(၂၀၂၀) ျပည္ေထာင္စု ေ႐ြးေကာက္ပြဲအား (UWSA) ဘက္္မွ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ဟု သေဘာထား မွတ္ခ်က္ေပး

ျပည္ေထာင္္ စု ေ႐ြးေကာက္္ ပြဲ ေကာ္မရွင္္ အဖြဲ႕ႏွင့္ “ဝ”အဖြဲ႔ (UWSP) ဒုတိယ ဥကၠဌ ဦးေရွာက္္မင္္လ်ံ ႏွင့္ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ေခါင္းေဆာင္ မ်ား ပန္ဆန္း တြင္ ေတြ႕ဆုံၿပီးေနာက္္ ပိုင္း (UWSP) ဘက္္ က လာမည့္ (၂၀၂၀) ေ႐ြးေကာက္္ ပြဲတြင္ ပူးေပါင္း ပါဝင္္ သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သေဘာထားမွတ္္ ခ်က္ေပးလာသည္္ ဟု (UWSP) မွသိရ သည္္။

ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၂၇) ရက္္ က ပန္ဆန္းၿမိဳ႕၊ “ဝ”အဖြဲ႔ (UWSP) ဗဟို႐ုံးခ်ဳပ္တြင္ (UWSP) ဒုဥကၠဌ ဦးေဆာင္သည့္ အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ေ႐ြးေကာက္္ ပြဲ ေကာ္မရွင္ ဥကၠဌ ဦးလွသိန္း ဦးေဆာင္သည့္အဖြဲ႕မ်ား ေတြ႕ဆုံရာတြင္ ယင္းသို႔ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ ေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း (UWSP) ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးညီရမ္းက ေျပာသည္။

“ေ႐ြးေကာက္ ပြဲ က်င္းပႏိုင္မွာလားဆိုတဲ့ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္ေတြကေတာ့ ေတြ႕ဆုံခဲ့တဲ့ အဖြဲ႕ေတြကို ေမးၾကည့္မွပဲ သိပါလိမ့္္ မယ္” ဟု ၎ကေျပာသည္။

(၂၀၂၀) ေ႐ြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ UWSP ၏ သေဘာထားကမူ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးညီရမ္းက ဆိုသည္။ ေ႐ြးေကာက္ ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံရာတြင္လည္း UWSP ဒုတိယဥကၠဌ ဦးေရွာက္မင္လ်ံက “ဝ” ေဒသတြင္ က်င္းပမည့္ ၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ႊက္ခ်က္မ်ားကို ပူးေပါင္းပါဝင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္လည္ ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္္။

crd:The standard Time