ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ျဖစ္ပြားမႈ ႐ုတ္္တရက္္ တစ္ၿပိဳင္္ နက္ေတြ႕နိုင္၍ လူအမ်ားစုုေ၀းရာႏွင့္  ပြဲလမ္းသဘင္မ်ားကို အတတ္နိုင္ဆုံးေရွာင္္ရန္္ ထုတ္ျပန္္

ကိုရိုနာ ဗိုင္းရပ္စ္ျဖစ္ပြား သူ ႐ုတ္္တရက္္ တစ္ၿပိဳင္္ နက္ေတြ႕ရွိလာ နိုင္၍ လူစုေဝး ရာႏွင့္ ပြဲလမ္း သဘင္္ မ်ားကို အတတ္္နိုင္ ဆုံးေရွာင္ ၾက ရန္ က်န္း မာေရးႏွင့္ အားကစား ဝန္ႀကီး ဌာန မွ ထုတ္ျပန္္ သည္္။

”အခုခ်ိန္္ အထိ ျမန္မာ နိုင္ငံမွာ ပိုးေတြ႕ တဲ့လူနာ တစ္ေယာက္္ မွမရွိေသးဘူး။ ဒါေပမဲ့ ႐ုတ္္တရက္္ လည္းေတြ႕နိုင္္တယ္္ ။ ႐ုတ္္တရက္္ တစ္္ တိုင္း ထဲမွာ မ်ားမ်ား စားစား လည္းေတြ႕ နိုင္္တယ္္။ ဒါေၾကာင့္ ျပည္သူ လူထုၾကား ထဲ မွာ ဒီဟာ က ဒီလိုျဖစ္ေနနိုင္္ တယ္္ ဆိုတာ ကို ဆရာတို ႔က သတိေပးတာပါ။ သတိရွိတဲ့သူ ေတြအေနနဲ႔ကေတာ့ ဒီကာလ ပုံမွန္ကူးစက္ ႏႈန္းျမင့္မားေနတဲ့အခ်ိန္၊ ကူးစက္ႏႈန္း ျပန္မက် သြားတဲ့ အခ်ိန္မွာ လူစုလူေဝးမ်ားတဲ့ေနရာ ေတြကိုသြားဖို႔ ေရွာင္ရမယ္။ ပြဲလမ္းသဘင္လုပ္တဲ့ ေနရာေတြကိုလည္း ေရွာင္ဖို႔လိုတယ္။ ပြဲလမ္း သဘင္ က်င္းပတဲ့သူေတြက လည္း ျဖစ္နိုင္ရင္ မက်င္းပဖို႔ လိုပါ တယ္။ မက်င္းပသင့္ဘူး”ဟု ရန္ကုန္တိုင္းက်န္းမာေရးဦးစီးမႉး ဒုတိ ယ ညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ ထြန္းျမင့္က ျမန္မာတိုင္းမ္ေန႔စဥ္သို႔ ေျပာသည္။

အေျခအေန အေၾကာင္းေၾကာင္း ေၾကာင့္ မျဖစ္မေန က်င္းပရ မည့္ လူစု လူေဝးႏွင့္ ပြဲလမ္းသဘင္မ်ားကိုသာ ျပဳလုပ္ၾကရန္ႏွင့္ မျဖစ္မေန က်င္းပ ရပါက က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား ဝန္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ထားေသာ ေရာဂါကာကြယ္ေရး က်န္းမာေရး အသိပ ညာေပးႏွိုးေဆာ္ခ်က္မ်ားကို တိက်စြာ စနစ္တက် လိုက္နာေဆာင္ ရြက္ၾကရန္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အား ကစားဝန္ႀကီးဌာနက ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၃ ရက္ ညပိုင္း တြင္ အမ်ားျပည္သူသို႔ သတိေပးခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

”အခု ဆရာ တို႔ ျမန္မာ နိုင္ငံက တစ္္ေယာက္ မွ ဒီ caseက မထြက္ ေသး ဘူးေလ။ ဒီ case မထြက္ေသး ေတာ့ ပြဲလမ္း သဘင္ေတြက က်င္းပေန ၾက တာပဲ။ အခု ေၾကညာ ခ်က္္ထုတ္ လိုက္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္မို႔ ပြဲလမ္း သဘင္ေတြ ေလၽွာ့ခ်ဖို႔ လိုပါတယ္။ ပြဲလမ္းသဘင္္ က်င္းပတဲ့ ေနရာကို လည္း လူအမ်ားစု မသြားသင့္ဘူး။ တကယ္သာ caseေတြ ထြက္လာ လို႔ရွိရင္ ဆရာတို႔က ပြဲလမ္းသဘင္ ေတြ၊ လူစု လူေဝးျဖစ္တာေတြ ဒါေတြ ကိုလည္း ပိတ္ဖို႔အတြက္ ဆက္ၿပီးစဥ္း စားရမယ့္အခ်က္ပါ”ဟု ေဒါက္တာ ထြန္းျမင့္က ေျပာသည္။

လူစု လူေဝး မ်ားျပားေသာ ေန ရာ မ်ား တြင္ (COVID-19) ေရာဂါျဖစ္ပြား သူ (သို႔) ေရာဂါ လကၡဏာ မျပေသး ေသာ္လည္း ေရာဂါရွိ သူထံမွ အျခားသူ (၁)ဦးထံ သို႔ ေရာဂါကူး စက္ျပန္႔ပြား နိုင္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္္ ခ်က္္ ၌ ေဖာ္္ ၿပ ထားသည္္။

crd:The myanmar Time