အတန္းငယ္မ်ား ျဖစ္သည့္ (KG, Grade-1, Grade-2, Grade-3) တို႔အား သီးျခားစာေမးပြဲ စစ္ေဆးပါက အေရးယူမည္ဟု အေျခခံပညာဦးစီးဌာနမွ ၫႊန္ၾကား

အေျခခံပညာ အတန္းမ်ားငယ္ မ်ားျဖစ္္ သည့္ (KG, Grade-1, Grade-2, Grade-3) တို႔ ကို သီးျခား စာေမးပြဲ စစ္ေဆးပါက အေရးယူ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အေျခခံ ပညာဦးစီးဌာနမွ သိရသည္္။

အေျခခံ ပညာ မူလတန္းေအာက္္ဆင့္္ သင္ရိုးသစ္္ အတန္းမ်ားျဖစ္္ သည့္္ (KG, Grade-1, Grade-2, Grade-3) တို႔ ကို ပုံမွန္ စစ္ေဆး အကဲျဖတ္ျခင္း (အတန္းတြင္းစစ္ေဆးျခင္း) ရလဒ္္ မ်ား အေျခခံၿပီး ဆရာဆရာမမ်ား ၏ ထိေရာက္ေသာ သုံးသပ္ အားျဖည့္မႈမ်ားပုံမွန္ျပဳလုပ္ကာ အတန္းကူးေျပာင္းေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး သီးျခားစာေမးပြဲစစ္ေဆးရန္မလိုအပ္ေၾကာင္း ၊ ယင္းကဲ့ သို႔ညႊန္ၾကားထားသည့္အေပၚတြင္ ထက္ ၊ လယ္ ၊ မူ ေက်ာင္းအုပ္မ်ားအေနျဖင့္ လိုက္နာေဆာင္ရြက္သြားရမည္ျဖစ္ၿပီး လိုက္နာျခင္းမရွိပါက ဌာနဆိုင္ရာစစ္ေဆးအေရးယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အေျခခံပညာဦးစီးဌာန၏ ညႊန္ၾကားခ်က္အရသိရသည္။

“႐ုံးခ်ဳပ္ က ႏႈတ္မိန္႔နဲ႔ညႊန္ၾကားလို႔ ၿမိဳ႕နယ္ေတြက စာထြက္လိုက္တာ ။ ဒီအတန္းေတြက သင္ရိုးေဟာင္းမွာကတည္းက စာေမးပြဲမရွိဘူး ။ တစ္ခ်ိဳ႕မိဘေတြက အဆင့္လိုခ်င္ၾကတယ္ ။ အဆင့္ကလည္း စာေမးပြဲစစ္မွရမွာ။ စာေမးပြဲစစ္လို႔ တိုင္းတာေတြျဖစ္လာမွာကိုျမင္ရတဲ့အတြက္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္တားျမစ္လိုက္တဲ့သေဘာပဲ”ဟု ကခ်င္ျပည္နယ္ပညာေရးမႉး႐ုံးမွ လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးမင္းဦးကေျပာသည္။

(KG, Grade-1, Grade-2, Grade-3) တို႔ကိုစာသင္ခန္းအတြင္း ပုံမွန္ျပဳလုပ္သည့္ စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ျခင္း ျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ ရရွိေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို အသုံးျပဳကာ သင္ယူစစ္ေဆးအကဲျဖတ္ျခင္း(Summative Assessment) အေနျဖင့္တစ္ႏွစ္လၽွင္ ၂ ႀကိမ္ျပဳလုပ္္ ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၂၀၁၉-၂၀ ပညာသင္ႏွစ္အတြင္း အေျခခံပညာဦးစီးဌာနက ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

၎ စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ျခင္း ရလဒ္မ်ားကို စနစ္တက်မွတ္တမ္းတင္ထားၿပီး ေက်ာင္းသားမ်ား၏ တတ္ေျမာက္မႈအေျခအေနမ်ားကို တစ္ႏွစ္္ လၽွင္ မိဘမ်ားထံသို႔ ၂ ႀကိမ္ေပးပို႔ရမည္ျဖစ္ၿပီး ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၏ တတ္ေျမာက္မႈအေျခအေနမ်ားကို မိဘမ်ားႏွင့္ တစ္ႏွစ္္ လၽွင္ အနည္းဆုံး ၁ ႀကိမ္ ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္သည္ဟု ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားတြင္ပါရွိသည္။

(၂၀၁၉-၂၀) ပညာ သင္ႏွစ္ အေျခခံပညာအတန္းငယ္မ်ား၏ စာေမးပြဲမ်ားကို အစိုးရစစ္စာေမးပြဲျဖစ္သည့္ စတုတၳတန္းႏွင့္ အဌမတန္းစာေမးပြဲ က်င္းပအၿပီး တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲ မေျဖဆိုမွီအခ်ိန္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္္ သည္္။

crd:The voice