တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ဘတ္စ္ကားမ်ား၌ (COVID-19)ဗိုင္းရပ္ ပိုးသတ္ရာတြင္ ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္(ယူဗြီ) အလင္းေရာင္ အသုံးျပဳမႈ ထိေရာက္္

တ႐ုတ္္ နိုင္ငံရွိ အမ်ားသုံး ဘတ္္စ္္ ကားမ်ားတြင္ (COVID-19) တြယ္ကပ္္မႈ မရွိေစေရး ပိုးသတ္္ရာ၌္ သမားရိုး က် ပိုးသတ္ေဆး ဖ်န္းျခင္းအစား ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္(ယူဗြီ) ျဖင့္ ပိုးသတ္္ လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္္။

ရွန္ဟိုင္း သယ္္ယူ ပို႔ေဆာင္ေရးကုမၸဏီ  Yanggao  သည္ ဘတ္စ္ကား မ်ားအား ပိုးသတ္ေဆး ဖ်န္းသည့္ အခန္းကို ယူဗြီပိုးသတ္ ခန္းအျဖစ္ ေျပာင္း လဲ အ သုံးျပဳခဲ့ ရာ ယခင္က ဘတ္စ္ကားတစ္စီးလၽွင္ ဝန္ထမ္းႏွစ္ဦးျဖင့္ မိနစ္ ၄၀ ၾကာ ပိုးသတ္ရသည့္ေနရာတြင္ ယူဗြီအလင္းတန္းစနစ္ေၾကာင့္ ငါးမိနစ္ႏွင့္ ၿပီး စီး ေၾကာင္း သိရသည္္။

လူ သားျဖင့္ ပိုးသတ္ေဆးဖ်န္းရာတြင္ အႀကိဳအၾကားေနရာမ်ား က်န္ေနတတ္သျဖင့္ COVID-19 ဆက္လက္ကူးစက္မည္ကို စိုးရိမ္ရေသာ္လည္း ယူဗြီ အ လင္းေရာင္သည္ အၾကားအလပ္မရွိ ေရာက္ရွိနိုင္ေသာ ေၾကာင့္ ပိုထိေရာက္ေၾကာင္းကုမၸဏီမွ လက္ေထာက္အေထြေထြမန္ေနဂ်ာခ်င္ဂ်င္က ေျပာသည္။

ယူဗြီ အလင္းေရာင္ျဖင့္ ပိုးသတ္ခန္းသည္ ဘတ္စ္ကားတစ္စီးစာက်ယ္ဝန္းၿပီး ယူဗြီဖန္ႁပြန္ ၂၁၀ ပါဝင္သည္။ ဝန္ထမ္းမ်ားက ဘတ္စ္ကားကိုေနရာခ်ၿပီးလၽွင္ အ ခန္း ကို အလုံပိတ္ကာ ယူဗြီမီးမ်ားကို ဖြင့္လိုက္႐ုံျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ ယူဗြီအလင္းေရာင္ အခန္းတစ္ခန္းလၽွင္ တစ္ရက္ကို ဘတ္စ္ကား ၂၅၀ ခန္႔ ပိုးသတ္ နိုင္သည္။ Yanggao ကုမၸဏီသည္ တစ္ရက္လၽွင္ ဘတ္စ္ကားစီးေရ တစ္ေထာင္ဝန္းက်င္ ပိုးသတ္ေနရသည္။

ယူဗြီ အလင္းေရာင္ သည္ ပိုးသတ္နိုင္သျဖင့္ ေဆး႐ုံမ်ား၊ က်န္းမာေရးဌာန မ်ားတြင္လည္း အကန္႔အသတ္ျဖင့္ အသုံး ျပဳလ်က္ရွိသည္။ လူသား၏ အေရျပားကို ထိမိလၽွင္ အေရ ျပားယားယံျခင္းကအစ အျခားေသာ အေရျပားေရာဂါမ်ား ျဖစ္ေစနိုင္ေၾကာင္း ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕က သတိေပးထားသည္။ ဝန္ထမ္းမ်ား ကိုအျပင္ ထြက္ေစၿပီး အခန္း ကို အလုံ ပိတ္ၿပီးမွ ဘတ္စ္ကားမ်ား ကိုယူဗြီ အလင္းေရာင္ျဖင့္ ပိုး သတ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ခ်င္ ဂ်င္ကေျပာသည္္။

crd:The myanmar Time