ေျမာက္ကိုရီးယား ေခါင္းေဆာင္ ကင္ဂ်ဳံအြန္ကိုယ္တိုင္ တာေဝးပစ္ဒုံးက်ည္စမ္းသပ္ ပစ္လႊတ္မႈအား ႀကီးၾကပ္ခဲ့သည္ဟု ေျမာက္ကိုရီးယား ေၾကျငာ

ေခါင္းေဆာင္ ကင္ဂ်ဳံအြန္္ သည္ တာေဝးပစ္္ ဒုံးက်ည္္ စမ္းသပ္္ပစ္္ လႊတ္္မႈကို ကိုယ္္တိုင္္ ႀကီးၾကပ္္ ခဲ့ေၾကာင္း မတ္္ (၃) ရက္တြင္ ေျမာက္္ကိုရီးယား နိုင္ငံပိုင္္ သတင္းဌာနက ေၾကညာ သည္္။ လက္နက္သစ္္ မ်ား ထုတ္ျပမည္္ ဟု ေျမာက္္ကိုရီးယား က ၿခိမ္းေျခာက္္ ခဲ့ၿပီးေနာက္ ပထမဆုံး အႀကိမ္္ အျဖစ္ တာေဝးဒုံးက်ည္္ ပစ္လႊတ္္ မႈျဖစ္္သည္္။

မတ္္ (၂) ရက္္ က ဒုံးက်ည္္ စမ္းသပ္္ပစ္္လႊတ္္မႈ ကို ေခါင္းေဆာင္္ ကင္ ကိုယ္တိုင္ ႀကီးၾကပ္္ ခဲ့ေၾကာင္း ေကစီအင္န္ေအသတင္းဌာနက ေဖာ္ျပသည္ ။ ေတာင္ကိုရီးယား စစ္ဘက္ကမူ မတ္ ၂ ရက္တြင္ ေျမာက္ကိုရီးယားသည္ တာတိုပစ္ပဲ့ထိန္းဒုံးက်ည္ ႏွစ္စင္းကို ပစ္လႊတ္ ခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ေျမာက္ကိုရီးယားကမူ တာေဝးပစ္ ဒုံးက်ည္ဟု ေဖာ္ျပထားၿပီး ထိုျဖစ္စဥ္ႏွစ္ခုသည္ သီးျခားေလာ၊ အတူတူေလာ ရွင္းလင္းျခင္း မရွိေသးေပ။

ေတာင္ကိုရီးယား စစ္ဘက္က ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ပဲ့ထိန္းဒုံးက်ည္ႏွစ္စင္းကို ေျမာက္ကိုရီးယား အေရွ႕ဘက္ကမ္းရိုးတန္း ဝန္ဆန္ၿမိဳ႕ ဧရိယာမွ အေရွ႕ပင္လယ္ျပင္အတြင္းသို႔ ပစ္လႊတ္ခဲ့ၿပီး ဒုံးက်ည္ႏွစ္စင္းသည္ အျမင့္ ၃၅ ကီလိုမီတာခန႔္မွ သြားကာ အကြာအေဝး ၂၄၀ ကီလိုမီတာထိ ေရာက္ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ တာတို ပဲ့ထိန္းဒုံးက်ည္မ်ားဟု ယူဆရေၾကာင္း ေတာင္ကိုရီးယား စစ္ဘက္တာ ဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ သုံးလ အတြင္း ပထမဆုံးအႀကိမ္အျဖစ္ ေျမာက္ကိုရီးယားက ဒုံးက်ည္စမ္းသပ္ပစ္လႊတ္မႈျဖစ္သလို၊ အေမရိကန္ႏွင့္ န်ဴကလီး ယား ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ေအးစက္ေနခ်ိန္တြင္ ဖိအားေပးသည့္အေနျဖင့္ ဒုံးက်ည္စမ္းသပ္ပစ္လႊတ္ျခင္း ျဖစ္နိုင္ေၾကာင္းလည္း နိုင္ငံေရးေလ့လာ သူမ်ားက သုံးသပ္သည္။

ေျမာက္ ကိုရီးယား ေခါင္းေဆာင္ကင္ဂ်ဳံအြန္သည္ ၂၀၁၉ နိုဝင္ဘာက ၎တို႔အေနျဖင့္ န်ဴကလီးယားႏွင့္ တာေဝးပစ္ ပဲ့ထိန္းဒုံး က်ည္စမ္းသပ္ခြင့္ ကန႔္သတ္မႈေအာက္မွ လြတ္ေျမာက္ၿပီဟု ခံယူေၾကာင္း၊ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ လက္နက္မ်ား ထုတ္ျပသြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတိေပးေျပာၾကားခဲ့ သည္။ ၂၀၁၉ ႏွစ္ ကုန္မတိုင္မီ န်ဴကလီးယားေဆြးေႏြးပြဲ ကမ္းလွမ္းခ်က္အသစ္မ်ား ေပးပို႔ရန္ ေျမာက္ကိုရီးယား က အေမရိကန္ကို သတိေပးခဲ့ေသာ္လည္း အေမရိကန္ဘက္က တုံ႔ျပန္ျခင္းမရွိသျဖင့္ အေမရိကန္တို႔ ထင္္မွတ္္ မ ထားေသာ လမ္းေၾကာင္းကို ေျမာက္ကိုရီးယားက ေရြးခ်ယ္ရလိမ့္မည္ဟုလည္း ကင္ဂ်ဳံအြန္က သတိေပးထားသည္။

crd:The myanmar Time