စစ္္မွန္္ေသာ ဒီမိုကေရစီကို တည္ေထာင္္လို၍ လႊတ္ေတာ္တြင္း တပ္မေတာ္သားမ်ားကို ေလ်ာ့ခ်ရန္ ႀကိဳးပမ္းရျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေျပာ

စစ္္မွန္္ ေသာဒီမိုကေရစီ တည္ေထာင္္ လို၍ လႊတ္ေတာ္္ အတြင္းရွိ တပ္မေတာ္္ သားမ်ားကို ေလ်ာ့ခ်ရန္္ ႀကိဳးပမ္း ရျခင္းျဖစ္္ သည္္ဟု နိုင္ငံေတာ္္ ၏ အတိုင္္ပင္္ခံ ပုဂၢိဳလ္္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကေျပာဆို လိုက္္သည္္။

ေဖေဖာ္္ဝါရီ (၂၄) ရက္ေန႔ ကရင္ျပည္္ နယ္ ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္္ တြင္ျပဳလုပ္္ သည့္ လူထုေတြ႕ဆုံပြဲ တြင္ ျပည္သူ တစ္္ဦး ကလႊတ္ေတာ္ အတြင္းမွာ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္္(၂၅) ရာခို္င္ႏွန္း ပါဝင္ေနျခင္း ႏွင့္ ပက္္သက္္ သည့္္ ေမးျမန္းမႈ ကို ျပန္ လည္ေျဖဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ ကၽြန္မတို႔ က တပ္မေတာ္သားေတြကိုဖယ္ထုတ္ခ်င္လို႔မဟုတ္ပါဘူး။ စစ္မွန္တဲ့ဒီမိုကေရစီစနစ္မွာ ျပည္သူလူထုရဲ့ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမာက္ ထား တဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ေတြေပၚမွာ တျခားေရြးခ်ယ္တင္ ေျမာက္ခံ ရမႈ မရွိသူေတြက လြမ္းမိုးမႈမရွိေအာင္လို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာဒီမိုကေရ စီကို တည္ေထာင္ခ်င္လို႔ျဖစ္ပါတယ္” ဟုဆိုသည္။

တပ္မေတာ္ ကိုယ္စား လွယ္္ (၂၅) ရာခိုင္ႏႈန္းလႊတ္ေတာ္ထဲတြင္ရွိေနျခင္းႏွင့္ပက္သက္ရ်္ “တပ္မေတာ္မွမဟုတ္ဘူး။ ဘယ္အဖြဲ႕အစည္းမွ ဒီမိုကေရ စီ စနစ္ကိုတကယ္က်င့္သုံးတဲ့နိုင္ငံဆိုရင္ ျပည္သူက ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္တဲ့ ကိုယ္စားလွယ္မဟုတ္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြ ဘယ္အဖြဲ႕ အစည္း က မွ လႊတ္ေတာ္ကိုလႊမ္းမိုးပိုင္ခြင့္မရွိရဘူး” ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကေျပာသည္။

ဒီမိုကေရစီ ဆိုသည္္ မွာ ျပည္သူမွအုပ္ခ်ဳပ္သည့္စနစ္ျဖစ္၍ ျပည္သူမွမေရြးခ်ယ္သည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားလႊတ္ေတာ္ထဲတြင္ပါဝင္နိုင္ေသာ္လည္း လုပ္ပိုင္ခြင့္ မွာ အကန္ ႔္အသတ္ျဖင့္သာရွိသင့္ေၾကာင္းလည္း ၎က ဆိုသည္။

ထို႔ေၾကာင့္္ လႊတ္ေတာ္္ ထဲတြင္ ဖြဲ႕စည္းပုံျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ပက္သက္၍ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္နိုင္ရန္ တစ္ဆင့္္ ခ်င္း ေဆာင္ ရြက္ေနေၾကာင္းဆိုသည္။

အလား တူ ပုဒ္္ မ (၅၉) (စ) ကိုျပင္ဆင္ရန္ႀကိဳးပမ္းရျခင္းမွာလည္း ပုဂၢိဳလ္ေရးေၾကာင့္မဟုတ္ဘဲ ဒီမိုကေရစီ၏အေျခခံႏွင့္မကိုက္ညီ၍ ကန႔္ ကြက္ ရျခင္း ဟု လည္း အတိုင္ပင္ခံကေျပာဆိုခဲ့သည္။

နိုင္ငံေတာ္္္ ၏ အတိုင္ပင္္ခံ ပုဂၢိဳလ္္ သည္ ေဖေဖာ္ဝါရီလအတြင္း ရွမ္းျပည္နယ္ ပင္လုံၿမိဳ႕၊ ခ်င္းျပည္နယ္ ထန္တလန္ ၿမိဳ႕၊ တြန္းဇံၿမိဳ႕ႏွင့္ ကရင္ျပည္္ နယ္္ တို႔ကိုသြားေရာက္ၿပီး လူထုေတြ႕ဆုံပြဲမ်ားျပဳ လုပ္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။

ေဖေဖာ္္ဝါရီ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္သည္ ျမဝတီၿမိဳ႕သို႔သြားေရာက္ကာ လူထုႏွင့္ေတြ႕ဆုံဦးမည္လည္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ခရီးစဥ္မ်ားသည္ နိုင္ငံေတာ္ဘက္ဂ်က္အသုံးျပဳ၍ ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္မဲဆြယ္ေနျခင္းျဖစ္သည္ဟူ၍ တိုင္းရင္းသားပါတီတခ်ိဳ႕မွလည္းေဝဖန္ေျပာဆိုေနၾကသည္္။

crd:mizzima news