နိုင္ငံေပါင္း (၄၉)ခုရွိ ေက်ာင္းမ်ားအား Covid 19ဗိုင္းရပ္ေၾကာင့္ ပိတ္လိုက္ရ

ကိုရိုနာ ဗိုင္းရပ္္စ္္ ျပန႔္ပြား မႈေၾကာင့္ ကမၻာ အႏွံ့ စာသင္္ ေက်ာင္းေတြကို တစိတ္္ တပိုင္း ျဖစ္္ေစ ၊ တစ္နိုင္ငံလုံး အတိုင္း အတာနဲ႔ ျဖစ္ေစ ပိတ္္ထား ရတဲ့ နိုင္္ငံေပါင္း (၄၉) နိုင္ငံ ရွိၿပီလို႔ ကုလသမဂၢပညာေရး သိပၸံပညာနဲ႔ ယဥ္ေက်းမႈ အဖြဲ႕ႀကီး ယူနက္စကို ရဲ့ မတ္္ (၁၃) ရက္္ ထုတ္ျပန္္ခ်က္္မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္္။

ဒီနိုင္ငံေတြ မွာ အစိုးရေတြ က ဗိုင္းရပ္္စ္ျပန႔္ပြား မႈ ထိန္းခ်ဳပ္္နိုင္္ဖို႔ လူစုေဝး ရာေနရာ မွန္သမၽွ ကို ပိတ္္ပင္္ခဲ့ တာေၾကာင့္ အခုဆို ရင္ ေက်ာင္းမတက္္ နိုင္္တဲ့ ကေလး နဲ႔ တကၠ သိုလ္ ေက်ာင္းသား ဦးေရေပါင္းဟာ (၃၉၁) သန္းေက်ာ္ေလာက္ ရွိမယ္ လို႔ ယူနက္စကိုက ခန႔္မွန္းထားပါတယ္။

ဒီအထဲ မွာ ယူနက္္ စကိုရဲ့ ေစာင့္ၾကည့္မႈ အရ (၂၉) နိုင္ငံက တနိုင္ငံလုံးအဆင့္ ေက်ာင္းေတြ အားလုံးကို ပိတ္ထားတာျဖစ္ၿပီး ဒီအတြက္ ကေလးနဲ႔ လူ ငယ္ေပါင္း ၃၅၁ ဒသမ ၅ သန္းဟာ ေက်ာင္းတက္ေရာက္ၿပီး စာသင္ခြင့္ေတြ ဆုံးရႈံးေနရတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

ေနာက္္ ထပ္္ နိုင္ငံေပါင္း (၂၀) ကေတာ့ ေဒသ အလိုက္ ေက်ာင္းေတြ ပိတ္ထားတာမို႔ ဒီကေနလည္း ပညာေရး ျပတ္ေတာက္မယ့္သူေတြ ထပ္မ်ားလာဦးမွာပါ။

ၿဗိတိန္ မက္္ထရို သတင္း ရဲ့ ေဖာ္ျပ ခ်က္ အရေတာ့ ဥေရာပ မွာ ေက်ာင္းေတြ အားလုံး ပိတ္္ထား တဲ့ နိုင္ငံေပါင္းက (၂၉) နိုင္္ငံ ရွိလာ ၿပီျဖစ္္ ၿပီး ဒီထဲ မွာ အယ္လ္္ေဘးနီး ယားကေန ယူကရိန္း အထိ ပါဝင္ေနပါတယ္္။

ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္္စ္္ ကူးစက္္ မႈ စတင္ျဖစ္ပြား တဲ့ တ႐ုတ္္ နိုင္ငံကေတာ့ ေက်ာင္းမတက္္ ရတဲ့ ေက်ာင္း သားေတြ အမ်ားဆုံး နိုင္ငံ ျဖစ္္ ၿပီး၊ ယူနက္စကို စာရင္း အရ အေျခခံ ပညာအဆင့္္ မွာ ေက်ာင္းသား ဦးေရ (၂၃၃) သန္းေက်ာ္ရွိ ၿပီး ဘြဲ႕ႀကိဳ ဘြဲ႕လြန္အဆင့္္ မွာေတာ့ (၄၂) သန္း ေက်ာ္္ ရွိတယ္္ လို႔ သိရပါတယ္္။

crd:dvb news