အေမရိကန္ႏွင့္ ေတာင္ကိုရီးယား၏ အာ႐ုံစိုက္မႈကို လိုခ်င္၍ ေျမာက္ကိုရီးယားက ဒုံးက်ည္မ်ား ပစ္လႊတ္စမ္းသပ္ ႀကိဳးပမ္းေနေၾကာင္း ေတာင္ကိုရီးယားက ထုတ္ျပန္

အနက္ေရာင္္ သိုးေမြး ဦးထုပ္ေဆာင္း ထားေသာ ေျမာက္္ ကိုရီးယားေခါင္းေဆာင္ ကင္္ဂ်ဳံအြန္္ က အေဝးၾကည့္္ မွန္ေျပာင္းျဖင့္ ၾကည့္္ ရႈစစ္ေဆးခဲ့ သည့္ မတ္္ (၉)ရက္္ ဒုံး က်ည္ စမ္းသပ္္ပစ္္ လႊတ္္မႈ သည္ အေမရိကန္ႏွင့္ ေတာင္္ ကိုရီးယား၏ အာ႐ုံစိုက္္မႈ ကို လိုခ်င္္ ၍ ေျမာက္္ကိုရီးယား က လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေတာင္္ကိုရီးယား က မတ္္ (၁၀) ရက္္  တြင္ ထုတ္ျပန္္ခဲ့ သည္္။

ေျမာက္ ကိုရီးယား ပစ္လႊတ္ခဲ့သည့္ ဒုံးက်ည္မ်ားသည္ ပဲ့ထိန္းဒုံးက်ည္မ်ားျဖစ္ဖြယ္ ရွိသည္ဟု ဂ်ပန္က ေျပာၾကားခဲ့ၿပီးေနာက္ တစ္ရက္္ အၾကာတြင္ ေျမာက္ကိုရီးယား၏ KCNA သတင္းဌာနက ေခါင္းေဆာင္ကင္သည္ တာေဝးပစ္အေျမာက္၏ ပစ္အားစြမ္းရည္ကို ေနာက္္ တစ္ႀကိမ္စမ္းသပ္မႈ လုပ္ေဆာင္ျခင္းအား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးခဲ့သည္ဟု သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ဟႏြိဳင္းတြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ ေခါင္းေဆာင္ကင္ႏွင့္ အေမရိကန္သမၼတ ေဒၚနယ္ထရန႔္၏ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲ ပ်က္ျပားခဲ့ၿပီးေနာက္ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္္ ကာလအတြင္း ေျမာက္ကိုရီးယားသည္ ၎ပိုင္ဆိုင္ထားေသာ လက္နက္မ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ျမႇင့္တင္ရန္ ဆက္္ လက္္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း ေလ့လာသုံးသပ္သူမ်ားက ဆိုသည္။

ေျမာက္္ ကိုရီးယား၏ တရားဝင္သတင္းစာ ရိုေဒါင္ရွင္မြန္က ေဖာ္ျပေသာဓာတ္ပုံမ်ားထဲတြင္ အတြဲလိုက္ ဒုံးပစ္ေလာင္ခ်ာမ်ားမွ ဒုံးက်ည္္ မ်ား ပစ္လႊတ္ေနသည့္ပုံကို ေတြ႕ျမင္ရ ၿပီး အျခားဓာတ္ပုံမ်ားထဲတြင္ အခ်င္းပိုေသးသည့္ က်ည္ဖူးမ်ားႏွင့္ အေျမာက္မ်ားအား တစ္ၿပိဳင္္ တည္း ဆက္္ တိုက္္ ပစ္္လႊတ္္ ေနမႈတို ႔ကို ေတြ႕ျမင္ရသည္္ ။ ဒုံး လက္္နက္္ပစ္္ လႊတ္္မႈသည္ ကၽြန္းတစ္ကၽြန္းကို ပစ္မွတ္ထားဖြယ္ရွိေၾကာင္း ခန႔္မွန္းရသည္။

ဒုံးစမ္းသပ္ ပစ္လႊတ္မႈကို ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးခဲ့ေသာကင္သည္ ႐ုရွားစတိုင္ သိုးေမႊးဦးထုပ္တစ္လုံးကို ေဆာင္းထားၿပီး ကာကီေရာင္ စစ္ဝတ္ အေပၚအကၤ်ီကို ဝတ္ဆင္ထားကာ အနက္ေရာင္ႏွာေခါင္းစည္း တပ္ဆင္ထားေသာ အရာရွိတစ္ဦး၏ ေဘးတြင္ရပ္လ်က္ ကတုပ္က်င္း တစ္ခုအတြင္း မွ ၾကည့္ရႈေန သည္ကို ဓာတ္ပုံတြင္ ေတြ႕ျမင္ရသည္။

ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္္စ္္ ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ့မႈမျဖစ္ပြားေအာင္ တားဆီးရန္ ႀကိဳးပမ္းေနေသာ ေျမာက္ကိုရီးယားသည္ ၎၏နယ္စပ္မ်ားကို ပိတ္ဆို႔ထား ၿပီး လုံျခဳံေရး တင္းက်ပ္ခဲ့သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္္ သီတင္းပတ္ႏွစ္ပတ္အတြင္း လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ ဒုံးစမ္းသပ္ပစ္လႊတ္မႈသုံးႀကိမ္ကို ေခါင္းေဆာင္ကင္ကိုယ္တိုင္ ၾကည့္ရႈစစ္္ ေဆးခဲ့ကာ ယင္းသည္ ယခုႏွစ္အတြင္း ကင္၏ ပထမဆုံးအႀကိမ္ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားမႈျဖစ္ေၾကာင္း ေတာင္းကိုရီးယား၏ ကိုရီး ယားေပါင္းစည္းေရးဝန္ႀကီးဌာနက မတ္ ၁၀ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

လက္န္က္္ စမ္းသပ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းသည္ ျပည္တြင္းအင္အား ပိုမိုေတာင့္တင္းခိုင္မာေစရန္အတြက္ျဖစ္ကာ ထိုသို႔စမ္းသပ္္မႈ မ်ားလုပ္ေဆာင္ျခင္းမွာ အျပင္ပန္းအားျဖင့္ အေမရိကန္ႏွင့္ေတာင္ကိုရီးယား၏ အာ႐ုံစိုက္မႈကို ခံခ်င္၍ျဖစ္ၿပီး ၎တို႔၏ ရပ္္တည္္ ခ်က္သေဘာထား ေျပာင္းလဲေစေရးအတြက္ ဖိအားေပးေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေပါင္းစည္းေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အတြင္း ေဖာ္ျပထား သည္္။

crd:Eleven media