ရဲမ်ား အၾကမ္းဖက္ေအာင္ ႐ုရွားအတိုက္အခံ တို႔က ေစ့ေဆာ္ေပးခဲ့သည္ဟု ႐ုရွားသမၼတ ပူတင္ေျပာၾကား

ၿပီးခဲ့သည့္ေႏြရာ သီက ေမာ္စကို တြင္ ျဖစ္္ ပြားခဲ့ သည့္ လူထု ဆႏၵျပပြဲ အတြင္း အတိုက္္အခံ တို႔က ရဲက အၾကမ္း ဖက္ႏွိမ္္ နင္းျဖစ္ေအာင္္ ေစ့ေဆာ္ ေပးခဲ့ေၾကာင္း အတိုက္္ အခံတို ႔က ၎တို႔ သည္ မည္္ သို႔ေသာ သူရဲေကာင္း မ်ိဳး ျဖစ္္ သည္္၊ ၎တို႔ အာဏာ ရပါက ျပည္္ သူမ်ား၏ အက်ိဳး စီးပြားကို ကာကြယ္ေပးမည္ ဆိုသည့္ တစ္ခု တည္းေသာရည္ရြယ္ ခ်က္ျဖင့္ ယခု ကဲ့သို႔ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္္သည္္ ဟု ႐ုရွား သမၼတ ဗလာဒီမာပူတင္္ က ေျပာၾကားလိုက္္ သည္္။

ဆႏၵျပသူ မ်ားက လုံျခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား လက္ကိုင္တုတ္မ်ား ထုတ္သုံးျဖစ္ေအာင္ ေစ့ေဆာ္ေပးျခင္းအျဖစ္ ကားလမ္းမ်ားကို ပိတ္ဆို႔ ထားခဲ့သည္ဟု ပူတင္က နိုင္ငံပိုင္ တာ့စ္သတင္းဌာနႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခန္းတြင္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၆ ရက္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

တည္ဆဲ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒအတြင္း ျပည္သူမ်ား လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ပါက မည္သူက လက္ကိုင္တုတ္ ထုတ္သုံးမွာလဲဟု ပူတင္က ေမးခြန္းထုတ္္ လိုက္သည္။ ယခုႏွစ္ေႏြရာသီက ေမာ္စကိုတြင္ ျဖစ္ပြား ခဲ့သည့္ ဆႏၵျပမႈမ်ားမွာ စက္တင္ဘာတြင္ က်င္းပမည့္ ၿမိဳ႕ေတာ္ေကာင္္ စီ မဲေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အတိုက္အခံႏွင့္ တစ္သီးပုဂၢလအမတ္ အခ်ိဳ႕ကို အာဏာပိုင္တို႔က မွတ္ပုံတင္ေပးရန္ ျငင္းဆန္ မႈေၾကာင့္ ေပၚေပါက္ခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။ အဆိုပါဆႏၵျပပြဲတြင္ လူ ၆၀,ဝ၀ဝ ထိပါဝင္လာရာ ခုနစ္ႏွစ္အတြင္း ပူတင္၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈကို ဆန္႔က်င္္ သည့္ လူထုမေက်နပ္မႈကိုျပသသည့္ အႀကီးမားဆုံးဆႏၵျပပြဲျဖစ္ သည္။

ခြင့္ျပဳခ်က္္ မရယူထားသည့္ လူအုပ္ႀကီးကို အဓိက႐ုဏ္းႏွိမ္နင္းေရးရဲမ်ားက အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြဲခဲ့ကာ ဆႏၵျပ သူအေတာ္မ်ားမ်ားဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္။ လူ ၁,ဝ၀ဝ ေက်ာ္ကို ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရကာ လူငယ္ ၁၉ ဦးကို ေနာက္ပိုင္းတြင္ ရာဇဝတ္မႈျဖင့္ တရားစြဲဆိုခဲ့ သည္။ မည္သည့္ဆႏၵျပကန္႔ကြက္မႈမဆို အာဏာပိုင္တို႔၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူကာ ၎တို႔၏အျမင္ကို ထုတ္ေဖာ္ရမည္ဟု ပူတင္က ေျပာၾကား သည္္။

crd:The myanmar Time