အိႏိၵယႏိုင္ငံသည္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွ MH-60 Sikorsky Romeo ရဟတ္ယာဥ္မ်ားအား ရရွိေစႏိုင္ရန္ အတြက္ သေဘာတူ လက္မွတ္ေရထိုးခဲ့ျခင္း

အိႏိၵယႏိုင္ငံသည္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွ MH-60 Sikorsky Romeo ရဟတ္ယာဥ္မ်ားအား ရရွိေစႏိုင္ရန္ အတြက္ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား သေဘာတူ လက္မွတ္ေရထိုးခဲ့ၿပီျဖစ္ပါသည္။ထိုသို႕ေရးထိုးခဲ့ရာတြင္ ရရွိလာမည့္ ရဟတ္ယာဥ္မ်ားအား အိႏိၵယေရတပ္တြင္ တာ၀န္ေပးအပ္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။အဆိုပါ သေဘာတူစာခ်ဳပ္အား ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ရာ၌အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂.၁၂ ဘီလီယံတန္ေၾကးျဖင့္ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး စုစုေပါင္း MH-60R Seahawk helicopter ၂၄ စီးရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။

အိႏိၵယေရတပ္အေနျဖင့္ ၄င္းရဟတ္ယာဥ္မ်ားအား ရရွိလာပါက လက္ရွိတြင္ စစ္ဆင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ Sea King ရဟတ္ယာဥ္မ်ား၏ ေနရာတြင္ အစားထိုး သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ MH-60 Sikorsky Romeo ရဟတ္ယာဥ္မ်ားအား ၀ယ္ယူႏိုင္ေစေရးႏွင့္ပက္သက္၍ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ရာတြင္ အိႏိၵယႏိုင္ငံ၏ လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာအစိုးရေကာ္မတီ (Cabinet Committee on Security -CCS) မွ ၿပီးခဲ့သည့္ သီတင္းအပတ္အတြင္း ခ်ဥ္းကပ္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ယခုအခါတြင္ အဆိုပါရဟတ္ယာဥ္မ်ားအား ၀ယ္ယူႏိုင္ေစေရးလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ၿပီျဖစ္ကာ အဆိုပါရဟတ္ယာဥ္ ၂၄ စီးထဲမွ ပထမ ၆ စီးအား လာမည့္ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္တြင္ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္သြားႏိုင္ေစေရး ေမွ်ာ္လင့္ထားရွိပါသည္။

၄င္းရဟတ္ယာဥ္မ်ားအား အေမရိကန္ႏိုင္ငံရွိ Lockheed Martin company မွထုတ္လုပ္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ က်န္ရွိေသာ ရဟတ္ယာဥ္မ်ားအား ေနာက္ ၂ ႏွစ္အတြင္း အိႏိၵယေရတပ္သို႕ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ႏိုင္ေစေရး လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။အိႏိၵယႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ၄င္းတို႕၏ ၾကည္းတပ္တြင္ အသံုးျပဳႏိုင္ေစရန္အတြက္လည္း အပါခ်ီေလယာဥ္ ၆ စီၤးအား ၀ယ္ယူႏိုင္ေစရန္အတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၉၃၀ မီလီယံတန္ေၾကးရွိေသာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္အား ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။အဆိုပါ သေဘာတူညီမႈအရ ၄င္းအပါခ်ီရဟတ္ယာဥ္မ်ားအား အေမရိကန္ႏိုင္ငံရွိ Boeing ကုမၸဏီမွ ထုတ္လုပ္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

အေမရိကန္သမၼတျဖစ္သူ ေဒၚနယ္ထရမ့္မွ ေျပာၾကားခဲ့ရာတြင္ မိမိတို႕အေနျဖင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအား ျမွင့္တင္ႏိုင္ေစရန္အတြင္ သေဘာတူညီမႈမ်ား အား ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့ၿပီး ၄င္းတို႕တြင္ အပါခ်ီရဟတ္ယာဥ္မ်ားႏွင့္ MH-60R helicopter မ်ားပါ၀င္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ယခုအိႏိၵယေရတပ္အတြက္ေပးအပ္သြားမည့္ MH-60 Sikorsky Romeo ရဟတ္ယာဥ္မ်ား အား ရရွိလာပါက ေရတပ္၏ လစ္ဟာေနေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ျဖည့္တင္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

အိႏိၵယေရတပ္သည္ လက္ရွိတြင္ ၄င္းတို႕၏ ေရွးက်ေနၿပီျဖစ္ေသာ Sea King ရဟတ္ယာဥ္မ်ားႏွင့္ Kamov chopper မ်ားျဖင့္ စစ္ဆင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေနေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစ အိႏိၵယေရတပ္အေနျဖင့္ ယခုကဲ့သို႕ MH-60 Sikorsky Romeo ရဟတ္ယာဥ္မ်ားအား ရရွိပိုင္ဆိုင္ေစေရးလုပ္ ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းမွာ ၄င္းတို႕၏ ေရတပ္တြင္ ေရတပ္ဆိုင္ရာ ေလေၾကာင္းတပ္ဖြဲ႕အေပၚတြင္ အင္အား ပို္မုိေတာင္တင္းေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သံုးသပ္တင္ျပအပ္ပါသည္။

ဘာသာျပန္ စာေရးသူ – ye winn zaww 21684