အေမရိကန္က တ႐ုတ္ျပည္ထဲသို႔ (COVID-19) ကို ပို႔လိုက္ျခင္းျဖစ္နိုင္သည္ဟု တ႐ုတ္တာဝန္ရွိသူမ်ားက  အေထာက္အထားမဲ့ စြပ္စြဲလိုက္

အေမရိကန္္ သည္ (COVID-19) ကို တ႐ုတ္ျပည္္ တြင္း ယူသြင္း လာျခင္းျဖစ္နိုင္္ သည္ဟု တ႐ုတ္္ အစိုးရအဖြဲ႕ တာဝန္ရွိသူ တစ္္ဦးက အေထာက္္ အထားမဲ့ စြပ္စြဲ လိုက္ေၾကာင္း သိရသည္္။

တ႐ုတ္္ နိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိ သူ ေက်ာင္္လီဂ်န္္ က မတ္္ (၁၂) ရက္တြင္ တြစ္္တာေပၚ ၌ စြပ္စြဲေရးသား လိုက္ျခင္းျဖစ္္ သည္။ တ႐ုတ္္ ဆိုရွယ္ မီဒီယာ မ်ားေပၚတြင္ လည္း အလားတူ ပင္ (COVID-19) အေရး အေမရိကန္္ ကို အေထာက္္ အထားမဲ့ စြပ္စြဲမႈ အမ်ား အျပားထြက္ေပၚလ်က္္ ရွိသည္။ တ႐ုတ္္ နိုင္ငံ ေရာဂါထိန္း ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေရး အဖြဲ႕ အႀကီးအကဲ ကိုယ္တိုင္္ က (COVID-19) သည္ ဟူေပးျပည္နယ္ ဝူဟန္ၿမိဳ႕ ေတာရိုင္း တိရစၧာန္ေဈးမွ စတင္္ခဲ့ သည္ဟု ဆိုထားသည့္္ တိုင္ အြန္လိုင္းေပၚ တြင္ အမ်ိဳးမ်ိဳးစြပ္စြဲမႈ မ်ား ေပၚေပါက္ေနျခင္းျဖစ္္ သည္္။

ဝူဟန္ ၿမိဳ႕ က စတင္္ ခဲ့ သျဖင့္ ဝူဟန္္ ဗိုင္းရပ္စ္ဟု အေမရိကန္္ တာဝန္ရွိ သူမ်ားက ေခၚတြင္ေနျခင္း ကိုလည္း တ႐ုတ္္ အာဏာ ပိုင္္ မ်ားက မေက် မနပ္ျပစ္္တင္္ လ်က္္ရွိသည္။ အေမရိကန္ ေရာဂါထိန္း ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေရးအဖြဲ႕ (CDC) အႀကီး အကဲက လႊတ္ေတာ္တြင္ ထြက္ဆို ခ်က္ ဗီဒီယို တစ္္္ခု ကို ေက်ာင္က တြစ္္ တာတြင္ တင္္ထားသည္္။ ထိုဗီဒီယို ထဲတြင္ အဖ်ားေရာဂါျဖင့္ ေသဆုံး သည့္ အေမရိကန္ နိုင္ငံသား အခ်ိဳ႕ကို ေနာက္ပိုင္းတြင္ စစ္ေဆးၾကည့္ခ်က္အရ COVID-19 ျဖင့္ ေသဆုံးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္ဟု CDC အႀကီးအကဲ က ထြက္ဆိုထားသည္။ အေမရိကန္တြင္ COVID-19 စျဖစ္ၿပီးေနာက္တြင္မွ ဝူဟန္သို႔ ကူးစက္လာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေက်ာင္ က ေဝဖန္ေျပာၾကား သည္။ အေမရိကန္နိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး မိုက္ပြမ္ပီယိုသည္လည္း COVID-19 အေၾကာင္း မွတ္ ခ်က္ေပးေျပာၾကားရာတြင္ ဝူဟန္ဗိုင္းရပ္စ္ဟု ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သျဖင့္ တ႐ုတ္အစိုးရက ျပင္းထန္စြာေဝဖန္ခဲ့သည္။

ဝူဟန္ၿမိဳ႕ တာဝန္ရွိသူ မ်ားကိုယ္တိုင္သည္လည္း ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလက COVID-19 စတင္ပ်ံ႕ႏွံ့ခ်ိန္က အမ်ားျပည္သူကို ေစာစီးစြာသတိေပးရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့ၿပီး သတင္းအေမွာင္ခ်ထားရန္ အားထုတ္မႈမ်ားျဖင့္ စြပ္စြဲခံထားရသည္။ အေမရိကန္နိုင္ငံေတာ္ လုံျခဳံေရး အႀကံေပး ေရာဘတ္အိုဘရိုင္ယန္ကလည္း ဗိုင္းရပ္စ္စတင္ေပါက္ဖြားရာေနရာသည္ တ႐ုတ္နိုင္ငံသာျဖစ္ေၾကာင္း ေဝဖန္ေျပာၾကား ထားသည္။ တ႐ုတ္အစိုးရသည္ ဗိုင္းရပ္စ္အေရးဖုံးဖိထားခဲ့သျဖင့္ ကမၻာ့အသိုင္းအဝိုင္းအတြက္ တုံ႔ျပန္ရန္ အခ်ိန္ေနာက္က်ခဲ့ေၾကာင္းလည္း အိုဘရိုင္ယန္က ေဝဖန္ခဲ့သည္။

(COVID-19) သည္ ကမၻာတစ္ဝန္း လူ ၁၃၀၀၀၀ ေက်ာ္သို႔ ကူးစက္ကာ (၅၀၀၀) နီးပါး ေသဆုံးခဲ့ၿပီျဖစ္္ သည္္။

crd:The myanmar Time