ဆီးရီးယားၿမိဳ႕ ေတာ္ ဒမတ္္စကတ္္္ အနီး အစၥေရး၏ ေလေၾကာင္း တိုက္္ခိုက္္မႈေၾကာင့္ ဆီးရီးယားအစိုးရ တိုက္ခိုက္ေရး ဘက္ေတာ္သား(၆)ဦး ေသဆုံး

ဆီးရီးယားၿမိဳ႔ ေတာ္ ဒမတ္စကတ္္ အနီး အစၥေရးက ေဖေဖာ္ဝါရီ (၂၃) ညသန္းေခါင္ တြင္ ေလေၾကာင္း မွ တိုက္ခိုက္္မႈ မ်ားအတြင္း ဆီးရီးယား အစိုးရဘက္ေတာ္ သား တိုက္္ခိုက္္ ေရးသမား(၆)ဦး ေသဆုံး ခဲ့ေၾကာင္း စစ္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္္သည့္္ အဖြဲ႕က ေဖေဖာ္ဝါရီ (၂၄) တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ သည္။

အစၥေရးစစ္္ေလယာဥ္ က Islamic Jihad စစ္ေသြးႂကြအ ဖြဲ႕အား ပစ္္မွတ္္ ထား တိုက္္ခိုက္္ ခဲ့ၿပီးေနာက္္ပိုင္း ဆီးရီးယား ရွိ ထိုအဖြဲ႕ ၏ အဖြဲ႕ဝင္ႏွစ္ ဦးႏွင့္ အီရန္ဘက္ေတာ္္ သား တိုက္္ခိုက္္ ေရးသမား(၄)ဦးတို႔ ေသဆုံးခဲ့ၾကေၾကာင္း ဆီးရီးယား လူ႔အခြင့္အေရး ေစာင့္ၾကည့္္သည့္္ အဖြဲ႕က ထုတ္ျပန္္ ခဲ့သည္္ ။

Islamic Jihad အဖြဲ႕က အစၥေရး ထံ ေရာ့ကတ္မ်ားစြာ ပစ္ခတ္ခဲ့ၾကၿပီးေနာက္ အစၥေရးစစ္ေလယာဥ္က ဂါဇာကမ္းေျမာင္ႏွင့္ ဆီးရီးယားရွိ ထိုအဖြဲ႕အား ပစ္္မွတ္္ ထား တိုက္ခိုက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဂ်ဴးနိုင္ငံတြင္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲသစ္မတိုင္မီ အျပန္အလွန္ ေနာက္ဆုံး လက္တုံ႔ျပန္တိုက္ခိုက္မႈအျဖစ္ အစၥေရးေလတပ္က ဂါဇာႏွင့္ ဒမတ္စကတ္အနီး Islamic Jihad အဖြဲ႕၏ေနရာမ်ားအား ပစ္မွတ္ထား တိုက္ခိုက္္ ခဲ့ေၾကာင္း စစ္ဘက္က ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ဂါဇာ-အစၥေရး နယ္စပ္တစ္ေလၽွာက္ ၎တို႔၏ဂ်ီဟတ္အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦး ေသဆုံးခဲ့မႈအား တုံ႔ျပန္မႈအျဖစ္ အဖြဲ႕က ဂါဇာမွေန၍ ေရာ့ကတ္ႏွင့္ စိန္ေျပာင္း (၂၀) ေက်ာ္ ပစ္္ခတ္္ ခဲ့ ၾကသည္။ (၂၀၀၈) ခုႏွစ္္ ေနာက္္ ပိုင္း အစၥေရးႏွင့္ စစ္ပြဲသုံးႀကိမ္ဆင္ႏႊဲခဲ့ေသာ ဟားမားစ္အဖြဲ႕ႏွင့္ မဟာမိတ္ဖြဲ႕ထား သည့္ Islamic Jihad အဖြဲ႕က အစၥေရး၏ အေနာက္ဘက္တြင္ တည္ရွိေသာ ဂါဇာႏွင့္ ဂ်ဴးနိုင္ငံ၏ေျမာက္ဘက္ရွိ ဆီးရီးယားတြင္ ပါ လႈပ္ရွားေနျခင္းျဖစ္္ သည္္။

(Islamic Jihad) အဖြဲ႕က ၎တို႔၏အဖြဲ႕ဝင္ႏွစ္ဦး ေသဆုံးခဲ့ေၾကာင္း ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၄ အေစာပိုင္းတြင္ အတည္ျပဳခဲ့သည္။

(၂၀၁၁) ခုႏွစ္တြင္ ဆီးရီးယားျပည္တြင္း ပဋိပကၡ မ်ား စတင္ျဖစ္ပြား ခဲ့ၿပီးေနာက္္ပိုင္း အစၥေရး သည္ ဆီးရီးယား တြင္ အထူး သျဖင့္ ဆီးရီးယား အစိုးရတပ္္ ဖြဲ႕မ်ား အျပင္ ဆီးရီးယား မဟာမိတ္္ အီရန္ႏွင့္ ဟဇ္္ဘိုလာ တိုက္ခိုက္ေရးသမားမ်ားအား ပစ္မွတ္ထား၍ ေလေၾကာင္းတိုက္္ခိုက္္ မႈ ရာေပါင္းမ်ား စြာ လုပ္ေဆာင္္ ခဲ့ၾကသည္္။

အစၥေရးစစ္္ ေလယာဥ္္ သည္္ နယ္စပ္အနီး ေရာ့ကတ္မ်ားျဖင့္ပစ္ခတ္ရန္ ျပင္ဆင္ေနၾကသည့္ အမ်ိဳးသားအုပ္စုတစ္စုကိုလည္း ပစ္ခတ္ခဲ့ေၾကာင္း စစ္္ဘက္္ က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ထိုပစ္ခတ္မႈအတြင္း လူေလးဦး ဒဏ္ရာရခဲ့သည္ဟု ဂါဇာရွိ က်န္းမာေရးတာဝန္္ ရွိသူမ်ားက ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္္။

ေဖေဖာ္ဝါရီ (၂၃) အေစာပိုင္း တြင္ ဂါဇာဘက္မွေန၍ အစၥေရးသို႔ ေရာ့ကတ္ႏွင့္ စိန္ေျပာင္း ၂၀ ေက်ာ္ ပစ္ခတ္ခဲ့မႈေၾကာင့္ အစၥေရးေတာင္္ပိုင္း ရွိ Ashkelon ၿမိဳ႕ႏွင့္ အျခားေနရာအမ်ားအျပားတို႔တြင္ အခ်က္ေပးဥၾသသံမ်ား ထြက္ေပၚခဲ့သည္။

အစၥေရး၏ (Iron Dome) ေလေၾကာင္း ကာကြယ္ေရးစနစ္္ ကလည္း ထိုပစ္ခတ္မႈ၏ တစ္ဒါဇင္ေက်ာ္အား ၾကားျဖတ္ပစ္ခ်နိုင္ခဲ့ၿပီး အစၥေရးဘက္တြင္ ဒဏ္ရာျပင္းထန္ စြာ ရရွိခဲ့ သူမ်ား မရွိေၾကာင္း လည္း စစ္္ဘက္္ က ထုတ္ျပန္္ ခဲ့သည္္။

crd:Eleven media