တာေမြၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေရေလွာင္ကန္အတြင္းသို႔ အသက္္ (၅၀)အရြယ္ အမ်ိဳးသား(၁)ဦး  ျပဳတ္က် ေသဆုံးမႈျဖစ္ပြား

တာေမြၿမိဳ႕နယ္္ ရွိ ေရေလွာင္ကန္္ အတြင္း အသက္္ (၅၀) အရြယ္ အမ်ိဳးသား(၁)ဦး ျပဳတ္က် ေသဆုံးမႈ ကို ေသ မႈေသခင္း ဖြင့္လွစ္ စစ္ေဆး လ်က္ရွိေၾကာင္း ယေန႔ ေဖေဖာ္္ဝါရီ (၂၄)ရက္္ တြင္ ရဲတပ္္ ဖြဲ႕ထံမွ သိရသည္္။

ယေန႔ နံနက္ (၆) နာရီခြဲ ခန္႔တြင္ တာေမြၿမိဳ႕နယ္္ ၊ မအူကုန္းရပ္္ ကြက္၊ (၁၄၁) လမ္းရွိ တိုက္ခန္းတစ္ခု ၏ ေရေလွာင္ကန္အတြင္း လူ(၁)ဦးျပဳတ္က် ေသဆုံးေၾကာင္း သတင္း အရ သက္ဆိုင္ ရာက သြားေရာက္္ စစ္ေဆးခဲ့သည္္။

ေသဆုံးသူမွာ အဆိုပါတိုက္၏ ပထမထပ္တြင္ေနထိုင္သူ အသက္ ၅၀ ႏွစ္အရြယ္ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ေနအိမ္္ တိုက္ခန္း၏ေလွကားေဘး ေရေလွာင္ကန္အတြင္း ေမွာက္လ်က္အေနအထားျဖင့္ ျပဳတ္က်ေသဆုံးေနသည္ကို ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။

ေသဆုံးသူ မွာ အရက္ေသစာေသာက္စားတတ္္ သူျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အရက္အမူးလြန္ၿပီး ေရေလွာင္ကန္ထဲ ျပဳတ္က် ေသဆုံးခဲ့သည္ဟုယူဆကာ ရဲတပ္ဖြဲ႕ကစစ္ေဆးလ်က္ရွိသည္။

အဆိုပါေရေလွာင္္ကန္္ မွာ တိုက္္ (၁၇) လုံးအတြက္ အသုံးျပဳေနသည့္ ဂ်ိဳးျဖဴေရမ်ားသိုေလွာင္ရာ အနက္ ၆ ေပခန္႔ရွိ ေရကန္ျဖစ္ၿပီး ေသဆုံးမႈႏွင့္္ ပတ္သက္၍ သက္ဆိုင္ရာက အမႈဖြင့္စစ္ေဆးလ်က္ရွိသည္္။

crd:The myanmar Time