မိမိတို႔ နိုင္ငံတြင္းသို႔ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္္စ္္ ကူးစက္္လာလၽွင္္ ဆိုးရြားေသာ အက်ိဳးဆက္မ်ား ရွိလာမည္ဟု ေျမာက္ကိုရီးယားေခါင္းေဆာင္ ကင္ဂ်ဳံအြန္္အထူး သတိေပး

ေျမာက္္ကိုရီးယား နိုင္ငံသို႔ ကိုရိုနာ ဗိုင္းရပ္္စ္္ ကူးစက္လာျခင္း မရွိေစရန္္ ႀကိဳတင္္ စီမံမႈမ်ား တြင္ ပ်က္ကြက္္မႈ မ်ားရွိခဲ့ပါက ဆိုးရြားေသာ အက်ိဳးဆက္္မ်ား ကိုခံစားရ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျမာက္္ ကိုရီးယားေခါင္းေဆာင္္ ကင္ဂ်ဳံအြန္က ပါတီထိပ္္ တန္းအရာရွိမ်ား အား သ တိ ေပးေျပာဆို ခဲ့ေၾကာင္း နိုင္ငံပိုင္္ မီဒီယာက ေဖေဖာ္္ ဝါရီ (၂၉) ရက္ တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

အားနည္းခ်ိနဲ ႔ေသာ က်န္းမာေရးစနစ္ရွိၿပီး ဆင္းရဲမြဲေတေသာ ေျမာက္္ ကိုရီးယားနိုင္ငံသည္ ကိုရိုနာ ဗိုင္းရပ္စ္ ကူးစက္ျခင္း မရွိေစရန္အ တြက္ နယ္စပ္မ်ားကို ပိတ္ဆို႔ထားၿပီးျဖစ္သည္။ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္တိုက္ဖ်က္ေရးသည္ ျပည္သူမ်ားကိုကာကြယ္ရန္အတြက္ နိုင္ငံေတာ္ ၏အေ ရးအႀကီးဆုံးတာဝန္ျဖစ္ၿပီး ယင္းအတြက္ စည္းကမ္းကို အျမင့္ဆုံးအထိ တင္းက်ပ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကင္က အာဏာရ အလုပ္ သမားပါတီ အစည္းအေဝးတြင္ ေျပာဆိုခဲ့သည္ဟု နိုင္ငံပိုင္ KCNA သတင္းဌာနကေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ကူးစက္ေရာဂါ တိုက္ဖ်က္ေရးလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ားရွိခဲ့မႈႏွင့္ဆက္စပ္၍ ပါတီဒုတိယဥကၠ႒မ်ားျဖစ္ေသာ ရီ မန္ဂြန္ႏွင့္ ပါ့ခ္ သဲေဒါ့တို႔ကို ရာထူးမွဖယ္ရွားခဲ့ၿပီး ပါတီဌာနခြဲတစ္ခုကိုလည္း ျခစားမႈျဖင့္ ဖ်က္သိမ္းခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

ေရေၾကာင္း၊ ေလေၾကာင္း၊ ကုန္းေၾကာင္း မည္သည့္လမ္းေၾကာင္းကိုမဆိုပိတ္ဆို႔ထားရန္ ကင္က အစိုးရအရာရွိမ်ားအား ညႊန္ၾကားခဲ့သည္။ ေျမာက္ကိုရီးယားသည္ နိုင္ငံျခားခရီးသြားဝင္ေရာက္ခြင့္ကိုပိတ္ပင္ထားၿပီး နိုင္ငံတကာရထားႏွင့္ေလယာဥ္ခရီးစဥ္မ်ားကို ရပ္ဆိ္ုင္းထားကာ ေရာဂါကူးစက္မည္ကိုစိုးရိမ္သျဖင့္ နိုင္ငံျခားသားရာေပါင္းမ်ားစြာကိုလည္း သီးျခားထားရွိ ေစာင့္ၾကည့္ေနသည္။

ေျမာက္ကိုရီးယား၏ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္တိုက္ဖ်က္ေရးလုပ္ေဆာင္မႈသည္ ေရွးကႏွင့္မတူ ျပင္းထန္လြန္းလွေၾကာင္း နိုင္ငံျခားသံတမန္မ်ားက ေျပာဆိုခဲ့သည္။ ေျမာက္ကိုရီးယား၌ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္တိုက္ဖ်က္ေရးအတြက္ ကူညီရန္ ေျမာက္ ကိုရီးယား၏ န်ဴႏွင့္လက္နက္စီမံကိန္း မ်ားေၾကာင့္ ခ်မွတ္ထားသည့္ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားအနက္ အခ်ိဳ႕ကို လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားသည့္အေနျဖင့္ ေျဖေလၽွာ့ၿပီး ေဆးကုသေရး ဆိုင္ရာကိရိယာမ်ားတင္သြင္းခြင့္ျပဳရန္ ကုလသမဂၢဆိုင္ရာ ဂ်ာမနီသံအမတ္ႀကီး ခရစၥတိုဖ္ ဟူဇ္ဂန္က ကုလလုံျခဳံေရးေကာင္စီ၌ တိုက္ တြန္း ခဲ့ သည္။

crd:The myanmar Time