၊ ဗီဒီယိုဖိုင္ေတြေရာ အကုန္လုံးထြက္္ လာၿပီးတဲ့ အခါေတာင္မွပဲ သူက တပ္က လုပ္သြားသေယာင္ ေျပာေသးတာကို။ တပ္က လုပ္သြားတယ္ဆိုတဲ့ ပုံစံမ်ိဳးေျပာေသး တာ။ လုံးဝကို ျငင္းလို႔ မရေတာ့လို႔မို႔လို႔ ဒီမွာသက္ေသ အခိုင္အလုံ အေထာက္အထား အခိုင္အလုံနဲ႔ ရွင္းထားလို႔ လုံးဝျငင္းလို႔မရလို႔ သာ။ နို႔မို႔ဆို တပ္က လုပ္တယ္ဆိုတာမ်ိဳး ျဖစ္ဦးမွာ” ဟု ေျပာၾကားသည္။

အထက္ပါျဖစ္စဥ္သည္လည္း ရွင္းရွင္းေလးသာျဖစ္ၿပီး အမွန္တကယ္ ျဖစ္ပ်က္ေနၿပီးေနာက္ပိုင္း ၁၉ ရက္ေန႔ ၁၀ နာရီ၊ ၁၁ နာရီ ေနာက္ပိုင္းတြင္ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ယင္းေဒသရွိ ဘဂၤါလီမ်ားက ျဖတ္သြားျဖတ္လာ လုပ္ေနေသာ လူမ်ားကို အႏၲရာယ္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ တပ္မေတာ္က လုပ္ေဆာင္သည္ဆိုပါက တပ္မေတာ္က လုပ္သည္ဟု ေျပာမည္ျဖစ္ၿပီး မည္သူလုပ္သည္ကို သိျခင္းေၾကာင့္ ယင္းေဒသရွိ လူမ်ားကို ရိုက္ျခင္း၊ သုံးဘီးဆိုင္ကယ္မ်ား ဖ်က္ဆီးျခင္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေဇာ္မင္းထြန္းက ေျပာၾကားသည္။
တပ္မေတာ္သတင္းမွန္ ျပန္ၾကားေရးအဖြဲ႕ ဒုတိယဥကၠ႒ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ထြန္းထြန္းညီက “ဒါနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္ ထပ္ၿပီးေတာ့ ျဖည့္စြက္ၿပီး ေျပာခ်င္တာကေတာ့ သတင္းမီဒီယာေတြက တပ္မေတာ္ကို ဘယ္လို အဓိပၸာယ္သတ္မွတ္ပါသလဲ။ AA အၾကမ္းဖက္ ေသာင္းက်န္းသူေတြကို ဘယ္လိုသတ္မွတ္ပါသလဲ။ အဲဒီေတာ့ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒထဲမွာေတာ့ တပ္မေတာ္ပဲ ပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ မီဒီယာေတြရဲ့ သတ္မွတ္ခ်က္က ဘယ္လိုသတ္မွတ္ခ်င္တာလဲ။ သူတို႔လုပ္ရပ္ေတြအေပၚမွာ မူတည္ၿပီးေတာ့မွ ကၽြန္ေတာ္တို႔က သတင္းေတြ ထုတ္ျပန္ေပးေနတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က တရားဝင္အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ပါတယ္။ နိုင္ငံေတာ္ရဲ့ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

တပ္မေတာ္သည္ နိုင္ငံေတာ္၏ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္ၿပီး နိုင္ငံေတာ္၏ တာဝန္ကိုထမ္းေဆာင္ေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ တပ္မေတာ္သား အားလုံးကလည္း ေပးအပ္သည့္ နိုင္ငံေတာ္၏တာဝန္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ထြန္းထြန္းညီက ေျပာၾကားသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ထြန္းထြန္းညီက “အဲဒီေတာ့ (AA) ဆိုတာ ဘာလဲဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အႀကိမ္ႀကိမ္ေျပာခဲ့ၿပီးၿပီ။ ခုနက ေျပာသလို တပ္မေတာ္က ဖိႏွိပ္ေနတယ္ဆိုတဲ့ဟာ မွန္သလား၊ မွားသလား။ ခုနကေျပာတဲ့ သူတို႔အဖြဲ႕ေတြ ျဖစ္ေပၚလာရတဲ့ အေၾကာင္းအရင္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေျပာခဲ့ၿပီးၿပီ။ သူတို႔အဖြဲ႕ေတြရဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြ ခုနက ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ ေဇာ္မင္းထြန္း ေျပာသြားတာေပါ့။ လယ္ျပင္မွာ ဆင္သြားေ နတာေတာင္မွဗ်ာ။ ခင္ဗ်ားတို႔ ကၽြန္ေတာ္ စကားေျပာတာ ဟိုလိုျဖစ္လို႔ရွိရင္ေတာ့ ဆင္ကို မ်က္စိေကာင္းတဲ့လူကေတာ့ ဆင္ကို ဆင္လို႔ပဲ ျမင္မွာပါ” ဟု ေျပာၾကားသည္။

crd:Eleven media