ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္တဲ့ တတိယေန႔၊ ပုဒ္မ (၁၄) ခုလုံးကို မျပင္နိုင္

ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒကို ဒုတိယ အႀကိမ္ျပင္ဆင္တဲ့ ဥပေဒၾကမ္းကို တတိယေန႔အျဖစ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ မဲခြဲဆုံးျဖတ္ခဲ့ရာမွာ လုံေလာက္တဲ့ ေထာက္ခံမဲ အေရအတြက္ မျပည့္မီလို႔ ဥပေဒကို မျပင္ဆင္နိုင္ပါဘူး၊ဒီေန႔ မဲခြဲတဲ့ ပုဒ္မေတြမွာ အေရးေပၚကာလမွာ သမၼတနဲ႔ တပ္ခ်ဳပ္ ဘယ္သူ႔ကို အခြင့္အာဏာေပးမလဲ ဆုံးျဖတ္ရမယ့္ ပုဒ္မအပါအဝင္ ပုဒ္မ ၄၁၂(က) ၊ ပုဒ္မ ၄၁၂(ခ)၊ ပုဒ္မ ၄၁၃၊ပုဒ္မ ၄၁၃(ခ) ၊ ပုဒ္မ ၄၁၅ ၊ ပုဒ္မ ၄၁၇၊ ပုဒ္မ ၄၁၈ ၊ ပုဒ္မ ၄၁၈ (က) ၊ ပုဒ္မ ၄၁၈(ခ)၊ ပုဒ္မ ၄၁၉၊ ပုဒ္မ ၄၂၀၊ပုဒ္မ ၄၂၁ ၊ ပုဒ္မ ၄၂၁ (က) ၊ ပုဒ္မ ၄၂၁ (ခ) စုစုေပါင္းပုဒ္မ ၁၄ ခုကို မဲခြဲ ဆုံးျဖတ္ခဲ့တာပါ၊

မဲေပးခြင့္ရွိတဲ့ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၆၅၄ ဦးရွိၿပီး ျပင္ဆင္နိုင္ဖို႔ လိုအပ္တဲ့ မဲအေရအတြက္ကေတာ့ ၄၉၁ မဲပါ။ဒီေန႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကိုတက္ေရာက္လာသူ ကိုယ္စားလွယ္က ၆၃၃ ဦးရွိၿပီး ခြင့္တိုင္ၾကားသူ ၂၁ ဦး ရွိေနပါတယ္၊

လႊတ္ေတာ္မွာ ဒီခ်ဳပ္ပါတီက ကိုယ္စားလွယ္ ၃၈၀ ဦး ရွိၿပီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီက ၄၀ ဦး၊ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ ၁၆၆ ဦးနဲ႔ တိုင္းရင္းသား၊ အျခားႏွင့္ တသီးပုဂၢလ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ၆၈ ဦးရွိေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ပုဒ္မေတြရဲ့ မူလျပဌာန္းခ်က္နဲ႔ ျပင္ဆင္ခ်က္ေတြကို အေသးစိတ္ဖတ္ရႈနိင္ပါတယ္။

ပုဒ္မ ၄၁၂(က) မူလျပဌာန္းခ်က္

တိုင္းေဒသႀကီးတစ္ခုတြင္ ျဖစ္ေစ၊ ျပည္နယ္တစ္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ေစ၊ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမတြင္တစ္ခုတြင္ ျဖစ္ေစ၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ စီရင္စုတစ္စုတြင္ ျဖစ္ေစဝ ယင္းတို႔၏တစ္စိတ္တစ္ေဒသတြင္ျဖစ္ေစ ျပည္သူမ်ား၏ အသက္အိုးအိမ္စည္းစိမ္ကို ထိပါးအႏၲရာယ္ျပဳမည့္ အေရးေပၚအေျခအေနေပၚေပါက္လၽွင္ သို႔မဟုတ္ ထိုသို႔ ေပၚေပါက္ရန္ လုံေလာက္ေသာအေၾကာင္းရွိေၾကာင္း သက္ဆိုင္ရာ ေဒသအာဏာပိုင္အဖြဲ႕အစည္းက တင္ျပလၽွင္ေသာ္လည္းေကာင္း နိုင္ငံေတာ္သမၼတသည္ အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးႏွင့္လုံျခဳံေရးေကာင္စီႏွင့္ ညႇိႏွိုင္းၿပီး ဥပေဒကဲ့သို႔ အာဏာတည္သည့္အမိန႔္ ထုတ္ျပန္၍အေရးေပါအေျခအေနေၾကညာနိုင္သည္၊

ပုဒ္မ ၄၁၂(က) ျပင္ဆင္ခ်က္

ပယ္ဖ်က္ရန္
———————————————-
ပုဒ္မ ၄၁၂(ခ) မူလျပဌာန္းခ်က္

ပုဒ္မခြဲ(က)အရ နိင္ငံေတာ္ သမၼတသည္ အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးႏွင့္လုံျခဳံေရးေကာင္စီႏွင့္ ညႇိႏွိုင္းရာတြင္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားစုံညီစြာတက္ေရာက္နိုင္ျခင္းမရွိပါက အဖြဲ႕ဝင္မ်ားျဖစ္ေသာ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၊ ဒုတိယ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၊ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနဝန္ႀကီး၊ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီးတို႔ႏွင့္ ညႇိႏွိုင္းၿပီး အေရးေပၚအေျခအေနကို အခ်ိန္မီ ထုတ္ျပန္ေၾကညာနိုင္သည္။ယင္းသို႔ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ကို အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးႏွင့္ လုံျခဳံေရးေကာင္စီသို႔ အျမန္ဆုံးတင္ၿပ အတည္ျပဳခ်က္ယူရမည္၊

ပုဒ္မ ၄၁၂(ခ) ျပင္ဆင္ခ်က္

ပယ္ဖ်က္ရန္
————————–
ပုဒ္မ ၄၁၃ မူလျပဌာန္းခ်က္

ပုဒ္မ ၄၁၂ အရ အေရးေပၚအေျခအေနေၾကညာသည့္ ကိစၥရပ္တြင္(က) အေရးေပၚအေျခအေနေၾကညာခ်က္ အက်ိဳးသက္ေရာက္သည့္ နယ္ေျမေဒသအတြင္း မူလအေျခအေနသို႔ အျမန္ျပန္လည္ေရာက္ရွိေစျခင္းငွာ ေဒသဆိုင္ရာအာဏာပိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ယင္းအဖြဲ႕အစည္းဝင္မ်ား၊ နယ္ဘက္ဆိုင္ရာဝန္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ယင္းအဖြဲ႕အစည္းဝင္မ်ားက တည္ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီတာဝန္ထမ္းေဆာင္ရာတြင္ ထိေရာက္မႈရွိေစရန္ တပ္မေတာ္၏အကူအညီကို ရယူေဆာင္ရြက္နိုင္သည္။

ပုဒ္မ ၄၁၃ ျပင္ဆင္ခ်က္
ပယ္ဖ်က္ရန္
—————————
ပုဒ္မ ၄၁၃(ခ) မူလျပဌာန္းခ်က္

နိုင္ငံေတာ္သမၼတသည္ လိုအပ္ပါက စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အမိန႔္တစ္ရပ္ ထုတ္ျပန္နိုင္သည္။ ယင္းစစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အမိန႔္တြင္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္အား အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာလုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္တာဝန္မ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ရပ္ရြာေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္တာဝန္မ်ားကိုလည္းေကာင္း သတ္မွတ္ေပးရမည္။ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္သည္ ယင္းလုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္တာဝန္မ်ားကို မိမိကိုယ္တိုင္က်င့္သုံးေဆာင္ရြက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ စစ္ဘက္အာဏာပိုင္တစ္ဦးဦးကို က်င့္သုံးေဆာင္ရြက္ေစျခင္း ျပဳနိုင္သည္။

ပုဒ္မ ၄၁၃(ခ) ျပင္ဆင္ခ်က္
ပယ္ဖ်က္ရန္
———————-
ပုဒ္မ ၄၁၅ မူလျပဌာန္းခ်က္

နိုင္ငံေတာ္သမၼတသည္ အေရးေပၚအေျခအေနေၾကညာ၍ ပုဒ္မ ၄၁၀ ႏွင့္ ၄၀၁ အရ အေရးယူေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ပုဒ္မ ၄၁၂ ႏွင့္ ၄၁၃ အရ အေရးယူေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို လည္းေကာင္း ပုဒ္မ ၂၁ (ခ)၊ (ဂ) ႏွင့္ (င) တို႔ႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ရမည္။

ပုဒ္မ ၄၁၅ ျပင္ဆင္ခ်က္

နိုင္ငံေတာ္သမၼတသည္ အေရးေပၚအေျခအေနကို မိမိကိုယ္တိုင္ေၾကညာ၍ ပုဒ္မ ၄၁၀ ႏွင့္ ၄၀၁ အရ အေရးယူေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ပုဒ္မ ၂၁ (ခ)၊ (ဂ) ႏွင့္ (င) တို႔ႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ရမည္။
———————-
ပုဒ္မ ၄၁၇ မူလျပဌာန္းခ်က္

နိုင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ဆူပူေသာင္းက်န္းမႈ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ အဓမၼနည္းမ်ားျဖင့္ ရယူေဆာင္ရြက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ျခင္းေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စုၿပိဳကြဲေစမည့္ ၊ တိုင္းရင္းသားစည္းလုံးညီညြတ္မႈ ၿပိဳကြဲေစမည့္ သို႔မဟုတ္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာလက္လြတ္ဆုံးရႈံးေစမည့္ အေရးေပၚအေျခအေနေပၚေပါက္လၽွင္ သိုမဟုတ္ ေပၚေပါက္ရန္ လုံေလာက္ေသာအေၾကာင္းေတြ႕ရွိလၽွင္ နိုင္ငံေတာ္သမၼတသည္ အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးႏွင့္ လုံျခဳံေရးေကာင္စီႏွင့္ ညႇိႏွိုင္းၿပီး ဥပေဒကဲ့သို႔ အာဏာတည္သည့္ အမိန႔္ ထုတ္ျပန္၍ အေရးေပၚအေျခအေနေၾကညာနိုင္သည္။ ယင္းအမိန႔္တြင္ အေရးေပၚအေျခအေနအက်ိဳးသက္ေရာက္သည့္ နယ္ေျမသည္ နိုင္ငံတစ္ဝန္းလုံး ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ အခ်ိန္ကာလသတ္မွတ္ခ်က္သည္ အမိန႔္ထုတ္ျပန္သည့္ေန႔မွ တစ္နစ္အထိျဖစ္ေၾကာင္း‌ ေဖာ္ျပရမည္။

ပုဒ္မ ၄၁၇ ျပင္ဆင္ခ်က္

နိုင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ဆူပူေသာင္းက်န္းမႈ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ အဓမၼနည္းမ်ားျဖင့္ ရယူေဆာင္ရြက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ျခင္းေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စုၿပိဳကြဲေစမည့္ ၊ တိုင္းရင္းသားစည္းလုံးညီညြတ္မႈ ၿပိဳကြဲေစမည့္ သို႔မဟုတ္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာလက္လြတ္ဆုံးရႈံးေစမည့္ အေရးေပၚအေျခအေနေပၚေပါက္လၽွင္ သိုမဟုတ္ ေပၚေပါက္ရန္ လုံေလာက္ေသာအေၾကာင္းေတြ႕ရွိလၽွင္ နိုင္ငံေတာ္သမၼတသည္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳဆုံးျဖတ္ခဲ့သည့္ အစီအစဥ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္ ဥပေဒကဲ့သို႔ အာဏာတည္သည့္ အမိန႔္ ထုတ္ျပန္၍ အေရးေပၚအေျခအေနေၾကညာနိုင္သည္။ ယင္းအမိန႔္တြင္ အေရးေပၚအေျခအေနအက်ိဳးသက္ေရာက္သည့္ နယ္ေျမသည္ နိုင္ငံတစ္ဝန္းလုံး ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ အခ်ိန္ကာလသတ္မွတ္ခ်က္သည္ အမိန႔္ထုတ္ျပန္သည့္ေန႔မွ တစ္နစ္အထိျဖစ္ေၾကာင္း‌ ေဖာ္ျပရမည္။
—————

ပုဒ္မ ၄၁၈ မူလျပဌာန္းခ်က္

ပုဒ္မ ၄၁၈ ျပင္ဆင္ခ်က္

ပုဒ္မ ၄၁၈ ၏ ေျခဆင္းအျဖစ္ အသစ္ျဖည့္စြက္ခ်က္
၄၁၈၊ နိုင္ငံေတာ္သမၼတသည္ ပုဒ္မ ၄၁၇ အရ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳဆုံးျဖတ္သည့္ အစီအစဥ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္
———————————–

ပုဒ္မ ၄၁၈ (က) မူလျပဌာန္းခ်က္

ပုဒ္မ ၄၁၇ အရ အေရးေပၚအေျခအေနေၾကညာသည့္ ကိစၥရပ္တြင္ နိုင္ငံေတာ္သမၼတသည္ နိုင္ငံေတာ္အတြင္း မူလအေျခအေနသို႔ အျမန္ျပန္လည္ ေရာက္ရွိေစျခင္းငွာ လိုအပ္သည့္ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈ မ်ား ျပဳနိုင္ရန္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္အား နိုင္ံေတာ္၏ ဥပေဒျပဳေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ တရားစီရင္ေရးအာဏာမ်ားကို လႊဲအပ္ေၾကာင္း ေၾကညာရမည္။ ယင္းသို႔ ေၾကညာသည့္ေန႔မွစ၍ လႊတ္ေတာ္အားလုံးႏွင့္ ဦးစီးအဖြဲ႕မ်ား၏ ဥပေဒျပဳေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားကို ရပ္ဆိုင္းထားသည္ဟု မွတ္ယူရမည္။ ယင္းလႊတ္ေတာ္မ်ား၏ သက္တမ္းကုန္ဆုံးသည့္အခါ သက္ဆိုင္ရာလႊတ္ေတာ္မ်ားသည္ အလိုအေလ်ာက္ ဖ်က္သိမ္းၿပီး ျဖစ္သည္ဟု မွတ္ယူရမည္၊

ပုဒ္မ ၄၁၈ (က) ျပင္ဆင္ခ်က္

(က) အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ဥပေဒျပဳေရးတို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ျပဌာန္းမ်ားပါဝင္ပါက အေရးေပၚအေျခအေနေၾကညာသည့္ ေန႔မွစ၍ လႊတ္ေတာ္အားလုံးႏွင့္ ဦးစီးအဖြဲ႕မ်ား၏ ဥပေဒျပဳေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားကို ယာယီရပ္ဆိုင္းထားသည္ဟု မွတ္ယူရမည္၊ ယင္းလႊတ္ေတာ္မ်ား၏ သက္တမ္းကုန္ဆုံးသည့္အခါ သက္ဆိုင္ရာလႊတ္ေတာ္မ်ားသည္ အလိုအေလ်ာက္ ဖ်က္သိမ္းၿပီး ျဖစ္သည္ဟု မွတ္ယူရမည္၊
————————-

ပုဒ္မ ၄၁၈(ခ) မူလျပဌာန္းခ်က္

ထိုသို႔ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္အား နိုင္ငံေတာ္၏ အာဏာကို လႊဲအပ္ေဆာင္ရြက္ေစသည့္ ေန႔ရက္မွစ၍ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ မည္သို႔ပင္ျပဌာန္းပါရွိေစကာမူ နိုင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ ဒုတိယသမၼတမ်ားမွအပ ဖြဲ႕စည့္ပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီ သက္ဆိုင္ရာလႊတ္ေတာ္မ်ား၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ခန႔္အပ္တာဝန္ေပးထား’ေသာ အဖြဲ႕အစည္းဝင္မ်ား၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ တိုင္းဦးစီးအဖြဲ႕ သို႔မဟုတ္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသဦးစီးအဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား တာဝန္မွ ရပ္စဲၿပီး ျဖစ္သည္ဟု မွတ္ယူရမည္။

ပုဒ္မ ၄၁၈(ခ)ျပင္ဆင္ခ်က္

(ခ) ယင္းသို႔ စတင္ေဆာင္ရြက္သည့္ေန႔ရက္မွစ၍ နိုင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ ဒုတိယသမၼတမ်ားမွအပ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီ သက္ဆိုင္ရာလႊတ္ေတာ္မ်ား၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ခန႔္အပ္တာဝန္ေပးထားေသာ အဖြဲ႕အစည္းဝင္မ်ား၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတိုင္းဦးစီးအဖြဲ႕ သို႔မဟုတ္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသဦးစီးအဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား တာဝန္မွ ရပ္စဲၿပီး ျဖစ္သည္ဟု မွတ္ယူရမည္။
——————
ပုဒ္မ ၄၁၉ မူလျပဌာန္းခ်က္
နိုင္ငံေတာ္အာဏာလႊဲအပ္ျခင္းခံရသည့္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္သည္ ဥပေဒျပဳေရးအာဏာ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာႏွင့္ တရားစီရင္ေရးအာဏာတို႔ကို က်င့္သုံးေဆာင္ရြက္ခြင့္ ရွိသည္။ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္သည္ ဥပေဒျပဳေရးအာဏာကို မိမိကိုယ္တိုင္ျဖစ္ေစ၊ မိမိကိုယ္တိုင္ပါဝင္သည့္အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ ဖြဲ႕စည္း၍ ျဖစ္ေစ က်င့္သုံးေဆာင္ရြက္နိုင္သည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာႏွင့္ တရားစီရင္ေရးအာဏာမ်ားကို သင့္ေလ်ာ္သည့္အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ရပ္ကို ဖြဲ႕စည္း၍ျဖစ္ေစ၊ သင့္ေလ်ာ္သည့္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးအားျဖစ္ေစ လႊဲအပ္က်င့္သုံးေဆာင္ရြက္ေစနိုင္သည္။

ျပင္ဆင္ခ်က္

ပယ္ဖ်က္ရန္
———————-
ပုဒ္မ ၄၂၀ မူလျပဌာန္းခ်က္

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္သည္ အေရးေပၚအေျခအေနေၾကညာထားစဥ္ကာလအတြင္း လိုအပ္သည့္နယ္ေျမေဒသတြင္ နိုင္ငံသားမ်ား၏ မူလအခြင့္အေရး တစ္ရပ္ရပ္ကို ျဖစ္ေစ၊ တစ္ရပ္ထက္ပို၍ ျဖစ္ေစ လိုအပ္သလို ကန႔္သတ္နိုင္သည္ သို႔မဟုတ္ ရပ္ဆိုင္းထားနိုင္သည္။

ျပင္ဆင္ခ်က္

ပယ္ဖ်က္ရန္
—-

ပုဒ္မ ၄၂၁ မူလျပဌာန္းခ်က္
နိုင္ငံေတာ္သမၼတသည္
ျပင္ဆင္ခ်က္
ပယ္ဖ်က္ရန္
————————–

ပုဒ္မ ၄၂၁ (က) မူလျပဌာန္းခ်က္

ပုဒ္မ ၄၁၇ ႏွင့္ ၄၁၈ အရ အေရးေပၚအေျခအေနေၾကညာ၍ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္အား နိုင္ငံေတာ္အာဏာလႊဲအပ္ေဆာင္ရြက္ေစသည့္ ကိစၥကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ပုံမွန္အစည္းအေဝး က်င္းပခ်ိန္ျဖစ္လၽွင္ ယင္းအစည္းအေဝးသို႔ ျဖစ္ေစ၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ပုံမွန္အစည္းအေဝး က်င္းပခ်ိန္မဟုတ္လၽွင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အေရးေပၚအစည္းအေဝး ေခၚယူ၍ ျဖစ္ေစ အစီရင္ခံတင္ျပရမည္၊

ပုဒ္မ ၄၂၁ (က) ျပင္ဆင္ခ်က္
ပယ္ဖ်က္ရန္
—————-

ပုဒ္မ ၄၂၁ (ခ) မုလျပဌာန္းခ်က္

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ၄◌င္းအားေပးအပ္ထားသည့္ တာဝန္ကို ၿပီးေျမာက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း မျပဳနိုင္ေသးသျဖင့္ သတ္မွတ္အခ်ိန္ကာလတိုးျမႇင့္ေပးရန္ အက်ိဳးအေၾကာင္းေဖာ္ျပလၽွက္ တင္ျပလာပါက အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးႏွင့္လုံျခဳံေရးေကာင္စီႏွင့္ ညႇိႏွိုင္းၿပီး သာမန္အားျဖင့္ တစ္ႀကိမ္လၽွင္ ေျခာက္လအထိ ႏွစ္ႀကိမ္တိုးျမႇင့္ေပးနိုင္သည္။ ယင္းသို႔တိုးျမႇင့္ေပးသည့္ကိစၥကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အေရးေပၚအစည္းအေဝးေခၚယူေစ၍ အစီရင္ခံ တင္ျပရမည္။

ပုဒ္မ ၄၂၁ (ခ) ျပင္ဆင္ခ်က္
ပယ္ဖ်က္ရန္

ref:7daydaily