အပ္မႈိ ဆိုျပီး ေခၚေခၚေနၾကတဲ့ “ENOKI” မႈိကို ၾကိဳက္ၾကသူမ်ား သတိျပဳရန္ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္

ျမန္မာေတြက အပ္မႈိ ဆိုၿပီးေခၚတဲ့ Sun Hong Foods, Inc. တံဆိပ္ပါ Enoki မႈိမွာ Listeria ပိုးတမ်ိဳး ရွိေနတဲ့ အတြက္ မစားၾကဖို႔ အေမရိကန္ CDC က ေျပာလိုက္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ – ကိုယ္ဝန္ေဆာင္၊ အသက္ ၆၅ ႏွစ္နဲ႔အထက္ ဒါမွမဟုတ္ ကိုယ္ခံအားစနစ္ အားနည္းသူေတြ မစားဖို႔ သတိေပးထားပါတယ္။ ေလာေလာဆယ္ Sun Hong Foods, Inc. ကုမၸဏီတံဆိပ္နဲ႔ မႈိေတြကို ျပန္သိမ္းဖို႔ ၫႊန္ၾကားထားတယ္။ တျခားတံဆိပ္ေတြကိုေတာ့ သတိေပးတာ မရွိေသးဘူး။ ျပန္သိမ္းဖို႔ ၫႊန္ၾကားထားတဲ့ အပ္မႈိေၾကာင့္ ၄ ေယာက္ေသ၊ ၃၀ ေဆး႐ုံတက္ရ။ CDC အပါအဝင္ ကြၽမ္းက်င္တဲ့ ဆရာဝန္ေတြကိုေမးၿပီး အေသးစိတ္ ထပ္တင္ေပးပါတယ္ရွင္။

မတ္လ 11, 2020

CDC (ေရာဂါကာကြယ္ေရးႏွင့္ထိန္းခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕စည္း)၊ အေမရိကန္ျပည္နယ္မ်ား ရွိျပည္သူ႕က်န္းမာေရး အဖြဲ႕စည္းမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ယူအက္စ္အစားအစာႏွင့္ ေဆးဝါးစီမံခန႔္ခြဲမႈ (USFDA) သည္ Enoki (အပ္မွို)ႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေသာ Listeria monocytogenes ေရာဂါကူးစက္မႈကို ဘက္ေပါင္းစုံမွ စုံစမ္းစစ္ေဆးေနသည္။

ျပည္သူ႕က်န္းမာေရးမွ စုံစမ္းစစ္ေဆးသူမ်ားသည္ဤေရာဂါျဖစ္ပြားမႈ၏တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းျဖစ္နိုင္သည့္ေရာဂါမ်ားကိုေဖာ္ထုတ္ရန္ PulseNet စနစ္ကိုအသုံးျပဳေနသည္။ PulseNet သည္ CDC မွညွိႏွိုင္းထားေသာျပည္သူ႕ က်န္းမာေရးႏွင့္ စားနပ္ရိကၡာစည္းမ်ဥ္း ေအဂ်င္စီ ဓာတ္ခြဲခန္းမ်ား၏ နိုင္ငံအဆင့္အမ်ိဳးအစား ကြန္ယက္တစ္ခုျဖစ္သည္။ CDC PulseNet သည္ျဖစ္နိုင္ေခ်ရွိေသာ ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈမ်ားကိုေဖာ္ထုတ္ရန္ အသုံးျပဳေသာ အစီအစဥ္မ်ား၏အမ်ိဳးသားအဆင့္ေဒတာေဘ့စ္ တစ္ခုျဖစ္သည္။ WGS စနစ္သည္ စုံစမ္းစစ္ေဆးသူမ်ားကို ေရာဂါျဖစ္ေစေသာ ဘက္တီးရီးယားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား ကိုေပးသည္။ ဤ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈတြင္ ေရာဂါျဖစ္ပြားေသာ လူမ်ားသည္ တူညီေသာ ေရာဂါအရင္းအျမစ္တစ္ခု လာေၾကာင္းသက္ေသျပနိုင္ရန္ျဖစ္သည္။

၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ မတ္လ ၉ ရက္တြင္ Listeria monocytogenes ေရာဂါပိုး ကူးစက္ခံရသူ ၃၆ ဦး ကိုျပည္နယ္ ၁၇ ခုမွ အစီရင္ခံခဲ့သည္။

ေနမေကာင္းေသာ လူမ်ား၏ Listeria နမူနာမ်ားကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ နိုဝင္ဘာ ၂၃ မွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၁၃ ရက္အထိေကာက္ယူခဲ့သည္။ မက်န္းမမာသူမ်ားသည္အသက္ ၁ ႏွစ္မွ ၉၇ ႏွစ္အတြင္းအလယ္အလတ္အသက္ ၆၇ ႏွစ္ရွိသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ဖ်ားနာသူ ၈၈ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္အမ်ိဳးသမီးမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ဖ်ားနာေနေသာလူနာ ၃၂ ဦး တြင္ေဆး႐ုံတက္ကုသမႈ ၃၀ ကိုအစီရင္ခံခဲ့သည္။ ကယ္လီဖိုးနီးယား၊ ဟာဝိုင္ယီႏွင့္နယူးဂ်ာစီျပည္နယ္မ်ားမွလူ ၄ ဦး ေသဆုံးခဲ့သည္။ ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈေျခာက္ခုသည္ကိုယ္ ၀ န္ေဆာင္မ်ားျဖစ္ၿပီးသေႏၶသားဆုံးရႈံးမႈကိုျဖစ္ေစခဲ့သည္။

ျဖစ္ပြားမႈ၏စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး ႏွင့္ဓာတ္ခြဲခန္းမွ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ား အရ ကိုရီးယားထုတ္ကုန္တစ္ခုျဖစ္ေသာ Enoki (အပ္မွို)မ်ားသည္က ဤေရာဂါျဖစ္ပြားမႈ၏ အရင္းအျမစ္ျဖစ္ဟုေဖာ္ျပထားသည္။

ျပည္နယ္ႏွင့္ေဒသႏၲရျပည္သူ႕ က်န္းမာေရးတာ ၀ န္ရွိသူမ်ားက ေနမေကာင္းျဖစ္ေနေသာလူမ်ားအား ၄ င္းတို႔မဖ်ားနာမီလအတြင္း သူတို႔စားခဲ့သည့္ အစားအစာမ်ားကို လူေတြ႕ေမးျမန္းခဲ့သည္ ၂၂ အနက္ ၁၂ ဦး (၅၅%) မွ Enoki မွိုမ်ားႏွင့္ ကမာ အပါဝင္အျခားကို အစားစာမ်ားကို စားသုံးေၾကာင္းေဖာ္ျပခဲ့သည္။

မီခ်ီဂန္ လယ္ယာ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဌာန သည္ နာမက်န္းသူတစ္ ဦး Enoki မွိုမ်ားကို ဝယ္ယူသည့္ ကုန္စုံဆိုင္တစ္ခုမွ စမ္းသပ္ရန္မွိုမ်ားကို စုေဆာင္းခဲ့သည္။ Enoki မွိုနမူနာႏွစ္မ်ိဳးသည္ Listeria monocytogenes ျဖစ္ပြားမႈကိုျဖစ္ေပ ၚေစေၾကာင္းေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ ဤမွိုမ်ား ကို“ ကိုရီးယားထုတ္ကုန္” အျဖစ္တံဆိပ္ကပ္ထားၿပီး Sun Hong Foods, Inc မွျဖန႔္ေဝသည္။

၂၀၂၀၊ မတ္လ ၉ ရက္တြင္ Sun Hong Foods, Inc မွ“ ကိုးရီးယားနိုင္ငံ၏ ကုန္ပစၥည္း” အျဖစ္တံဆိပ္ကပ္ထားေသာ Enoki မွိုမ်ား (ကုန္ထုတ္အမွတ္ UPC 7 426852 625810) ကို စားသုံးသူမ်ား၊ စားနပ္ရိကၡာ ၀ န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ လက္လီေရာင္းခ်သဴမ်ား ကိုေရာင္းခ်ရန္ႏွင့္ စားသုံးရန္မသင့္ဟုေခၚယူ အသိေပးခဲ့သည္။ Sun Hong Foods, Inc မွျဖန႔္ေဝေပးေသာ Enoki မွိုမ်ားသည္ ဤေရာဂါျဖစ္ပြားမႈ အားလုံးကိုမေဖာ္ျပပါ။ US FDA သည္ Sun Hong Foods, Inc မွျဖန႔္ေဝေသာ enoki အပ္မွို၏အရင္းအျမစ္ ကိုေဖာ္ထုတ္ရန္ႏွင့္ အျခား enoki မွိုမ်ားကိုလဲ ဆက္လက္စစ္ေဆးလ်က္ရွိသည္။

CDC မွ“ Product of Korea” ဟုအမည္တပ္ထားေသာအပ္မွိုမ်ားသည္ Listeria monocytogenes ႏွင့္အဆိပ္သင့္ျခင္းျဖစ္နိုင္သည္။ အႏၲရာယ္ျမင့္မားေသာသူမ်ားမွာ – ကိုယ္ဝန္ေဆာင္အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ အသက္ ၆၅ ႏွစ္ႏွင့္ အထက္လူႀကီးမ်ားႏွင့္ ကိုယ္ခံအားစနစ္ အားနည္းေနသူမ်ား – enoki မွိုမ်ားကိုမစားရန္ အႀကံျပဳထားသည္။

Listeriosis သည္လူႏွင့္လူ၏ ခႏၶာကိုယ္ အစိတ္အပိုင္းအေပၚ မူတည္၍ ကြဲျပားေသာေရာဂါ လကၡဏာမ်ား ကိုျဖစ္ေပၚေစနိုင္သည္။ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ပုံမွန္အားျဖင့္ဖ်ားနာျခင္းႏွင့္ အျခားတုပ္ေကြးကဲ့သို႔ေသာ လကၡဏာမ်ားျဖစ္သည့္ ပင္ပန္းျခင္းႏွင့္ႂကြက္သားကို က္ျခင္းကဲ့သို ႔ခံစားရသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ကိုယ္ဝန္သည္မ်ားသည္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ေန ကိုယ္ဝန္ပ်က္က်ျခင္း၊ လမျပည့္ကေလးေမြးျခင္းႏွင့္ ကေလးတြင္ အသက္စိုးရိမ္ဖြယ္ေရာဂါျဖစ္ေစျခင္းတို႔လဲျဖစ္ေပၚေစနိုင္ပါသည္။

သာမန္သူမ်ား တြင္ ေတြ႕ရေသာ ေရာဂါလကၡဏာမ်ားမွာ ေခါင္းကိုက္ျခင္း၊ ဇက္ခိုင္ျခင္း၊ တက္ျခင္း ေရာဂါလကၡဏာမ်ားေတြ႕နိုင္ပါသည္။ Listeria ပိုးပါဝင္ေသာ အစာကိုစားၿပီးေနာက္ ၁ ပတ္မွ ၄ ပတ္အတြင္း ေရာဂါလကၡဏမ်ားျပနိုင္သည္။ အခ်ိဳ႕လူမ်ားသည္ ေရာဂါလကၡဏာ မ်ားကို ပိုးကူးစက္ခံရၿပီး ရက္၇၀ မွျပသနိုင္သလို ကူးစက္ေသာေန႕တြင္လည္း လကၡဏျပနိုင္ပါသည္။ Listeriosis ကိုပဠီဇီဝေဆးမ်ားျဖင့္ကုသရပါသည္။

ref : CDC