အင္ဒိုနီးရွားနိုင္ငံ၏ အလႈပ္ရွားဆုံး မီးေတာင္တစ္ခုျဖစ္သည့္  မီရာပီ မီးေတာင္ ေပါက္ကြဲ

အင္ဒိုနီးရွား နိုင္ငံမွာ အလႈပ္္ရွား ဆုံး မီးေတာင္္ ေတြ အနက္ တစ္္ခုျဖစ္္ တဲ့ မီရာပီ မီးေတာင္္ ဟာ ယေန႔ မတ္္ လ (၃) ရက္္ အေစာပိုင္း က ေပါက္ကြဲ ခဲ့တယ္္လို႔ သိရပါတယ္္။

မီးေတာင္ ေပါက္ ကြဲၿပီးေနာက္ မီးခိုးျပာ ထုေတြဟာ ေလထုထဲ ကို မီတာ ၆,၀၀၀ (ေပ ၂၀,၀၀၀) အျမင့္္ အထိ မႈတ္ထုတ္္ ခဲ့တယ္္ လို႔လည္း သိရပါတယ္္။

ယင္း အတြက္ေၾကာင့္ မီးေတာင္ အနီးအနား မွာ ရွိတဲ့ ဧရိ ယာေတြမွာ မီးခိုးေရာင္ ျပာမႈန္ေတြ ဖုံးလႊမ္းခဲ့ သလို အနီးအနားက ေလဆိပ္္ တစ္္ခု ကိုလည္း အေရးေပၚ ပိတ္ထားခဲ့ရပါတယ္။

သဲေတြ ေရာေႏွာ ပါဝင္ေနတဲ့ ျပာေတြဟာ မီးေတာင္ကေန ၁၀ ကီလိုမီတာ (၆ မိုင္) အကြာမွာ ရွိတဲ့ ၿမိဳ႕ေတြေပၚထိ က်ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။

အဆို ပါ မီရာပီ မီးေတာင္ကေတာ့ နိုင္ငံ ရဲ့ ယဥ္ေက်းမႈ ၿမိဳ႕ေတာ္ ယိုဂ်ာကာတာရဲ့ အနီးမွာတည္ရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

လက္တေ လာမွာ အာဏာပိုင္ေတြဘက္ကေတာ့ လႈပ္ရွားေနတဲ့ မီးေတာင္ရဲ့ အႏၲရာယ္ သတိေပးခ်က္ လယ္ဗယ္ကို တိုးျမႇင့္ျခင္း မရွိခဲ့ဘဲ မီးေတာင္္ အနီး ဆူရာကာတာ ၿမိဳ႕ရဲ့ နိုင္ငံတကာ ေလဆိပ္ကိုေတာ့ ယာယီ ပိတ္ထား ခဲ့ရပါတယ္။

ဒါ့ အျပင္ မီရာပီ မီးေတာင္္ အနီးဝန္းက်င္ ၃ ကီလိုမီတာအကြာမွာ လူမသြားရ ဇုန္တစ္ခု သတ္မွတ္ၿပီး ယင္းဧရိယာထဲ မဝင္ၾကဖို႔ ေဒသခံေတြ ကို အာဏာပိုင္ေတြ က သတိေပးထား ပါတယ္္။

မီရာပီ မီးေတာင္ကေတာ့ လြန္္ ခဲ့တဲ့ (၂၀၁၀) ျပည့္ႏွစ္္ တုန္းက အဓိ က ေပါက္ကြဲမႈႀကီးတစ္္ ခု ျဖစ္ခဲ့ၿပီး လူေပါင္း (၃၀၀) ေလာက္္ ေသဆုံးခဲ့ရပါေသး တယ္္။

crd:mizzima news