ျမန္မာအေပၚ အေရးယူ ဒဏ္ခတ္ျခင္းသည္ နိုင္ငံတြင္း စည္းလုံးမႈၿပိဳကြဲေစရန္ႏွင့္ ယုံၾကည္မႈ မရွိရန္ျဖစ္ဟု ကုလဆိုင္ရာ ျမန္မာသံအမတ္ႀကီး ဦးေက်ာ္မိုးထြန္း ေျပာၾကား

ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာင္စီ ႐ုံးခ်ဳပ္ ဂ်ီနီဗာ ၌ အထက္ ပါျမန္မာ သံအမတ္ႀကီးက မတ္္ လ (၁၀) ရက္္ တြင္ တုံ႔ျပန္ေျပာ ၾကားစဥ္ ယင္း သို႔ ထည့္ သြင္းေျပာၾကား ေၾကာင္း နိုင္ ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာန က ယမန္ေန ႔တြင္ သတင္း ထုတ္ ျပန္္ သည္္။

ျမန္မာ သည္ ဒီမိုကေရစီ အ တြက္ သမိုင္းတြင္ ေနာက္္ ထပ္္ အဆင့္္ တစ္္ခု ကို အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေရး ေရွ႕ဆက္္ ေဆာင္ ရြက္ေန စဥ္ အျပဳသ ေဘာမ ေဆာင္ သည့္္လုပ္္ရပ္္ မ်ား၊ အေရးယူ ဒဏ္ခတ္္သည့္ ေဆာင္ရြက္မႈ မ်ား၊မလိုမုန္း ထားျပဳမူမႈမ်ား သည္ နိုင္ငံရွိ မတူကြဲျပား သည့္ အသိုက္္ အဝန္း မ်ားအၾကား စည္းလုံး မႈၿပိဳကြဲေစ ရန္ႏွင့္ ယုံၾကည္မႈ မရွိျဖစ္ေစရန္ ကိုသာ ဦးတည္ေနေသာအဟန႔္အ တားမ်ားျဖစ္ေၾကာင္းကို သတိျပဳ ရန္ အေရးႀကီးေၾကာင္း သံအမတ္ ႀကီးဦးေက်ာ္မိုးထြန္း က ေျပာ သည္။

ထို႔အျပင္ ေနရပ္စြန ႔္ခြာသူ မ်ားျပန္လည္ လႊဲေျပာင္းေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း ၍ ယင္းအေပၚ စိုးရိမ္ပူပန္ မႈမ်ား ကို နား လည္ေၾကာင္းႏွင့္ ေနရပ္ စြန႔္ခြာသူ မ်ား ျပန္လည္ လႊဲေျပာင္းေရး လုပ္္ ငန္းစဥ္ တ ရားဝင္စ တင္ျခင္း မ ရွိေသးေသာ္ လည္း မိမိ ဆႏၵအေလ်ာက္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ မွ ေနရပ္ျပန္ လာသူ (၃၀၀) ေက်ာ္ရွိ ၿပီျဖစ္ ေၾကာင္း သံအ မတ္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

ယင္းေနာက္ ျမန္မာ သံအ မတ္ႀကီးက အထူး အစီရင္ခံစာ တင္သြင္းသူမ်ားအေနျဖင့္ နိုင္ငံ တစ္နိုင္ငံ၏ လူ႔အခြင့္အေရးအ ေျခအေနတိုးတက္ေရး အႀကံျပဳ ရာတြင္ စိတ္ရင္း မွန္ျဖင့္ ဘက္ လိုက္မႈမရွိဘဲ ဓမၼဓိ႒ာန္က်က် ျပဳမူကာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ အညီ ေဆာင္ရြက္ရမည္ဟု တိုက္ တြန္းသည္။

ထို႔အျပင္ အထူး အစီရင္ခံ စာတင္သြင္းသူမ်ား သည္ လုပ္ ငန္းက်င့္ဝတ္မ်ားကို တိက်စြာ လိုက္နာေစာင့္ထိန္းၿပီး ပညာရွင္ ဆန္ဆန္ သက္ဆိုင္သူအားလုံး၏ ေျပာၾကား ခ်က္မ်ား ကို နားေထာင္ ရန္ မ်ားစြာပဓာနက်ေၾကာင္း ေထာက္ျပခဲ့သည္ဟု နိုင္ငံျခား ေရးဝန္ႀကီးဌာန ထုတ္ျပန္ခ်က္၌ ေဖာ္ျပသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံ တြင္ တိုင္း ရင္း သားလူမ်ိဳးေပါင္း စုံႏွင့္ ဘာသာ ေပါင္းစုံစုေဝးေနထိုင္ၿပီး မတူကြဲ ျပားသည့္ အသိုက္အဝန္းအားလုံး ၏ ယဥ္ေက်းမႈေနာက္ခံႏွင့္ ထူး ျခား သည့္ သမိုင္းေၾကာင္း မ်ားကို နားလည္မႈ မရွိဘဲ မိမိ၏ သေဘာ ထားအျမင္ ဇာတ္ေၾကာင္း (Narrative) ကိုအေျခခံ၍ သုံးသပ္ ေကာက္ခ်က္ခ်ျခင္းသည္ အ သိုက္အဝန္း မ်ားအၾကား ပိုမို အထင္လြဲမွားမႈ မ်ားျဖစ္္ေစလိမ့္္ မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သံအမတ္ ႀကီး က ဆိုသည္္။

crd:7day news