အစၥေရး ေရြးေကာက္ပြဲ အနိုင္ရရွိၿပီဟု အစၥေရး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဘင္ဂ်မင္ ေနတန္ယာဟု ေႂကြးေၾကာ္လိုက္

အစၥေရး တြင္ (၁)ႏွစ္ အတြင္း သုံးႀကိမ္ေျမာက္္ က်င္းပ ခဲ့ရေသာ မတ္္ (၂) ရက္္ ေရြးေကာက္ပြဲ တြင္ မဲ႐ုံ အထြက္ သေဘာထား စစ္္တမ္းမ်ား အရ လႊတ္ေတာ္္ အတြင္း လူမ်ားစုေနရာ ရရန္ အမတ္္ တစ္္ေနရာ အလိုျဖင့္ အနိုင္္ ရရွိၿပီဟု အစၥေရး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္္ ဘင္္ဂ်မင္္ ေနတန္္ယာဟု က မတ္္ (၃) ရက္္ တြင္ ေႂကြးေၾကာ္္ လိုက္္ သည္္။

(၂၀၁၉) ဧၿပီႏွင့္ စက္္တင္္ ဘာ တြင္ ေရြးေကာက္္ ပြဲႏွစ္ ႀကိမ္္ က်င္းပ ခဲ့ေသာ္လည္း အစိုးရဖြဲ႕နိုင္သည့္ တစ္ခုတည္းေသာ ပါတီေသာ္လည္းေကာင္း၊ ညြန္႔ေပါင္းပါတီေသာ္္ လည္းေကာင္း မရွိသျဖင့္ တတိယေျမာက္ ေရြးေကာက္ပြဲကို က်င္းပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ေရြးေကာက္ ပြဲ အနိုင္ရရွိလၽွင္ အေနာက္ဘက္ကမ္းရွိ ဂ်ဴးတိုးခ်ဲ႕အိမ္ရာေနရာမ်ားႏွင့္ ေဂ်ာ္ဒန္ ခ်ိဳင့္ဝွမ္းေဒသကို အစၥေရးပိုင္နက္အတြင္း သြတ္ သြင္းမည္ဟု ေၾကညာထားခ်က္ကိုလည္း ေနတန္ယာဟုသည္ အေကာင္အထည္ေဖာ္နိုင္ရန္ နီးစပ္လာၿပီျဖစ္သည္။ အေမရိကန္ ္သမၼတ ေဒၚနယ္ထရမ့္္ ၏ အေရွ႕အလယ္္ ပိုင္းေဒသ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အစီအစဥ္က အေနာက္ဘက္ကမ္း ေဒသအမ်ားအျပားႏွင့္ ေဂ်ာ္ဒန္ခ်ိဳင့္ဝွမ္း တို ႔ကို အစၥေရးပိုင္္ အျဖစ္ သတ္္မွတ္္ ေပးထားသည္္။

သမၼတ ထရမ့္္ ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အစီအစဥ္ကို ပါလက္စတိုင္းတို႔က ပယ္ခ်ထားသည္။ ထရမ့္၏ အစီအစဥ္သည္ အေနာက္ဘက္ကမ္းႏွင့္ ဂါဇာ ကမ္းေျမာင္ေဒသတြင္ အနာဂတ္ပါလက္စတိုင္း နိုင္ငံေတာ္ထူေထာင္ေရး ရည္မွန္းခ်က္ကို ဖ်က္ဆီးရာ ေရာက္ေနသည္ဟု ပါလက္စတိုင္း တို႔က ေဝဖန္လ်က္ရွိသည္။ အစၥေရးသည္ အထက္ပါ ဧရိယာႏွစ္ခုကို ၁၉၆၇ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းစစ္ပြဲကာလက သိမ္းပိုက္္ ခဲ့ၿပီး တရားမဝင္ သိမ္းပိုက္မႈအျဖစ္ နိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းက သတ္မွတ္ထားသည္။

မဲ႐ုံအ ထြက္ သေဘာထားစစ္တမ္းမ်ားအရ ေနတန္ယာဟု၏ လက္ယာယိမ္း လီကြတ္ပါတီႏွင့္ မိတ္ဖက္ပါတီမ်ားက အမတ္ ၁၂၀ ရွိေသာ လႊတ္ေတာ္္ ၌ အမတ္ေနရာ ၆၀ အထိ အနိုင္ရရွိထားေၾကာင္း သိရသည္။ အစိုးရဖြဲ႕နိုင္ေရးအတြက္ လူမ်ားစုေနရာ ရရွိရန္ အမတ္ တစ္ေနရာ သာ လိုေတာ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။

ေနတန္ယာဟု ၏ အဓိကၿပိဳင္ဘက္ အျပာႏွင့္အျဖဴပါတီမွ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္း ဘန္နီ ဂန္႔ဇ္က အရႈံးမေပးဘဲ အမွန္တရားအတြက္ ဆက္လက္တိုက္္ ပြဲဝင္္ သြားမည္ဟု တြစ္တာတြင္ ေရးသားထားသည္္။

crd:The myanmar Time