ဖြဲ႔စည္းပံု ျပင္ဆင္ေရး မဲေပးမႈတြင္ ကိုယ္စားလွယ္အေရအတြက္ထက္ ေထာက္ခံမဲ ေလ်ာ့နည္းျခင္းသည္ ဂရုစိုက္မႈ နည္းျခင္းေၾကာင့္ဟု အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္္တာလွမိုးေျပာ

ဖြဲ႔စည္းပံု ျပင္္ ဆင္ေရး မဲေပးမႈ တြင္ ကိုယ္္စားလွယ္အေရအတြက္္ ထက္ မဲရ လာဒ္ေလ်ာ့နည္း ခဲ့ျခင္း သည္ ဂရုစိုက္္ မႈ နည္း ပါး ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ကိုယ္စား လွယ္ ေဒါက္တာလွမိုး က  ေျပာသည္။

ဒုတိယ အႀကိမ္ ဖြဲ႔စည္း ပံု ျပင္္ဆင္ေရး ပထမေန႔ မဲခြဲ မႈ ရလာဒ္္ တြင္ NLD က ျပင္ဆင္္ ရန္ တင္သြင္း ထား သည့္္ ပုဒ္္မ ၄၀(ဂ)အတြက္္ ရရွိခဲ့ သည့္ ထာက္ခံ မဲအေရအတြက္္ သည္ လႊတ္ေတာ္္ ကိုတက္ေရာက္္ ခဲ့သည့္ ပါတီ၀္င္ အမတ္အေရအတြက္္ ထက္ မဲ၃၀ေက်ာ္ ေလ်ာ့ နည္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

မတ္္လ (၁၀)ရက္ေန႔က လႊတ္ေတာ္္ ကိုယ္္စားလွယ္ စုစုေပါင္း (၆၃၃)ဦး တက္ေရာက္္ ခဲ့ၿပီး (၂၁)ဦး ခြင့္တိုင္္ ခဲ့သည္္။ အဆိုပါ အေရအ တြက္တြင္ NLD က ကိုယ္္ စားလွယ္ ၃၇၈ ဦးတက္ၿပီး ႏွစ္ဦးခြင့္တိုင္ခဲ့သည္။ ပုဒ္မ၄၀(ဂ)ကို မဲခြဲသည့္ အခါ ၃၄၃မဲသာ ရခဲ့သျဖင့္ ပါတီ၀င္ အမတ္ဦးေရ ထက္ ၃၅မဲေလ်ာ့နည္းသည့္ ရလာဒ္ကို ရခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ မဲရလာဒ္ျဖစ္စဥ္အတြက္လည္း NLD အမတ္မ်ား အေပၚ ေမးခြန္း ထုတ္ေ၀ဖန္မႈမ်ား ရွိေနသည္။

ယခုကဲ့ သို႔ ျဖစ္ခဲ့ျခင္းသည္ အမွားအယြင္းတစ္ခုခုရွိခဲ့ျခင္းသာ ျဖစ္ကာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ ပါတီကတင္သြင္းသည့္ ဥပေဒ မ်ားအေပၚ ကန္႔ကြက္မဲေပးျခင္းမ်ိဳး မလုပ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာ လွမိုးက ေျပာသည္။

ပုဒ္္မ ၄၀(ဂ)၏ မူလျပဌာန္းခ်က္သည္ အေရးေပၚအေျခအေနေပၚေပါက္ခဲ့ပါက တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အာဏာ ကို ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ သတ္မွတ္ ျပဌာန္းထားသည့္ အတိုင္း ရယူသံုးစြဲခြင့္ရွိသည္ဟု ျပဌာန္းထားတာခ်က္ကို အေရးေပၚအေျခအေန ေပၚေပါက္္ ခဲ့လွ်င္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ဦးေဆာင္ၿပီး တာ၀န္ယူေဆာင္္ ရြက္မည့္ အစီအစဥ္တစ္ရပ္ကို အတည္ျပဳဆံုးျဖတ္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ဟု NLD ပါတီက ျပင္ဆင္ခ်က္ တင္သြင္း ထားျခင္းျဖစ္သည္။

လက္ရွိ ဖြဲ႔စည္းပံုကိုျပင္ဆင္ေရး မဲေပးဆံုးျဖတ္မႈတြင္ ပယ္မဲျဖစ္ခဲ့လွ်င္ ကန္႔ကြက္မဲစာရင္းသို႔ ထည့္သြင္းျခင္း ျဖစ္သည္။ ကိုယ္္စားလွယ္္ မ်ားအေနျဖင့္ ပယ္မဲမျဖစ္ေအာင္ ဂရုစိုက္မဲေပးရန္ လႊတ္ေတာ္နာယကက မတ္လ၁၁ရက္ေန႔ မနက္ လႊတ္ေတာ္မစခင္ သတိေပး ခဲ့ေသးသည္။

မတ္္လ (၁၁)ရက္ေန႔ က မဲခြဲဆံုးျဖတ္မႈျပဳလုပ္သည့္ ပုဒ္မ၅၉(စ)အပါအ၀င္သမၼတ၏ အရည္အခ်င္းကန္႕သတ္ခ်က္ ပုဒ္မမ်ား၊ တပ္မေတာ္္သား ကိုယ္စားလွယ္အရည္အတြက္ကို ေလ်ာ့ခ်ရန္ ျပင္ဆင္မည့္ ပုဒ္မ၊ပုဒ္မခြဲမ်ားႏွင့္ ကာလံုကို ျပင္ဆင္ဖြဲ႔စည္းမည့္ ပုဒ္မ ပုဒ္မခြဲ စုစုေပါင္း (၁၅)ခု ကို မဲခြဲဆံုးျဖတ္ခဲ့ရာတြင္ ျပင္ဆင္ရန္ လံုေလာက္သည့္ မဲပမာဏ တစ္ခုမွ မရရွိခဲ့ေပ။

မတ္္လ (၁၀)ရက္ေန႔ က စတင္္ မဲခြဲဆံုးျဖတ္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ရက္တာကာလအတြင္း ပုဒ္မ၊ ပုဒ္မခြဲေပါင္း ၂၉ခုကို ဆံုးျဖတ္ခဲ့ရာတြင္ မသန္မစြမ္းစကားရပ္္ ကို မသန္းစြမ္းဟု ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ အိုမင္းမစြမ္းဆိုသည့္ စကားရပ္ကို သက္ႀကီးရြယ္အိုဟု ျပင္သည့္ ပုဒ္မ ႏွစ္္ခု ကို သာ ျပင္္ဆင္္ ရန္္ သေဘာ တူညီမႈ ရေသးသည္္။

crd:mizzima news