ဥေရာပသည္္ တစ္ကမၻာ့လံုး၏ ကပ္ေရာဂါဗဟိုခ်က္္ျဖစ္ေၾကာင္း ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႔(WHO) အႀကီးအကဲမွ ေျပာၾကား

ႏိုင္ငံမ်ား အေနျဖင့္ လူ႕အသက္္ မ်ားကို ကယ္္တင္္ရန္္ လူစုလူ ေဝးမ်ား မျပဳ လုပ္ျခင္း၊ လူ႕အဖြဲ႕အစည္း အတြင္း လႈပ္ရွားေဆာင္ ႐ြက္ရန္ အသင့္အေန အထား ရွိျခင္းႏွင့္ တိက်ေသခ်ာေသာ စည္းကမ္းထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားကို လိုက္နာအသုံးျပဳရန္ ေဒါက္တာ တက္ဒေရာ့စ္အဒါႏြမ္ဂဘေရအိဆက္က တိုက္ တြန္းေျပာ ဆို ထားသည္္။

ယင္းကပ္္ ေရာဂါအား ကူးစက္္ ပ်ံ႕ႏွံ႔ ခြင့္ျပဳ၍ မျဖစ္ေၾကာင္း ၎ က ေျပာၾကားသည္္။ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ား တြင္ ေရာဂါ ကူးစက္ခံရ သူႏွင့္ ေသဆုံးသူ ဦးေရ တစ္္ ဟုန္္ ထိုးျမင့္မား လာေၾကာင္း သတင္း မ်ား ထုတ္ျပန္္ခ်ိန္္ ၎ ၏ သုံးသပ္္ခ်က္္ မ်ား ထြက္္ေပၚလာျခင္းျဖစ္္ သည္။ အီတလီ ႏိုင္ငံ သည္္ ေန႔စဥ္္ ေသဆုံးသူ ဦးေရ စံခ်ိန္္ တင္္ ျမင့္တက္္လ်က္္ ရွိသည္္ဟု သိရသည္္။

ၿပီးခဲ့ေသာ (၂၄) နာရီေက်ာ္္ အတြင္း ယင္းႏိုင္ငံ၌ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ေၾကာင့္ ေသဆုံးသူဦးေရသည္ (၂၅၀) ရွိေၾကာင္း မွတ္တမ္းတင္ထားသည္။ စုစုေပါင္း ေရာဂါကူး စက္ ခံရသူဦးေရမွာ ၁၇၆၆၀ ရွိၿပီး စုစုေပါင္း ေသဆုံးသူဦးေရ ၁၂၆၆ ဦးရွိသြားၿပီျဖစ္သည္။

ဥေရာပ ၌ အီတလီႏိုင္ ငံၿပီးလၽွင္ စပိန္ႏိုင္ငံသည္ အဆိုး႐ြားဆုံး ေရာဂါကူးစက္ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနသည့္ ႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီး ယင္းႏိုင္ငံတြင္ မတ္ ၁၃ ရက္က ေသဆုံးသူ စာရင္းသည္ (၅၀) ရာခိုင္ႏႈန္း ခုန္တက္သြားၿပီး အေယာက္ ၁၂၀ အထိ ျဖစ္သြားေၾကာင္း သိရသည္။ ေရာဂါကူးစက္ခံရသူဦးေရသည္ ၄၂၃၁ ဦးအထိ တိုးလာေၾကာင္း သတင္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။

သီတင္းႏွစ္္ ပတ္္ ၾကာ အေရး ေပၚအေျခအေန ေၾကညာခ်က္သည္ မတ္ ၁၄ ရက္တြင္ စတင္အသက္ဝင္လာေတာ့မည္ဟု ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ပီဒ႐ိုဆန္းခ်က္က ေျပာ သည္္။

crd:The standard Time