ဆီးရီးယား စစ္ရာဇဝတ္္မႈမ်ား၌ ႐ုရွားႏွင့္ တူရကီတို႔၏ အခန္းက႑ကို ကုလသမဂၢ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈက  မီးေမာင္းထိုးျပ

႐ုရွား သည္္ ဆီးရီးယား ၌ လူ အမ်ား ေသေၾကေစ သည့္ ေလေၾကာင္း တိုက္ခိုုက္မႈမ်ား ကို ျပဳလုပ္္ ခဲ့ျခင္းျဖင့္ စစ္္ရာဇဝတ္္မႈ မ်ား၌ ပါ ဝင္ေနၿပီး တူရကီသည္ လည္း ကာ့ဒ္မ်ား ကို တိုက္္ခိုက္ျခင္းျဖင့္ အလား တူ စစ္္ရာဇဝတ္္မႈ မ်ားအ တြက္ တာဝန္္ ရွိေၾကာင္း ကုလသမဂၢ စုံစမ္း စစ္ေဆးသူမ်ား က မတ္္ (၂) ရက္ တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္္ ။

သူပုန္္တို႔ ၏ ေနာက္္ဆုံးေျခကုပ္္ စခန္းျဖစ္ေသာ အိုင္ဒလစ္္ တြင္ တူရကီႏွင့္ ႐ုရွား က ေက်ာေထာက္ေနာက္ ခံျပဳေပးေသာ ဆီးရီးယား တပ္္မ်ား အၾကား တိုက္ပြဲ မ်ားအရွိန္ျမင့္ လာၿပီးေနာက္ တင္းမာမႈ မ်ားျမင့္တက္္ လာေနသည့္္ အၾကား ယခု စြဲခ်က္မ်ား ထြက္ေပၚ လာျခင္းျဖစ္္ သည္္။

ဆီးရီးယား ရွိ လူ႔အခြင့္အေရးအေနအ ထားႏွင့္ ပတ္္သက္္ ေသာ ကုလသမဂၢ စုံစမ္း ေရးေကာ္္မရွင္္ က ၎ ၏ ေနာက္ဆုံး အစီရင္္ခံ စာတြင္ ႐ုရွားေလယာဥ္္ မ်ားသည္ လြန္္ ခဲ့သည့္္ ဇူလိုင္္လႏွင့္ ၾသဂုတ္္ လ အတြင္း လူေပါင္း (၆၀) ေက်ာ္ ေသဆုံးေစ ခဲ့သည့္ အိုင္္ဒလစ္ႏွင့္ ဒမတ္စ ကက္ေက်းလက္္ပိုင္း ၌ ျပဳလုပ္္ ခဲ့ေသာ ေလေၾကာင္းတိုက္ခိုက္မႈႏွစ္ရပ္၌ ပါဝင္ခဲ့ေၾကာင္း သက္ေသအေထာက္အထားရွိသည္ဟု ေဖာ္ျပခဲ့ သည္္။

တူရကီ သည္လည္း ဆီးရီးယားအမ်ိဳးသားတပ္မေတာ္ဟူသည့္ သူပုန္တိုက္ခိုက္ေရးသမားမ်ားကို မဟာမိတ္ျပဳျခင္းျဖင့္ ျပင္းထန္ေသာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ရာဇဝတ္ေၾကာင္းအရ အျပစ္ရွိနိုင္သည္ဟု စုံစမ္းစစ္ေဆးသူမ်ားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

တူရကီတပ္္ မ်ားႏွင့္ ဆီးရီးယားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ ကာ့ဒ္တပ္မ်ားကို စစ္ဆင္ေရး ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ လူေပါင္းေသာင္းႏွင့္ ခ်ီလ်က္ ေနအိမ္မ်ားကို စြန႔္ခြာထြက္ေျပခဲ့ၾကရၿပီး လြန္ခဲ့သည့္ ေအာက္တိုဘာလတြင္ ဆီးရီးယားေျမာက္ပိုင္းတစ္ေၾကာကို သိမ္းပိုက္ခဲ့ၾက သည္။

တူရကီက ေက်ာေထာက္ေနာက္ ခံျပဳေပးေသာ သူပုန္မ်ားသည္ ကြပ္မ်က္ျခင္း၊ ေနအိမ္မ်ားကို သိမ္းယူျခင္းႏွင့္ လုယက္ျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ဟူေသာ စြပ္စြဲ ခ်က္မ်ားကိုလည္း ကုလသမဂၢစုံစမ္းစစ္ေဆးသူမ်ားက ကိုးကားေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။

စုံစမ္းစစ္ေဆးသူမ်ား က အထူးသျဖင့္ ေဟဗရင္ခါလက္ (၃၅ ႏွစ္) အသတ္ခံရမႈကို မီးေမာင္းထိုးျပခဲ့သည္။ ခါလက္သည္ Future Syria Party ၏ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ၿပီး ေအာက္္ တိုဘာ ၁၂ ရက္၌ အဆိုပါအမ်ိဳးသမီးႏွင့္ သူ၏ယာဥ္ေမာင္းတို႔သည္ ကားထဲမွ ဆြဲထုတ္ခံရၿပီး အသတ္ခံခဲ့ရျခင္းျဖစ္္ သည္။ ခါလက္သည္ ကာမီရွလီၿမိဳ႕မွ ထြက္ခြာလာစဥ္ ဆီးရီးယားအမ်ိဳးသားတပ္မေတာ္၏ တပ္ရင္း ၁၂၃ က သူ႔အား ဆံပင္ကိုဆြဲ ကာ ကားထဲမွ ေခၚလာခဲ့ၿပီး သတ္ျဖတ္ျခင္းမျပဳမီ ေျခလက္အဂၤါမ်ားကို ျဖတ္ေတာက္ပစ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ဆီးရီးယားအမ်ိဳးသား တပ္မေတာ္မွ တိုက္ခိုက္ေရးသမားမ်ားသည္ လူသတ္မႈမ်ားအပါအဝင္ ႀကီးေလးေသာ စစ္ရာဇဝတ္မႈမ်ားကို က်ဴးလြန္ ခဲ့ေၾကာင္း ယုံၾကည္ရသည့္ က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္သည့္ အေထာက္အထားမ်ား ရွိေနသည္ဟု ေကာ္မရွင္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဆီးရီးယားအမ်ိဳးသားတပ္မေတာ္သည္ တူရကီတပ္မ်ား၏ ထိေရာက္ေသာ အမိန႔္ေပးထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္၌ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း ျပသနိုင္ခဲ့ပါက ယင္းရာဇဝတ္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သိေနေသာ သို႔မဟုတ္ သိေနသင့္ေသာ ယင္းကဲ့သို႔ေသာ စစ္ဦးစီးမႉးမ်ားအေနျဖင့္ ရာဇဝတ္မႈအတြက္ တာဝန္ရွိသည္ဟု ကုလသမဂၢ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္က ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

crd:Eleven media