ဒူတာေတးအား ၎၏ခ်စ္ခင္သူမ်ားက မထိရန္္၊ မကိုင္္ရန္္ ဖိလစ္ပိုင္အစိုးရက စည္းမ်ဥ္းသစ္္ထုတ္္ျပန္

ဖိလစ္္ပိုင္္ သမၼတ ရိုဒရီဂို ဒူတာေတး ကို ခ်စ္္ခင္္ သူမ်ားသည္္ ၎ႏွင့္ေတြ႕ဆုံရာ တြင္ ထိေတြ႕ခြင့္ရေတာ့မည္္မ ဟုတ္ေၾကာင္း ဖိလစ္ပိုင္္ အစိုးရ က မၾကာေသးမီ တြင္ ထုတ္ျပန္္ ခဲ့သည့္ လုံျခဳံေရး အစီအစဥ္္ မ်ားအရ သိရ သည္္။

အသက္္ (၇၄) ႏွစ္္ အရြယ္ ဒူတာေတးသည္ COVID-19 ေၾကာင့္ ေသဆုံးနိုင္ေျခမ်ားသည့္ အသက္အရြယ္တြင္ ပါဝင္ေနသူ တစ္္ ဦးျဖစ္သည္။ ေရာဂါအခံရွိေနသည့္ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားသည္ COVID-19 ကူးစက္ခံရပါက ေသဆုံးနိုင္ေျခမ်ားေနသည္။

သမၼတႏွင့္ အမ်ားျပည္္ သူ ေတြ႕ဆုံရာတြင္ သမၼတကို ထိေတြ႕ခြင့္မရွိဆိုသည့္ စည္းမ်ဥ္းကို သမၼတလုံျခဳံေရးဌာနက အေကာင္ အထည္ေဖာ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဌာနအႀကီးအကဲ ဂ်ီးဆပ္စ္ ဒူရန္ေတးက ေျပာဆိုခဲ့သည္။

သမၼတဒူ တာေတးနားသို႔ကပ္လာသည့္ နာမည္ေက်ာ္ႏွင့္ နိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ားကို က်နေသခ်ာစြာ စစ္ေဆးဦးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒူ ရန္ေတးကေျပာဆိုခဲ့သည္။ ဖိလစ္ပိုင္နိုင္ငံတြင္း COVID-19 ပ်ံ႕ႏွံ့ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ဖိလစ္ပိုင္အစိုးရက မတ္ ၉ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္္  ခဲ့သည္။ စစ္ေဆးမႈမ်ားအရ ဖိလစ္ပိုင္၌ COVID-19 ကူးစက္ခံထားရသူ ၂၀ ဦးရွိေနၿပီျဖစ္သည္။

ဖိလစ္္ပိုင္္ သမိ္ုင္းတစ္ေလၽွာက္ သမၼတအျဖစ္ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံရသူမ်ားတြင္ အသက္အႀကီးဆုံးျဖစ္သည့္ ဒူတာေတးသည္ ၎၏ က်န္း မာေရးအေျခအေနႏွင့္ပတ္သက္၍ ယခင္ကလည္း ထုတ္ျပန္ခဲ့ဖူးသည္။ ေခါင္းတစ္ျခမ္းကိုက္ျခင္း၊ ကင္ဆာျဖစ္နိ္ုင္ေျခရွိေနျခင္းႏွင့္ ႂကြက္သား အားနည္းျခင္းတို႔ရွိေနေၾကာင္း ၎က ေျပာဆိုခဲ့ဖူးသည္။

ေမာ္ေတာ္္ ဆိုင္္ကယ္မေတာ္္ တဆမႈမ်ားေၾကာင့္ ေက်ာရိုးမႀကီးဒဏ္ရာရွိခဲ့ရာ နာက်င္မႈေပ်ာက္ေစရန္အတြက္ ယခင္က ဖန္တနိုင္းေဆးကို သုံးစြဲခဲ့ဖူးေၾကာင္း ဒူတာေတးက ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့ဖူးသည္္။

crd:The myanmar Time