ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္သည္ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕အားလုံး၏ အႀကီးအကဲအျဖစ္ ျပ႒ာန္းထားသည့္ အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ၂၀(ဂ) အား မပယ္ဖ်က္သင့္ဟု တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္္စားလွယ္မ်ား ေဆြးေႏြး

တပ္မေတာ္္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္္ သည္ လက္္နက္္ ကိုင္တပ္္ ဖြဲ႕အားလုံး ၏ အႀကီးအကဲအျဖစ္ ျပ႒ာန္းထားသည့္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၀(ဂ) အား ပယ္္ ဖ်က္ျခင္း မျပဳ သင့္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္္သား လႊတ္ေတာ္္ ကိုယ္စားလွယ္္ မ်ားက ေဆြးေႏြးခဲ့ၾက သည္။

ေဖေဖာ္္ဝါရီ (၂၆) ရက္္ က ျပဳလုပ္္ သည့္္ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို ဒုတိယအႀကိမ္ျပင္ ဆင္သည့္ မူၾကမ္းမ်ားပါ ပုဒ္မ၊ ပုဒ္မခြဲ မ်ားအေပၚ ေဆြးေႏြးရာတြင္ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္္ကိုယ္ စားလွယ္ ဗိုလ္မႉး ခ်ဳပ္္ ေနမ်ိဳးေအာင္ႏွင့္ ဗိုလ္္မႉး ႀကီး ေကာင္းေက်ာ္တို႔က ယင္းကဲ့သို႔ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

“ ျမန္မာနိုင္ငံ ရဲ့ သမိုင္းျဖစ္ရပ္မ်ားကို သင္ခန္းစာယူၿပီး တပ္မေတာ္အပါအဝင္ျဖစ္တဲ့ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းအားလုံးအေပၚ နိုင္ငံေရးဆိုင္ ရာ ထိန္းခ်ဳပ္ၾကပ္မတ္မႈမ်ားနဲ႔ ပါတီ၊ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားရဲ့ နိုင္ငံေရးၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈ မရွိေစေရးအ တြက္ လည္းေကာင္း၊ နိုင္ငံေတာ္အတြင္းရွိ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ တပ္မေတာ္၏ အရန္အင္အားျဖစ္ၿပီး နိုင္ငံအက်ိဳးကို တပ္မေတာ္နဲ ႔အတူ လက္တြဲေဆာင္ရြက္ရမယ့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္တဲ့အတြက္လည္းေကာင္း၊ နိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရး၊ လုံျခဳံေရးကိစၥရပ္္ မ်ားမွာ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕အားလုံးကို စနစ္တက် ကြပ္ကဲၾကပ္မတ္နိုင္ရန္အတြက္လည္းေကာင္း တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ဟာ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အားလုံးရဲ့ အႀကီးအကဲျဖစ္ေၾကာင္း ပုဒ္မ ၂၀(ဂ) မွာ ျပ႒ာန္းထားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဗိုလ္မႉး ခ်ဳပ္ေနမ်ိဳးေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ၿပီးဆုံး၍ ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိလာခ်ိန္တြင္ နိုင္ငံေတာ္အတြင္း တရားဝင္လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသာ ရွိေတာ့ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္သည္လည္း တစ္ခုတည္းေသာ တပ္မေတာ္သာ ျဖစ္ရမည္ျဖစ္သည့္အတြက္ မူရင္းျပ႒ာန္းခ်က္တြင္ ျပည့္စုံ လုံေလာက္ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာနိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕သည္ Civil Security Force ျဖစ္ေသာ္လည္း လက္ရွိကာလ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ လက္္နက္္ကိုင္္ ေသာင္းက်န္း သူအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အႏၲရာယ္သည္ နိုင္ငံအႏွံ့ရွိေသာေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ား၏ အကာအကြယ္ေပးရန္ Law Enforcement လုပ္္ ငန္း၊ Rule of Law လုပ္ငန္းတို႔အျပင္ လုံျခဳံမႈထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုပါ ထမ္းေဆာင္ရသည့္အတြက္ Paramilitary Force ကဲ့သို႔ေသာ နယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ဖြဲ႕မ်ားကို ဖြဲ႕စည္းထားရွိ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာေၾကာင့္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၏ လမ္းညႊန္မႈေအာက္တြင္သာ ထားရွိသင့္ေၾကာင္း ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေနမ်ိဳးေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

“ယေန႔အ ခ်ိန္မွာ ARSA လို နိုင္ငံျဖတ္ေက်ာ္ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားရဲ့ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကိုပါ ကာကြယ္ဖို႔လိုအပ္ေသာေၾကာင့္ တပ္မေတာ္္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရဲ့ ကြပ္ကဲမႈေအာက္မွာ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ အားလုံးထားရွိျခင္းဟာ နိုင္ငံနဲ႔ျပည္သူအတြက္ ပိုမိုအက်ိဳး ရွိေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေနမ်ိဳးေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္္ တြင္ တပ္မေတာ္သည္ Institution အခိုင္အမာရွိၿပီးသား အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ၿပီး ခိုင္မာမႈရွိသည့္ အဖြဲ႕အစည္းကို ဦးစီးၿပီးေဆာင္ ရြက္ေနသည့္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၏ စီမံခန႔္ခြဲမႈေအာက္တြင္ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕အားလုံးကို ထားရွိရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေနမ်ိဳးေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ တပ္မေတာ္္သား အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဗိုလ္မႉးႀကီး ေကာင္းေက်ာ္က နိုင္ငံေတာ္အေျခခံမူမ်ားထဲမွ ပုဒ္မ ၂၀ ပုဒ္မခြဲ(ဂ)၊ ပုဒ္မ ၂၆ ပုဒ္မခြဲ(က)ႏွင့္ ပုဒ္မ ၃၉ တို႔ကို ပယ္ဖ်က္ျခင္း၊ ျပင္ဆင္ျခင္းမ်ား မျပဳသင့္ဘဲ မူလျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား အတိုင္းသာ ထားရွိသင့္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးသည္။

“တပ္မေတာ္ ဆိုတာ နိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးအတြက္ အဓိကက်တဲ့ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ ျဖစ္တယ္ဆိုတာ သေဘာေပါက္ဖို႔ လိုပါတယ္။ ျပည္ပအႏၲရာယ္ေတြကို ကာကြယ္ေရးဟာ တပ္မေတာ္က ဦးေဆာင္ရမွာျဖစ္ၿပီး ျပည္သူ႔စစ္မဟာဗ်ဴဟာကို ေဖာ္ေဆာင္ရမွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုေဖာ္ေဆာင္ရာမွာ နိုင္ငံေတာ္လုံျခဳံေရးနဲ႔ ကာကြယ္ေရးအားေကာင္းခိုင္မာေစဖို႔ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ၾကမယ့္ ျပည္သူတစ္ရပ္လုံး ပါဝင္နိုင္ေစေရးအတြက္ တပ္မေတာ္ကို စီမံေဆာင္ရြက္ခြင့္ ေပးထားတာျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုပါတယ္”ဟု ဗိုလ္မႉးႀကီးေကာင္းေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒပုဒ္မ ၂၀(ဂ) တြင္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္သည္ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕အားလုံး၏ အႀကီးအကဲျဖစ္သည္ဟု ျပ႒ာန္းထားၿပီး ယခုဒုတိယျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒမူၾကမ္းတြင္ ပုဒ္မ ၂၀(ဂ) ကို ပယ္ဖ်က္ရန္ ျပင္ဆင္ခ်က္ တင္သြင္းထားသည္္။

crd:Eleven media