ႏိုင္ငံတကာတရားရံုးတြင္ တရားစြဲခံထားရသည့္ အေျခအေနေၾကာင့္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ အႏၱရာယ္ရွိႏိုင္ေၾကာင္း ႀကံ့ခိုင္ေရး အမတ္ ဦးေသာင္းေအးေျပာ

ဒုတိယ အႀကိမ္ ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ ဆင္ေရး ရလာဒ္္ သည္ တပ္မေတာ္ က လႊမ္းမိုးထားသည့္္ အတြက္ မျပင္ဆင္ နိုင္ေၾကာင္း နိုင္ငံတကာ ကို သိေစခ်င္သည့္ အဓိပၸာယ္ဆို ပါက ႏိုင္ငံတကာတရားရံုး တြင္ တရားစြဲခံထားရ သည့္ အေျခအေနေၾကာင့္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ နိုင္ငံေတာ္္ အတြက္ အမ်ားႀကီး အႏၱရာယ္္ ရွိႏိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ လြန္စြာ စိတ္ပူေၾကာင္း ႀကံ့ခိုင္ေရး ပါတီအမတ္္ ဦးေသာင္းေအး က ေျပာသည္္။

“ျမန္မာႏိုင္ငံ မွာ တပ္မေတာ္ က ဒီလိုလႊမ္းမိုးထားတဲ့ အတြက္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒေတာင္ မျပင္ႏိုင္ ပါဘူးဆိုတာ ႏိုင္ငံတကာ ကို Message ေပးခ်င္ တာလား။ အဲလိုေပးခ်င္ ရင္ တစ္္ဖက္္ က အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ခံုရံုးမွာ တရားစြဲဆိုခံ ထားရတဲ့ ဘက္္ မွာ တပ္မေတာ္ အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ အတြက္ အမ်ားႀကီး အႏၱရာယ္ရွိႏိုင္္ တယ္္။အန္ကယ္ တို႔ကေတာ့ အဲဒါကို အရမ္းစိတ္ပူတယ္္” ဟု ၄င္းကေျပာ သည္။

မတ္္ လ (၁၁)ရက္ေန ႔က ျပဳ လုပ္ေသာ ဒုတိယ အႀကိမ္ေျမာက္ ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ ဆင္ေရး ဒုတိယေန႔ အျဖစ္ မဲခြဲဆံုးျဖတ္္ သည့္ ျပည္ေထာင္္စု လႊတ္ေတာ္္ အၿပီး သတင္းေထာက္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုစဥ္ အထက္ပါအတိုင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဖြဲ႔စည္း ပံု ျပင္ဆင္ေရးအ တြက္ ႏွစ္ရက္ဆက္တိုက္ ပုဒ္မ၊ ပုဒ္မခြဲ ၂၉ခုကို မဲခြဲဆံုးျဖတ္ရာတြင္ မသန္စြမ္းႏွင့္ဆိုင္သည့္ စကားရပ္ျပင္ဆင္မႈ မုဒ္မ ႏွစ္ခုသာ ျပင္ဆင္ ခြင့္ ရထား သည္္ ။

crd:mizzima news