ရွမ္းေျမာက္ မိုင္းကိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဟိုခဲေက်းရြာအနီး RCSS/ SSA အဖြဲ႕ႏွင့္ တပ္မေတာ္ စစ္ေၾကာင္းမ်ား ထိေတြ႕တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားမႈျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္းထုတ္ျပန္

ရွမ္းျပည္ နယ္(ေတာင္ပိုင္း)၊ မိုင္းကိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဟိုခဲေက်းရြာ၏ အေရွ႕ေတာင္ဘက္၌ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၇ ရက္ နံနက္ ၈ နာရီခန္႔ႏွင့္ ညေန ၄ နာရီခန္႔တို႕တြင္ နယ္ေျမလံုၿခံဳေရးေဆာင္ ရြက္ေနေသာ တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းႏွင့္ RCSS/ SSA အဖြဲ႕တို႔ ထိေတြ႕တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ အဆိုပါ ျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ RCSS/ SSAအဖြဲ႕အေနျဖင့္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာန(NRPC) သို႔ အေၾကာင္းၾကားစာေပးပို႔ျခင္း၊ မီဒီယာမ်ားမွ တစ္ဆင့္ မဟုတ္မမွန္ သတင္းမ်ား ေျပာၾကားျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။

အဆိုပါ ထိေတြ႕တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္နယ္ေျမသည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလႏွင့္ ေမလတို႔တြင္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးေရးအဖဲြ႕ႏွင့္ RCSS/ SSA အဖြဲ႕တို႔ သေဘာတူထားသည့္ နယ္ေျမမ်ားျဖစ္ေသာ ဟိုမိန္းႏွင့္ မုံးထနယ္ေျမ၏ ေျမာက္ဘက္ ၂၀၀ ကီလိုမီတာခန္႕ေက်ာ္လြန္ေရာက္ရိွေနေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။ ထို႔ျပင္ ယခုထိေတြ႕မႈမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ နယ္ေျမ၌ မူးယစ္ေဆး၀ါးသတင္းမ်ား ရရွိသျဖင့္ တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းမ်ားက ၀င္ေရာက္၍ နယ္ေျမလံုၿခံဳေရးေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၂ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီခန္႔တြင္ ခိုလမ္ၿမိဳ႕ရွိ RCSS/ SSA အဖြဲ႕ ဆက္ဆံေရးတာ၀န္ခံ စိုင္းေအာင္မိန္းထံသို႔ နယ္ေျမခံ စစ္ဘက္ေရးရာလံုၿခံဳေရးတပ္မွ တပ္မွဴးကိုယ္တိုင္ အသိေပးအေၾကာင္းၾကားခဲ့သည္။ ထိုသို႔ အသိေပးအေၾကာင္းၾကားရာ၌ အဆိုပါနယ္ေျမအတြင္း RCSS/ SSA အဖြဲ႕မွ တပ္မ်ားနယ္ေျမေက်ာ္ လြန္ေရာက္ရွိေနပါက အခ်ိန္မီထြက္ခြာႏိုင္ေရးကိုပါ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ထိုသို႔ အေၾကာင္းၾကားၿပီးေနာက္ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ RCSS/ SSA အဖြဲ႕အား အေၾကာင္းၾကားခ်က္အေပၚ အခ်ိန္မီလုိက္နာေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ ၅ ရက္ခန္႕အခ်ိန္ေပးၿပီးမွသာ တပ္မေတာ္ စစ္ေၾကာင္းမ်ားအား စနစ္တက်စုဖဲြ႕ၿပီး မူးယစ္ေဆး၀ါးကာကြယ္တားဆီးေရးအတြက္ နယ္ေျမစိုးမိုးေရးေဆာင္ရြက္မႈကို စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ ႀကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားခ်က္အေပၚ RCSS/ SSA အဖြဲ႕မွ လိုက္နာေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ယံုၾကည္သည့္အတြက္ နယ္ေျမလံုၿခံဳေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ၎တို႔အဖဲြ႕က တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းမ်ားကို စတင္ပစ္ခတ္ တိုက္ခိုက္ခဲ့သျဖင့္ မိမိဘက္မွ အရာရွိ၊ စစ္သည္အခ်ဳိ႕ က်ဆံုး၊ ဒဏ္ရာမ်ား ရရွိခဲ့သည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ RCSS/ SSA အဖြဲ႕ နယ္ေျမေက်ာ္လြန္ ၀င္ေရာက္လ်က္ရွိေသာ နယ္ေျမမ်ားအား နယ္ေျမလံုၿခံဳေရးႏွင့္ စုိးမုိးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ မုိင္းကုိင္ၿမဳိ႕နယ္၊ ဟမ္းငုိင္းေက်းရြာ၏ ေျမာက္ဘက္ မီတာ ၆၀၀၀ ခန္႔အကြာတြင္ ၎တုိ႔နယ္ေျမေက်ာ္လြန္ ယာယီအေျချပဳထားေသာ ပြဳိင့္(၁၇၆၀) စခန္းကုန္းအား ယေန႔ နံနက္ပုိင္းတြင္လည္းေကာင္း၊ အဆုိပါစခန္းကုန္း၏ ေျမာက္ဘက္ မီတာ ၂၅၀၀ ခန္႔အကြာရွိ ပြဳိင့္(၁၇၈၁) စခန္းကုန္းႏွင့္ အနီး၀န္းက်င္သုိ႔ ေန႔လည္ပုိင္း တြင္လည္းေကာင္း ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး ၎ေနရာမ်ားတြင္ သစ္လံုးဘန္ကာ ၁၉ လံုး၊ ပစ္က်င္း ၈၇ က်င္း၊ လူေနတဲမ်ား၊ ဆက္သြယ္ေရးေျမာင္း မ်ားႏွင့္ ေၫႇာင့္က်င္းမ်ားအား ေတြ႕ရွိရသည္။

အထက္ပါျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ RCSS/ SSA အဖြဲ႕အေနျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးေရးအဖဲြ႕မ်ားႏွင့္ သေဘာတူညီထားေသာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို ခ်ဳိးေဖာက္သည့္အျပင္ NCA စာခ်ဳပ္ပါ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာက်င့္၀တ္မ်ား (Code of Conduct) အခန္း ၃ ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအား ခ်ဳိးေဖာက္ခဲ့သည္ကိုေတြ႕ရွိရသည္။ RCSS/ SSA အဖြဲ႕၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆာင္ရြက္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေပၚ ထိခိုက္ေစသည့္ အျပဳအမူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ RCSS/ SSA အဖြဲ႕အေနျဖင့္ သေဘာတူညီခ်က္ပါ သတ္မွတ္ သည့္ေနရာမ်ားတြင္သာ ေနထိုင္ရန္လုိအပ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ref:တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဥးီစီးခ်ဳပ္ရံုး