ျပည္္ပဖိအားမ်ားကို ျပည္တြင္းအင္အား ညီညြတ္ပါက ဘယ္ျပည္ပစိန္ေခၚမႈကိုမၽွ ေၾကာက္စရာမလိုဟု အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေျပာ

ျပည္ပဖိ အား ဘယ္ ေလာက္္ မ်ားမ်ား ျပည္တြင္း အင္ အားညီညြတ္္ ပါက ဘယ္ျပည္ပ စိန္ေခၚမႈကို မၽွ ေၾကာက္စရာ မလို ေၾကာင္း နိုင္ငံေတာ္္ ၏ အတိုင္ပင္္ ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္္ဆန္းစုၾကည္္ က လွိုင္းဘြဲ ၿမိဳ႕၌ ျပဳလုပ္္ သည့္ လူထု ေတြ႕ဆုံပြဲ တြင္ ေျပာၾကားသည္္။

‘‘ျပည္ပ က ကၽြန္မတို႔ ကို ဘယ္္ လိုပဲ ၾကည့္ၾကည့္၊ ဘယ္္ လို ဖိအားေတြပဲ ရွိရွိ အဓိကျပည္တြင္း အင္အားပါ။ အားလုံးလက္တြဲၿပီး ရင္ဆိုင္စရာအားလုံး ကို ရင္ဆိုင္ မယ္ဆိုရင္ ဘယ္ျပည္ပစိန္ေခၚမႈ ကိုမွ ကၽြန္မတို႔ေၾကာက္ဖို႔ မလိုပါ ဘူး။ ဘယ္ျပည္ပစိန္ေခၚမႈကိုမွ စိုးရိမ္စရာ မရွိပါ ဘူး’’ဟု ၎က ေျပာသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွ င့္ ပတ္သက္ ၿပီး တစ္ကမၻာလုံးက ဖိႏွိပ္ေန သည္မ်ားရွိေသာ္လည္း စည္းလုံး ညီညြတ္ပါက ႐ုန္းကန္၍ တိုး တက္ေအာင္္လုပ္ နိုင္ၿပီး ယင္းကဲ့ သို႔ ျပႆနာမ်ားမရွိပါက နိုင္ငံ တိုးတက္မႈ ျမန္ဆန္မည္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာ ၾကားသည္။

‘‘ကၽြန္မတို႔ နိုင္ငံက နိုင္ငံတ ကာရဲ့ ဖိအားေတြ ကို အမ်ား ႀကီး ခံခဲ့ရပါတယ္္။ အဓိကခံရ တာက ရခိုင္ျပည္နယ္္ မွာျဖစ္္ တဲ့ ျပႆနာ ေတြ ကို ေသေသ ခ်ာခ်ာ ဂဃနဏ နားမလည္္ ဘဲနဲ႔ ကၽြန္္မ တို႔ကို အ မ်ိဳးမ်ိဳးေဝဖန္္ စြပ္္ စြဲေနတာေတြ ေၾကာင့္္ ပါ’’ဟု ေဒၚေအာင္္ဆန္း စုၾကည္္ က ေျပာသည္္။

ယင္း ကဲ့သို႔ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာ ရွိေသာ္လည္း နိုင္ငံဖြံ့ၿဖိဳးမႈသိသိ သာသာ တက္လာေအာင္ လုပ္ ေဆာင္နိုင္ခဲ့ၿပီး စိန္ေခၚမႈသည္ တစ္ခ်ိန္လုံးရွိမည္ဟု ၎ကေျပာ သည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာနိုင္ငံသည္ ကမၻာေပၚတြင္ တစ္နိုင္ငံတည္း ရပ္တည္ေနသည္မဟုတ္ေသာ ေၾကာင့္ ကမၻာ့ အလယ္တြင္ ဝင္ဆံ့ေအာင္ ႀကိဳးစားရမည္ျဖစ္ ၿပီး ကမၻာက လက္ခံထားသည့္ စံႏႈန္းကိုလည္း ေလးစားရမည္ဟု ၎ကေျပာသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ နိုင္ငံ တြင္ ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ့ၿဖိးေရးတည္တံ့ ခိုင္ျမဲရန္ လိုအပ္ၿပီး ယင္းသည္ ခက္ခဲၿပီး စိန္ေခၚမႈမ်ားေသာ္ လည္း ျပည္သူႏွင့္ အစိုးရလက္ တြဲ ၿပီး ဝိုင္းဝန္းလုပ္ေဆာင္ ႀကိဳးစား ရန္ႏွင့္ အားနည္းခ်က္ကို ေက်ာ္ လႊားၾကရန္ ၎ကတိုက္တြန္း ေျပာၾကားသည္။

ထို႔အျပင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး မရွိ လၽွင္ ဖြံ့ၿဖိဳးမႈလည္း မရွိဘဲ စည္းလုံး ညီညြတ္ရန္ ခက္ခဲေၾကာင္းႏွင့္ သေဘာထားမတူညီသည္မ်ားကို ၿငိမ္းခ်မ္းသည့္ နည္းျဖင့္ ေျဖရွင္း နိုင္သည္ဆိုသည့္ ယုံၾကည္ခ်က္ ကို လက္ကိုင္ထားၿပီး ညီညြတ္ၾက ပါက မၾကာမီ ၿငိမ္းခ်မ္းသည့္ နိုင္ငံျဖစ္မည္္ ဟု ၎ကဆို္ သည္္။

crd:7day news